25 Aralık 2017 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30281

YÖNETMELİK

İstanbul Ayvansaray Üniversitesinden:

İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez (ASEM): İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Mütevelli Heyeti: İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Mütevelli Heyetini,

d) Rektör: İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Rektörünü,

e) Üniversite: İstanbul Ayvansaray Üniversitesini,

f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Üniversitenin örgün öğretim programları dışında, eğitim programları düzenleyerek Üniversite personeli ve öğrencilerinin, çeşitli meslek grubu mensuplarının ve diğer katılımcı bireylerin bilgi ve becerilerini arttırmak, mesleki kariyerlerini desteklemek,

b) Uzmanlık, danışmanlık, rehberlik ve proje hizmetleri vererek; Üniversitenin kamu, özel sektör, sivil toplum kuruluşları ve uluslararası kuruluşlar ile işbirliğinin gelişmesine katkıda bulunmak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) İhtiyaç duyulan konularda kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşlara yönelik eğitim ve sertifika programları düzenlemek,

b) Ulusal ve uluslararası nitelikte konferans, sempozyum, seminer ve benzeri faaliyetlerde bulunmak,

c) İnternet aracılığı ile eğitim programları gerçekleştirmek,

ç) Her yaşa ve çeşitli ilgi gruplarına yönelik kurs ve her türlü eğitsel çalışmaların organizasyonlarını yapmak,

d) Amacı ile ilgili olan diğer her türlü faaliyetlerde bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür ve müdür yardımcısı,

b) Yönetim Kurulu,

c) Danışma Kurulu.

Müdür ve müdür yardımcısı

MADDE 8 – (1) Müdür, Merkezin amaçları ve faaliyet alanları doğrultusunda araştırma, uygulama ve eğitim deneyimi ve bilimsel çalışmaları bulunan Üniversitenin kadrolu öğretim elemanları arasından Rektörün teklifi ve Mütevelli Heyeti Başkanının onayı ile üç yıl süreyle görevlendirilir. Süresi biten Müdür tekrar görevlendirilebileceği gibi, görev süresi dolmadan görevlendirilmesindeki usule göre görevden alınabilir.

(2) Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere, Merkezin faaliyet alanları ile ilgili çalışmaları olan Üniversite öğretim elemanları arasından bir öğretim elemanını Rektörün onayı ile üç yıl süre ile müdür yardımcısı olarak görevlendirebilir. Görevinden ayrılan müdür yardımcısının yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yenisi görevlendirilir. Süresi dolan müdür yardımcısı yeniden görevlendirilebilir. Rektör, Müdürün teklifi ile müdür yardımcısını değiştirebilir. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcısının da görevi sona erer.

(3) Müdürün görevi başında olmadığı durumlarda, müdür yardımcısı; müdür yardımcısının da görevi başında bulunmadığı durumlarda Rektörün onayını almak suretiyle Yönetim Kurulu üyelerinden birisi Müdürlüğe altı aya kadar vekâlet edebilir. Müdürün kesintisiz olarak altı aydan fazla bir süre görevi başında bulunmaması durumunda kalan süreyi tamamlamak üzere yeni bir Müdür görevlendirilir.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek,

b) Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak,

c) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, bu toplantıların gündemini hazırlamak, toplantılara başkanlık etmek, Yönetim Kurulu kararlarını bu Yönetmelik ve ilgili mevzuat çerçevesinde uygulamak,

ç) Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak ve bu Kurula başkanlık etmek,

d) Merkezin idari işlerini yürütmek, gerekli koordinasyonu ve denetimi sağlamak, yazışmaları yapmak,

e) Faaliyet alanları ile ilgili olarak taraflarla görüşmeler yapmak,

f) Eğitim programları sonunda katılımcılara katılım belgesi, sertifika ve benzeri belgeleri düzenleyerek vermek,

g) Her faaliyet dönemi sonunda Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait yıllık çalışma programını hazırlamak ve Yönetim Kurulunda onaylanmış şekliyle Rektör ve Mütevelli Heyetine sunmak,

ğ) İlgili diğer mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak.

(2) Müdür, Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesinden ve geliştirilmesinden Rektöre karşı sorumludur.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Rektörün teklifi ve Mütevelli Heyeti Başkanının onayı ile Üniversite öğretim elemanları arasından görevlendirilecek dört üye ve Müdür olmak üzere toplam beş kişiden oluşur. Yönetim Kurulu toplantılarına Müdür başkanlık eder.

(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Görevden ayrılan veya altı aydan fazla yurt dışında görevlendirilen üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak için yeni üye görevlendirilir.

(3) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine yılda en az iki defa olağan ve gerektiğinde olağanüstü toplanarak, Müdür tarafından hazırlanan gündem maddelerini görüşüp karar alır. Yönetim Kurulu üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde Müdürün kullandığı oy yönünde karar alınmış sayılır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin faaliyetleriyle ilgili her türlü programın hazırlanması ve planlanması, katılım koşullarının belirlenmesi, eğitim verecek birimlerle gerekli koordinasyonun sağlanması konularında kararlar almak,

b) Faaliyet raporunun düzenlenmesine ilişkin esasları tespit etmek ve sunulan raporu değerlendirmek,

c) Bir sonraki döneme ait çalışma programının düzenlenmesine ilişkin esasları tespit etmek ve sunulan raporu değerlendirmek.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Üniversite içinden veya dışından özel sektör ve kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri arasından Yönetim Kurulunca önerilen ve Rektör tarafından görevlendirilen en çok yedi kişiden oluşur.

(2) Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi iki yıldır. Süresi biten üye tekrar görevlendirilebilir. Görevden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak için yeni üye görevlendirilir. Danışma Kurulu yılda en az bir kez Müdürün çağrısıyla toplanır.

(3) Danışma Kurulu, Merkezin faaliyetleri ile ilgili olarak değerlendirmeler yapar ve öneriler sunar.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 13 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 14 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Müdüre devredebilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; 2547 sayılı Kanun, ilgili diğer mevzuat hükümleri ile bu Yönetmelik hükümlerine aykırı olmayan Üniversite Yönetim Kurulu ve Üniversite Senatosu kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Rektörü yürütür.