25 Aralık 2017 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30281

YÖNETMELİK

Selçuk Üniversitesinden:

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ KÜLTÜR-SANAT UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Selçuk Üniversitesi Kültür-Sanat Uygulama ve Araştırma Merkezinin yönetimi ve işleyişine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Selçuk Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak kurulan Kültür-Sanat Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyetlerine, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte yer alan;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Selçuk Üniversitesi Kültür-Sanat Uygulama ve Araştırma Merkezini (SELÇUKSAM),

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Müdür Yardımcısı: Selçuk Üniversitesi Kültür-Sanat Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısını,

d) Rektör: Selçuk Üniversitesi Rektörünü,

e) Rektör Yardımcısı: Selçuk Üniversitesi Rektör Yardımcısını,

f) Üniversite: Selçuk Üniversitesini,

g) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Konya ili ve çevresinde kültür ve sanat alanında bilimsel araştırmalar yapmak ve projeler geliştirmek.

b) Araştırma ve incelemelerden ortaya çıkacak sonuçları ulusal ve uluslararası bilim, kültür ve sanat dünyasına sunmak.

c) Çağdaş ve geleneksel sanatlara ilişkin çalışmalar yapmak.

ç) Sanat ve tasarım uygulamalarına imkân sağlamak.

d) Kültür ve sanat konularına ilişkin yeni araştırma ve projelendirme yöntemleri geliştirmek.

e) Sanat dallarındaki araştırmalara ışık tutacak yeni uygulamalı araştırma projeleri geliştirmek.

f) Kültür ve sanat programları oluşturmak.

g) Örgün ve yaygın eğitimi destekleme faaliyetlerine katkıda bulunmak.

ğ) Üniversite ve diğer kuruluşlar için bilgi merkezi oluşturmak.

h) Selçuklu ve Konya bölge tarihi ile ilgili tarihi eser koleksiyonu yapmak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Konya ili ve ilçelerinin sahip olduğu kültür mirasını araştırmak, geleneksel ve çağdaş sanat alanlarına bilimsel, sanatsal ve diğer uygulamalar açısından katkı sağlamak.

b) Kültür ve sanat alanlarına ilişkin araştırma, geliştirme ve tasarım projelerinin çağdaş düzeyde gerçekleşmesi ve yaygınlaşması için gerekli önlemleri almak.

c) Bölgesel, ulusal ve uluslararası alanda kültür ve sanat projelerinin tasarım ve uygulama aşamalarında koordinatörlük yapmak, danışmanlık hizmeti vermek; ulusal ve uluslararası bağlamda sanatsal etkinliklere iştirak etmek, uygulama konularında girişimlerde bulunmak ve uygulamaları gerçekleştirmek.

ç) Geleneksel ve çağdaş sanatların kuramsal ve uygulamaya yönelik alanlarında faaliyet icra eden her düzeyde araştırmacı, sanatçı, tasarımcı ve öğrenciye dönük eğitim ve öğretim programları, bilimsel-sanatsal projeler, konferanslar, konserler, kurslar, söyleşiler, seminerler, dinletiler, ulusal ve uluslararası kongreler, sempozyumlar, tiyatrolar, festivaller, bienaller, çalıştaylar, sergiler, yaz ve kış okulları, bilimsel-sanatsal proje yarışmaları gibi etkinlikler düzenlemek; bu tür etkinliklerde çalışmalara ilişkin belge, sertifika vermek ve etkinliklerle ilgili yayınlar oluşturmak ve Merkezin gereksinim duyduğu alanlarda gerçek ve tüzel kişilerle işbirliği yapmak.

d) Araştırmacılara ve sanatçılara atölye, galeri, sahne ve diğer çalışma ve sunum imkânlarını sağlamak, bu imkânların oluşturulması için gerekli girişimlerde bulunmak; bu amaç doğrultusunda gerçek ve tüzel kişilerle işbirliği yapmak.

e) Sanat ve sanat alanını kapsayan sosyal bilimler/güzel sanatlar alanında hakemli dergi çıkarmak.

f) Lisans ve lisansüstü düzeyde öğrencilerin araştırma ve tasarım projelerinin çağdaş düzeyde uygulanmasına imkân sağlamak.

g) Üniversite öncülüğünde kültürel, sanatsal içerikli faaliyet merkezlerinin ve müzelerin kuruluşunu planlamak, teklif etmek ve gerçekleştirilmesi ile ilgili çalışmalarda rol almak. Daha önceden kurulmuş kültürel, sanatsal faaliyet merkezlerinin ve müzelerin faaliyetlerinin devamlılığı ile ilgili çalışmalarda rol almak.

ğ) Sanatçı haklarının korunması, patent ve telif haklarına ilişkin haklarının aranması ile ilgili girişimlerde bulunmak.

h) Yurt içi ve yurt dışındaki benzer kuruluşlarla Merkezin amacına yönelik müşterek çalışmalar yapmak ve bilgi alışverişinde bulunmak.

