25 Aralık 2017 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30281

YÖNETMELİK

MEF Üniversitesinden:

MEF ÜNİVERSİTESİ LİSANS VE ÖNLİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 21/10/2014 tarihli ve 29152 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan MEF Üniversitesi Lisans ve Önlisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 7 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Üniversite içinden veya dışından Üniversite programlarına yapılacak her türlü yatay geçiş, ilgili mevzuat hükümleri ile Senato kararlarına göre yürütülür.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Özel öğrenciler

MADDE 9 – (1) Üniversitede herhangi bir eğitim programına kayıtlı olmayan kişiler, Üniversitede açılan derslere özel öğrenci statüsünde dışarıdan devam etmek için başvurabilirler. Özel öğrencilerin bir yarıyılda alabilecekleri ders sayısı fakülte/yüksekokul yönetim kurulunca belirlenir. Özel öğrenci başvuruları, fakülte veya yüksekokul yönetim kurulunca değerlendirilerek karara bağlanır.

(2) Yurt içinde veya dışında başka bir yükseköğretim kurumunda lisans düzeyinde eğitim gören öğrenciler bir veya iki yarıyıl için Üniversitede tam zamanlı özel öğrenci olarak ders almak için başvurabilirler. Özel öğrenci başvuruları, kayıtlı oldukları yükseköğretim kurumunun düzeyi ve öğrencinin bu kurumdaki başarı durumu dikkate alınarak, fakülte veya yüksekokul yönetim kurulunca değerlendirilerek karara bağlanır. İlgili yönetim kurulu, özel öğrencinin alacağı dersleri tespit eder. Özel öğrenciler, bu Yönetmelikte öngörülen normal ders yükünün üst sınırı kadar ders alabilirler. Eğitim programlarının ilk iki yarıyılına özel öğrenci kabul edilmez.

(3) Özel öğrenciler derslere devam dışındaki öğrencilik haklarından yararlanamazlar. Ancak, kendilerine aldıkları dersleri ve notları gösteren bir belge verilir. Yabancı Diller Bölümünün onayı ile halen hiçbir öğretim kurumunda kayıtlı olmayanlar İngilizce Hazırlık Programına özel öğrenci olarak kabul edilebilirler.

(4) Özel öğrenciler ile denklik öğrencilerinin ödeyecekleri öğrenim bedelleri Rektörlük tarafından belirlenir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Kayıt yenileme işlemi; derse kayıt ve eğitim ücretinin ödenmesini içerir. Öğrenciler, Üniversiteye kesin kayıt yaptırdıkları tarihten itibaren azami öğretim süresini doldurana kadar, her yarıyıl başında akademik takvimde belirtilen tarihler içinde yarıyıl kayıt yenilemesi yaptırmak zorundadırlar. Kaydının yenilenmesi tamamen öğrencinin sorumluluğundadır. Kaydını yenilemeyen öğrenciler, kayıtsız oldukları süre içinde askerlik tecili, öğrenci kimliği alma gibi öğrencilik haklarından hiç bir şekilde yararlanamazlar. Akademik takvimde ilan edilen normal kayıt süresinde kayıt yenilememiş ve mazeretleri fakülte/yüksekokul yönetim kurulunca kabul edilmemiş olan öğrenciler, eğitim-öğretim ücretlerini ödemiş olsalar dahi Öğrenci Bilgi Sisteminden yararlanamazlar.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Öğrenciler, istedikleri takdirde, Rektörlüğe yazılı olarak başvurarak kayıtlarını sildirebilirler.

(2) Kaydını sildiren öğrenci, başka bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı olmamak koşuluyla, kayıt sildirme başvurusunu yaptığı tarihten itibaren altmış gün içinde, başvurusunu geri almak üzere Rektörlüğe yazılı olarak başvurabilir. Geri alma başvurusunun kabul edilip edilmeyeceğine fakülte/yüksekokul yönetim kurulu karar verir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Öğrenim süresi

MADDE 18 – (1) Üniversitede normal öğrenim süresi ön lisans programlarında iki, lisans programlarında dört akademik yıldır. Tam zamanlı öğrenci statüsünde azami öğrenim süresi ön lisans programlarında dört, lisans programlarında yedi akademik yıldır. Yabancı dil hazırlık programlarında geçirilecek süre bu sürelere dâhil değildir.

(2) Yatay veya dikey geçiş yoluyla Üniversiteye kayıt yaptıranlar ile Üniversite içinde bölüm değiştiren öğrencilerin önceki programlarında geçirdikleri süre, yabancı dil hazırlık programlarında geçirilen süre hariç, öğrenim sürelerine dâhil edilir.

