29 Aralık 2017 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 30285

YÖNETMELİK

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından:

TERSANE, TEKNE İMAL VE ÇEKEK YERİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 28/6/2015 tarihli ve 29400 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tersane, Tekne İmal ve Çekek Yeri Hakkında Yönetmeliğin 2 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Bu Yönetmelik hükümleri aksi belirtilmedikçe; kıyı ve sahil şeridi ile dolgu ve kurutma yoluyla kazanılan alanlar dışındaki tesisler, tüm sanayi bölgelerindeki tesisler, serbest bölgelerdeki tesisler, balıkçı barınakları içerisindeki çekek yerleri, yat limanı içerisindeki çekek yerleri, askerî tesisler, Sahil Güvenlik Komutanlığına ait tesisler ve polis tesisleri hakkında uygulanmaz.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (s) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“s) Yetkilendirilmiş kuruluş: 18/1/2017 tarihli ve 29952 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gemiler İçin Yetkilendirilmiş Kuruluşlar Yönetmeliği çerçevesinde yetkilendirilmiş kuruluşu,”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin onuncu fıkrasında yer alan “yıl” ibaresi “ay” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin birinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve yedinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır. 

“(1) Askeri tesisler, Sahil Güvenlik Komutanlığına ait tesisler ve polis tesisleri hariç olmak üzere, kapsam içi ve kapsam dışı tüm tesisler GSVP'ye kaydolmak ve GSVP'de istenilen bütün bilgilerini güncellemekle yükümlüdür.”

“(3) Askeri tesisler, Sahil Güvenlik Komutanlığına ait tesisler ve polis tesislerinde kiralama suretiyle faaliyet gösteren firmalar, GSVP'ye kaydolmakla ve yapılacak sözleşmeye göre taraf olan askeri, polis ve Sahil Güvenlik Komutanlığına ait işletmelerin uygun göreceği bilgileri GSVP'ye girmekle yükümlüdür.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “31/12/2017” ibareleri “31/12/2018” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin geçici 2 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “31/12/2017” ibaresi “31/12/2018” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin geçici 3 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Askeri tesisler, Sahil Güvenlik Komutanlığı tesisleri ve polis tesisleri hariç, 13/2/2009 tarihinden önce faaliyette bulunan kapsam dışı tesisler, ilgili kurumlarından alınmış veya alınacak faaliyet konusuna uygun iş yeri açma ve çalışma ruhsatı ve/veya faaliyet izni gibi belgelerini 31/12/2018 tarihine kadar İdareye ibraz etmek zorundadır.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin Ek-4’ünün (a) bendinde yer alan dokuzuncu maddesi ile  (b) bendinde yer alan dokuzuncu maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 9 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 10 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

28/6/2015

29400

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

31/12/2016

29935 (3. Mükerrer)