ı) Merkezin amaçlarını gerçekleştirmesi için gerekli imkânları artırma ve geliştirme konularında çalışmalar yürütmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Merkez Müdürü

MADDE 8 – (1) Müdür; Merkezin çalışma alanı ile ilgili Üniversitenin öğretim elemanları arasından, Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi sona eren Müdür yeniden görevlendirilebilir. Gerekli görüldüğünde Rektör tarafından görevden alınabilir. Müdürün altı aydan daha fazla süreyle görevi başında bulunmaması durumunda görevi sona erer. Süresi dolmadan görevinden ayrılan Müdürün yerine Rektör aynı şekilde yeniden görevlendirme yapar.

(2) Müdür, iki müdür yardımcısı seçerek Rektörün onayına sunar. Görevinden ayrılan müdür yardımcısının yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere yenisi görevlendirilebilir.

(3) Müdür Yardımcısı, Müdüre görevinde yardım eder ve verdiği görevleri yapar. Müdürün katılamadığı toplantılara, müdür yardımcısı katılır ve Müdürlüğe altı aya kadar vekâlet edebilir. Toplantı ve vekâlet hususunda; müdür yardımcılarından hangisinin görevlendirileceği, toplantı içeriği ve görevlendirme şartları göz önüne alınarak müdür tarafından belirlenir.

(4) Müdürün görev süresi sona erdiğinde veya herhangi bir sebeple görevinden ayrıldığında müdür yardımcılarının da görevi sona erer.

Merkez Müdürünün görevleri

MADDE 9 – (1) Merkez Müdürünün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Yönetim Kurulu üyelerini toplantıya davet etmek, toplantı gündemini belirlemek.

c) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek.

ç) Yönetim Kurulunun aldığı kararları uygulamak.

d) Merkezce verilen hizmetleri planlamak ve uygulamaları denetlemek; bu çerçevede konu ile ilgili kurum ve kuruluşlarla koordinasyon kurmak.

e) Merkezin finans kaynaklarının geliştirilmesi ve bunların en uygun biçimde kullanımı amacıyla girişimlerde bulunmak.

f) Merkezin gözetim ve denetimini yapmak, Merkez bünyesinde düzenli çalışmayı sağlamak.

g) Merkezin çalışmaları için gerekli görülen çalışma gruplarını oluşturmak.

ğ) Merkez Yönetim Kurulunun görüşlerini de alarak, Merkez çalışmaları için gereken görevlendirmeler ile personel ve görev değişiklikleri ile kadro ihtiyaçlarını gerekçesi ile birlikte Rektörün onayına sunmak.

h)Yurt içi ve yurt dışı benzeri araştırma merkezleri ile işbirliği çalışmalarını yürütmek.

ı) Araştırma eğitimi ile ilgili faaliyetleri Yönetim Kurulunun onayını takiben uygulamaya koymak.

i) Her faaliyet dönemi sonunda ve ayrıca isteği durumunda Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve akademik birimlerden gelecek öneriler doğrultusunda bir sonraki döneme ait çalışma programını hazırlamak ve takvim yılının bitiminden itibaren bir ay içerisinde, Merkez Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektörün onayına sunmak ve bu programın yürütülmesini sağlamak.

j) İlgili mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak.

(2) Merkez Müdürü; Merkezin araştırma, uygulama ve yayın faaliyetlerinin planlanan şekilde düzenli olarak yürütülmesinden, Merkezin geliştirilmesinden, yapılan bütün faaliyetlerin gözetim ve denetiminin yapılmasından Rektöre karşı birinci derecede sorumludur.

Merkez Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Müdür ve müdür yardımcıları dahil beş kişiden oluşur. Müdür ve müdür yardımcıları dışındaki diğer iki üye, Merkez çalışma alanlarıyla ilgili konularda tam gün çalışan, Müdürün önereceği iki misli aday arasından Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Görev süresi dolan Yönetim Kurulu üyesi tekrar seçilebilir. Süresi dolmadan boşaltılan üyelik için veya üniversite dışında altı aydan uzun süreli görevlendirme gereği boşalan üyelik için Üniversite içinden yeni görevlendirme yapılır. Yeni üye, üyelik süresinin kalanını tamamlar.

(2)Yönetim Kurulu, Merkez Müdürünün çağrısı ile en az ayda bir ve üçte iki çoğunlukla toplanır ve Merkezin faaliyetlerini gözden geçirerek ilgili konularda karar alır. Kararlarını oy çokluğu ile alır. Oyların eşit olması halinde, Merkez Müdürünün oyu belirleyici olur. Müdürün veya en az 2 Yönetim Kurulu üyesinin gündemi belirten yazılı başvurusu ile de 2 gün içinde olağanüstü toplantı yapılır. Üst üste üç defa izinsiz ve mazeretsiz Yönetim Kurulu toplantısına katılmayan üyenin üyeliği, Yönetim Kurulunun kararı ile sona erer.