(3) Azami süre sonunda mezun olamayan öğrencilere ilgili mevzuata uygun olarak ek süre ve haklar tanınır.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 19 – (1) Her öğrenciye ilgili fakülte dekanlığı/yüksekokul müdürlüğü tarafından bir akademik danışman atanır.

(2) Akademik danışman, öğrenimi boyunca öğrenciyi izler ve öğrenciye akademik gelişimi konusunda tavsiyelerde bulunur. Fakülte veya yüksekokul kurulu tarafından akademik danışmanlıkla ilgili esaslar belirlenebilir.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Bir ön lisans veya lisans öğretim programının dersleri, bu derslerin içerikleri, birbirleri ile ilişkileri ve AKTS değerleri, programın mezuniyet koşulları, ilgili bölüm başkanlığınca hazırlanır ve fakülte veya yüksekokul kuruluna önerilir. Ön lisans veya lisans öğretim programları, fakülte veya yüksekokul kurullarınca kabul edildikten sonra Senatonun kararı ile kesinleşir. Bir öğretim programında yer alan derslerin yürütülmesine ilişkin genel hususlar, fakülte/yüksekokul yönetim kurulunca karara bağlanır.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 23 – (1) Derslerin AKTS değerleri, programın yer aldığı diploma düzeyi ve alan için yükseköğretim yeterlilikler çerçevesine göre belirlenen öğrenim kazanımları ve öğrencilerin çalışma saati göz önünde tutularak Senato tarafından belirlenir. İlgili diploma programını bitiren öğrencinin kazanacağı bilgi, beceri ve yetkinliklere o dersin katkısını ifade eden öğrenim kazanımları ile açıkça belirlenmiş teorik veya uygulamalı ders saatleri ve öğrenciler için öngörülen diğer faaliyetler için gerekli çalışma saatleri de göz önünde bulundurularak, Senato tarafından belirlenen ilkeler çerçevesinde derslerin AKTS değerleri hesaplanır.

(2) Bölümünün eğitim-öğretim programında olmayan sertifika ve benzeri derslerin ders yükleri öğrencinin yarıyıl/akademik yıl ders yükünden sayılmaz. Sertifika ve benzeri programlardan alınan dersler lisans/ön lisans, yan dal ve çift ana dal programlarına transfer edilmez.

(3) Bir öğrencinin öğrenim yarıyılı/akademik yılı, öğrencinin başarıyla tamamladığı AKTS değeri ile belirlenir.

(4) Bir öğrencinin bir dönemde alabileceği azami ders yükü 42 AKTS'dir. Öğrenciler 36 AKTS’ye kadar ders seçebilir. 37-42 AKTS ders alabilmek için danışman onayı, 43 AKTS ve daha fazlası için fakülte yönetim kurulu kararı gerekir.

(5) Öğrencinin bir yarıyıl/akademik yılda alacağı ders yükü; haftalık ders programının zorunlu kıldığı hallerde veya haklı ve geçerli bir nedeninin bulunması durumunda, birinci akademik yıl dersleri hariç, öğrencinin isteği, akademik danışmanın önerisi ve ilgili bölüm başkanının oluru ve dekanlığın/müdürlüğün onayı ile azaltılabilir. Bu durumdaki öğrenciler, her bir yarıyıl/akademik yılda 10 AKTS değerinden daha az derse kayıt olamaz.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesinin birinci ve beşinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Her derste yarıyıl boyunca ara sınavlar, projeler, laboratuvar veya stüdyo çalışmaları, ödevler gibi çeşitli değerlendirme etkinlikleri gerçekleştirilir; ayrıca yarıyıl sonunda bir final sınavı yapılabilir. Yarıyıl boyunca gerçekleştirilen değerlendirme etkinliklerinin ve final sınavının yarıyıl sonu toplam notu içindeki ağırlıkları, ilgili öğretim elemanı tarafından belirlenir ve yarıyıl başında ilan edilir. Final sınavı yapılıyor ise,  toplam not içindeki ağırlığı %60’ı geçemez. Yarıyıl içi değerlendirme etkinliklerinin, akademik takvime göre yarıyıl derslerinin bittiği tarihten önce değerlendirilerek sonuçlarının öğrencilere duyurulması gerekir.”

