27 Aralık 2017 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 30283

YÖNETMELİK

Ankara Üniversitesinden:

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ÖZEL EĞİTİM ARAŞTIRMA VE

UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Ankara Üniversitesi Özel Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezinin teşkilat, yönetim ve yönetim organlarının çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Ankara Üniversitesi Özel Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezinin teşkilat, yönetim ve yönetim organlarının çalışma usul ve esaslarını kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez (ÖEAUM): Ankara Üniversitesi Özel Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Ankara Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Ankara Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Etkinlik Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Özel gereksinimli bireylere ve ailelerine destek hizmetleri sunmak,

b) Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Bölümü öğrencilerine, diğer fakülte ve kuruluşların ilgili bölümlerine uygulama ve eğitim olanağı sağlamak,

c) Özel eğitim alanında karşılaşılan sorunlara çözüm önerileri sunmak amacıyla özel eğitim ile ilgili ulusal ve uluslararası alanda inceleme, araştırma ve uygulamalar yapmak ve bunları desteklemek.

Merkezin etkinlik alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin etkinlik alanları şunlardır:

a) Özel gereksinimli bireylerin eğitsel değerlendirmelerini yapmak, ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde tıbbi ve psikolojik incelemelerinin yapılmasını sağlamak ve bu bireyleri izlemek,

b) Özel gereksinimli bireylere bireysel ve/veya grup eğitim hizmeti sunmak ve ailelerine destek hizmeti sağlamak,

c) Özel eğitim alanında çalışan özel eğitimcilere ve kaynaştırma uygulamaları yürüten öğretmenlere destek hizmeti sağlamak,

ç) Özel eğitim alanında ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel toplantılar düzenlemek, araştırma, inceleme, geliştirme çalışmaları ya da projeleri yürütmek ve ilgili kişi ya da kuruluşlarla bilimsel ve teknik işbirliği yapmak,

d) Özel eğitim alanı ile ilgili araç, gereç ve materyaller geliştirmek,

e) Özel eğitim konusunda kamuoyunu bilgilendirmek ve görüş bildirmek,

f) Amaçları doğrultusunda özgün ya da çeviri yayınlar yapmak ve yaptırmak,

g) Özel eğitim alanında hizmet veren bütün kurum ve kuruluşların çalışmalarına katılmak, bunlara danışmanlık yapmak ve bilgi alışverişinde bulunmak,

ğ) Üniversite bünyesindeki ilgili fakülte ve birimler ile diğer üniversitelerin ilgili fakülte ve birimleri ile ilişki kurmak, lisans ve lisansüstü öğrencilerin uygulamalı eğitimlerine katkıda bulunmak,

h) İlgili kurum ve kuruluşların elemanları için hizmet içi eğitim çalışmaları düzenlemek,

ı) Rektörlük tarafından talep edilen özel eğitim alanı ile ilgili çalışmaları yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu,

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Bölümü öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından iki yıl için görevlendirilir. Müdürün altı aydan daha fazla süre ile görev başında bulunmaması durumunda görevi sona erer. Süresi dolmadan görevinden ayrılan veya süresi biten Müdürün yerine Rektör tarafından aynı yöntemle yeniden görevlendirme yapılır.

(2) Müdür, Üniversite öğretim elemanları arasından iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdür yardımcılarının görevi, Müdürün görev süresinin sona ermesiyle biter. Görevinden ayrılan müdür yardımcısının yerine, kalan süreyi doldurmak üzere yenisi görevlendirilir. Müdür yardımcısı, Müdür tarafından belirlenen görevleri yerine getirir ve Müdürün bulunmadığı zamanlarda ona vekâlet eder.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek,

b) Danışma Kurulu ve Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, gündemi hazırlamak ve toplantılara başkanlık etmek,

c) Yıllık faaliyet programlarını hazırlayarak Yönetim Kuruluna sunmak ve Yönetim Kurulunda alınan kararları Rektörlüğe bildirmek,