Merkez Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Merkez Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışmaları ile ilgili plan ve programların hazırlanmasını ve uygulanmasını sağlamak.

b) Uzun dönemli kültür ve sanat hedefleri belirlemek, idari yapılanma ile ilgili planlamaları yapmak, Merkezin karşılaşacağı teknik ve idari sorunlara çözüm üretmek, araştırmacılardan gelecek önerileri değerlendirmek, geliştirmek ve gerekli görülen düzenlemeleri uygulamaya koymak.

c) Merkeze intikal eden projelerin bilimsel ve sanatsal yönünü incelemek ve amaçları doğrultusunda yıllık çalışma plan ve programlarını hazırlamak.

ç) Yurt içi ve yurt dışı kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde, amaç ve görevlerine uygun proje, araştırma ve incelemeleri değerlendirmek ve izlemek.

d) Merkez Müdürünün hazırladığı yıllık faaliyet raporunu ve çalışma programını görüşüp karara bağlamak.

e) Rektörlükçe onaylanan faaliyet raporunun özet olarak akademik birimlere aktarılmasını sağlamak.

f) Merkez Yönetim Kurulu toplantılarında alınan kararları ve tavsiyeleri içeren raporları, Rektörün onayına ve birim başkanlıklarının bilgisine sunmak.

g) Araştırmalar, bilimsel yayınlar ve diğer çalışma alanlarına yardımcı nitelikte kararlar almak, kültür ve sanat kurumları ile ortak gerçekleştirilecek araştırma-geliştirme ve uygulama projelerinin yürütülmesi için çalışmalar yapmak ve bu çalışmaları denetlemek.

ğ) Merkezin ve Üniversitenin araştırma projelerini yürütecek bölüm veya birimler ile projeleri destekleyenler arasındaki koordinasyonu sağlamak.

h) Danışma Kurulunda görevlendirilecek üyeleri, Rektör tarafından görevlendirilmek üzere Müdüre önermek.

Merkez Danışma Kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Müdür, müdür yardımcıları ve Yönetim Kurulunun diğer üyeleri ile birlikte Üniversite öğretim elemanları ve/veya mensupları, istekleri halinde sanat ve kültür alanında çalışmaları olan kişiler ile sanat ve kültür alanlarında çalışmaları ve hizmetleri ile tanınan kişiler arasından Yönetim Kurulunun ve Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen en az dokuz, en fazla on üç üyeden oluşur. Görev süresi dolmadan görevlerinden ayrılan üyelerin yerine aynı usulle yenileri görevlendirilir. Görev süresi biten üyeler tekrar görevlendirilebilir. Müdür ve müdür yardımcıları danışma kurulunun doğal üyesidir.

(2) Merkezin faaliyetleri hakkında değerlendirmeler yaparak önerilerde bulunan Danışma Kuruluna Müdür başkanlık eder. Danışma Kurulu yılda en az bir kez Müdürün çağrısı ile toplanır.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Üniversitenin kültür, sanat potansiyelinin arttırılmasında Merkezin işlevleri ile ilgili olarak her türlü öneriyi dile getirmek ve alınacak tedbirler ile yapılacak uygulamalar hakkında Yönetim Kuruluna görüş bildirmek.

b) Merkezin çalışmaları ile ilgili değerlendirmeler yaparak önerilerde bulunmak.

c) Merkezin ulusal ve uluslararası bağlantılarını kolaylaştırmak üzere diğer üniversitelere bağlı merkezler ve ilgili kamu kurumları arasında koordinasyonu sağlama konularında görüş ve önerilerde bulunmaktır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Harcama yetkilisi

MADDE 14 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Harcama yetkisini tamamen veya kısmen Merkezin gözetimi ile görevlendireceği Rektör yardımcılarından birine devredebilir.

Personel ihtiyacı

MADDE 15 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Müdürün talebi üzerine Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Döner sermaye kapsamındaki hizmetler

MADDE 16 – (1) Merkezin Döner Sermaye kapsamında verdiği hizmetlerde 12/10/2000 tarihli ve 24198 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan, Selçuk Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Ekipman ve demirbaşlar

MADDE 17 – (1) Merkez faaliyet alanı kapsamında yürütülen işler için talep edilecek her türlü alet, ekipman ve demirbaşlar, Rektörlük tarafından merkezin kullanımına tahsis edilir.

(2) Merkez bünyesinde olan alet ve ekipmanların kullanıma sunulması hususunda ücret talep edip etmeme konusunda Yönetim Kurulu yetkilidir.

Merkezden yararlanacaklar

MADDE 18 – (1) Merkezden öncelikle; kültür, sanat, tasarım alanlarında çalışmalar yapan, öğrenciler, araştırmacılar, sanatçılar ve akademisyenler yararlanır. Farklı disiplinlerde çalışmalar yapan araştırmacı ve bilim insanları da kültür, sanat ve tasarım alanlarında, bakış açısı geliştirmek için Merkezden yararlanabilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hâllerde, 2547 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Selçuk Üniversitesi Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 21 – Bu Yönetmelik hükümlerini Selçuk Üniversitesi Rektörü yürütür.