29 Aralık 2017 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 30285

YÖNETMELİK

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığından:

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI STENOGRAFİ KURSU

VE STENOGRAFLIK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI

HAKKINDA YÖNETMELİK

MADDE 1 – 25/4/2012 tarihli ve 28274 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı Stenografi Kursu ve Stenograflık Yönetmeliğinin 11 inci maddesinin birinci fıkrasının sonuna aşağıdaki cümle eklenmiş ve aynı maddenin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Başvurular, sınav duyurusunda belirtilmesi halinde elektronik ortamda da yapılabilir.”

“(5) Giriş sınavına katılmaya hak kazanan adayların isim listeleri ile sınava girecekleri yer, Kurumun resmi internet sitesinde sınav tarihinden en az on gün önce duyurulur. Adaylara ayrıca tebligat yapılmaz.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

25/4/2012

28274