27 Aralık 2017 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 30283

YÖNETMELİK

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

TÜRK GIDA KODEKSİ AROMA VERİCİLER VE AROMA VERME

ÖZELLİĞİ TAŞIYAN GIDA BİLEŞENLERİ YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 29/12/2011 tarihli ve 28157 üçüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Aroma Vericiler ve Aroma Verme Özelliği Taşıyan Gıda Bileşenleri Yönetmeliğine aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Uyum ve geçiş hükümleri

GEÇİCİ MADDE 4 – (1) (16.071) FL numaralı 4,5-epoxydec-2(trans)-enal adlı aroma verici madde, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren piyasaya arz edilmez ve gıdaların üretiminde kullanılmaz.

(2) (16.071) FL numaralı 4,5-epoxydec-2(trans)-enal adlı aroma verici madde ile bu aroma verici maddeyi içeren bir gıdanın ithalatına bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren izin verilmez.

(3) İşletmeciler EK I, Bölüm A, Kısım 2 Tablo 1’de yer alan (02.139), (02.153), (02.162), (02.188), (05.057), (05.064), (05.071), (05.081), (05.084), (05.101), (05.108), (05.125), (05.127), (05.140), (05.141), (05.173), (05.186), (05.194), (05.196), (09.573) FL numaralı aroma verici maddeler ile ilgili düzenlemelere bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 30 gün içerisinde uyum sağlarlar.

(4) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce piyasaya arz edilmiş olan üçüncü fıkrada belirtilen aroma verici maddeler ve bu maddeleri içeren gıdalar raf ömrü süresince piyasada bulunabilir.

(5) Dördüncü fıkrada belirtilen geçiş süresi aroma verici maddelerin karışımları için geçerli değildir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin EK I, Bölüm A, Kısım 2 Tablo 1’de yer alan (16.071) FL numaralı aroma verici maddeye ait satır yürürlükten kaldırılmış ve aynı tabloda yer alan (02.139), (02.153), (02.162), (02.188), (05.057), (05.064), (05.071), (05.081), (05.084), (05.101), (05.108), (05.125), (05.127), (05.140), (05.141), (05.173), (05.186), (05.194), (05.196), (09.573) FL numaralı aroma verici maddelere ait satırlar aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

 

                                                     Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

29/12/2011

28157 (3. Mükerrer)

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

22/3/2014

28949

2-

25/10/2014

29156

3-

11/2/2016

29621

4-

24/1/2017

29958