ç) Merkezin amaçları doğrultusunda araştırma, uygulama ve eğitim programlarına ilişkin yıllık faaliyet planları hazırlayarak Yönetim Kurulunun görüşüne sunmak ve ilgili kararların alınmasını sağlamak,

d) Merkezin genel durumu ve işleyişi hakkında yılsonunda Rektörlüğe rapor sunmak,

e) Merkezin kadro gereksinimlerini gerekçeleri ile birlikte Rektörlüğe bildirmek,

f) Görevlendirilecek müdür yardımcılarını belirleyerek Rektörün onayına sunmak,

g) Merkezin her düzeydeki personelinin görevlerini planlamak, genel gözetim ve denetim görevlerini yerine getirmek,

ğ) Yönetmeliğin gerektirdiği diğer görevleri yerine getirmek.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ile Üniversite Yönetim Kurulu tarafından seçilerek Rektör tarafından görevlendirilen Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Bölümünden, Eğitim Bilimleri Bölümü Eğitim Psikolojisi Anabilim dalından, Temel Eğitim Bölümü Okul Öncesi Eğitimi Anabilim dalından ve Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Hastalıkları Anabilim dalından birer üye olmak üzere toplam beş üyeden oluşur.

(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi iki yıldır. Süresi dolmadan ayrılan üyenin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere aynı yöntemle yeni bir üye seçilir. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir.

(3) Üst üste üç Yönetim Kurulu toplantısına mazeretsiz katılmayan üyenin, Yönetim Kurulu üyeliği düşer. Üyeliği düşen üyenin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere aynı yöntemle yeni bir üye seçilir.

(4) Yönetim Kurulu, Müdürün başkanlığında yılda en az üç kez toplanır. Gerekli durumlarda Müdürün çağrısı üzerine olağanüstü toplanır. Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Oylarda eşitlik halinde Müdürün oyu yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Müdürün Merkezin amaçları doğrultusunda hazırladığı araştırma, uygulama ve eğitim programlarına ilişkin yıllık faaliyet planlarını görüşerek Rektörlüğe sunmak,

b) Danışma Kurulunca sunulan önerilerin yaşama geçirilmesi için gerekli kararları almak,

c) Merkezin idari ve diğer gereksinimlerini belirlemek.

Danışma Kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Müdürün başkanlığında, aşağıda belirtilen toplam onyedi üyeden oluşur:

a) Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi özel eğitim alanıyla ilgili bölümlerden dokuz üye,

b) Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi özel eğitim alanıyla ilgili bölümlerden üç üye,

c) Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi özel eğitim alanıyla ilgili bölümlerden iki üye,

ç) Ankara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi ya da Devlet Konservatuvarından bir üye,

d) Ankara Üniversitesi dışından bir üye.

(2) Danışma Kurulu üyeleri, Rektör tarafından iki yıl için görevlendirilir. Süresi dolmadan ayrılan üyenin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere aynı yöntemle yeni bir üye seçilir. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir.

(3) Üst üste üç Danışma Kurulu toplantısına mazeretsiz katılmayan üyenin, Danışma Kurulu üyeliği düşer. Üyeliği düşen üyenin yerine, kalan süreyi doldurmak üzere yeni bir üye seçilir.

(4) Danışma Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine Müdür tarafından belirlenen bir tarihte ya da Danışma Kurulu üyelerinden beşinin yazılı istemi üzerine yılda en az bir kez üye tam sayının salt çoğunluğuyla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Oylarda eşitlik halinde Müdürün oyu yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin faaliyetleri ile ilgili genel ilkeleri değerlendirerek görüş belirtmek,

b) Merkezde yürütülen çalışmaları değerlendirmek,

c) Merkezin çalışmaları konusunda önerilerde bulunmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 14 – (1) 22/11/2004 tarihli ve 25648 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ankara Üniversitesi Özel Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi (ÖZEAUM) Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ankara Üniversitesi Rektörü yürütür.