“(5) Final sınavı bulunan derslerde gerekli şartları sağlayan öğrencilere akademik takvimde ilan edilen süreler içinde, Senato kararı ile bütünleme sınavı yapılabilir. Final sınavı yapılmayan dersler ile yan dal sertifika programları veya lisansüstü bilimsel hazırlık programları kapsamında alınan dersler ve özel öğrenci olarak alınan dersler, bütünleme sınavı uygulaması dışındadır. İngilizce Yeterlik ve Seviye Tespit Sınavı, İngilizce Hazırlık Programının ara düzeyleri ve Yaz Okulu kapsamında verilen derslerde bütünleme sınavı yapılmaz.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Mazeret sınavları

MADDE 28 – (1) Mazeret sınavları Senato tarafından belirlenen esaslara uygun olarak yapılır.

(2) Bir öğrenci raporlu olduğu süreler içinde yapılan derslere veya sınavlara giremez; sınava veya başka bir değerlendirme etkinliğine girdiği takdirde aldığı notlar geçersiz sayılır.

(3) Mazeret başvurusunu usule uygun şekilde ve zamanında yapmayan öğrencilere mazeret sınavı hakkı tanınmaz.

(4) Raporlu olduğu tarihler bütünleme sınavının tarihleriyle örtüşen öğrencilere telafi veya bütünleme sınavı hakkı verilmez. Hangi gerekçe ile olursa olsun bütünleme sınavına girmeyen öğrenciler için telafi sınavı yapılmaz; bu öğrencilere FX notu verilir.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 29 – (1) Bir öğrencinin sınavlarda, ödevlerde veya diğer değerlendirme etkinliklerinde kopya çektiği, kopyaya teşebbüs ettiği, intihal yaptığı veya Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğinde yer alan benzer ihlallerde bulunduğu yönünde şüphe oluşursa, hakkında disiplin soruşturması açılır. Soruşturma süresi boyunca söz konusu sınavlar, ödevler veya diğer değerlendirme etkinlikleri için bir karar bildirilmez/sınavlar, ödevler veya diğer değerlendirme etkinlikleri değerlendirilmez. Ceza verilen öğrenciye, aldığı disiplin cezasının yanı sıra söz konusu etkinlik için sıfır notu verilir.

(2) Disiplin soruşturması sonucu ceza verilmeyen öğrencinin sınavı değerlendirilir ya da telafi sınavı veya telafi etkinliği düzenlenir.”

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 30 – (1) Öğrenciler akademik takvimde belirtilen son başvuru tarihine kadar kayıtlı bulundukları bir dersten akademik danışmanlarının bilgisi dâhilinde çekilebilirler.

(2) Öğrenciler, akademik öğrenimleri süresince en fazla 6 dersten ve bir dönemde en fazla 2 dersten çekilebilirler.”

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 32 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 32 – (1) Öğretim elemanı, verdiği notlarda öğrencinin itirazı olmaksızın maddi hata tespit ederse, ilgili fakülte dekanlığına başvurur. Dekanlık düzeltmeyi fakülte yönetim kurulunda karara bağlar ve en çok iki hafta içinde Öğrenci İşleri Direktörlüğüne bildirir.”

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 33 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Yarıyıl sonu notları, akademik takvimde belirtilen tarihe kadar verilerek kesinleştirilir ve ilan edilir.”

MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin 36 ncı maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Onur veya yüksek onur öğrencisi olabilmek için, mezuniyet yarıyılı hariç, ilgili yarıyılda en az 27 AKTS ders almış olmak gerekir.”

MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin 37 nci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Başarılı öğrenci ve gözetim öğrencisi

MADDE 37 – (1) Bir yarıyıl sonunda, genel not ortalaması 1,80’den düşük olan öğrenciler gözetim öğrencisi sayılırlar.

(2) Akademik danışmanı, gözetim durumundaki öğrencinin başarılı duruma geçmesi için gerekli tedbirleri alır.

(3) Bir yarıyıl sonunda, genel not ortalaması 2,00 ve üzerindeki öğrenciler başarılı sayılırlar.”

MADDE 18 – Aynı Yönetmeliğin 42 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 42 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak 240 AKTS değerinde bir programı, mezuniyet koşullarını sağlayarak tamamlayan öğrencilere lisans diploması verilir.”

MADDE 19 – Aynı Yönetmeliğin 43 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 43 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak, 120 AKTS değerinde 4 yarıyıllık bir programı mezuniyet koşullarını yerine getirerek tamamlayan öğrencilere ön lisans diploması verilir.

(2) Bu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak 8 yarıyıllık bir lisans programının 120 AKTS değerindeki ilk 4 yarıyılını tamamlayıp, kayıtlı oldukları programdan ilişiğini kesen öğrencilere, ÖSYM'nin kabul ettiği çerçevede ön lisans diploması verilir.”

MADDE 20 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 21 – Bu Yönetmelik hükümlerini MEF Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

21/10/2014

29152