25 Aralık 2017 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30281

YÖNETMELİK

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinden:

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ SPOR BİLİMLERİ VE

SPORCU SAĞLIĞI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA

MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Spor Bilimleri ve Sporcu Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Spor Bilimleri ve Sporcu Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, bu organların görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Merkez: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Spor Bilimleri ve Sporcu Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezini,

b) Müdür: Merkezin Müdürünü,

c) Rektör: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörünü,

ç) Üniversite: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesini,

d) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Spor bilimleri uygulama ve sporcu sağlığı alanında, Üniversitenin bulunduğu bölgede spor bilimleri konusunda eğitim vermek, konuyla ilgili araştırma projeleri hazırlamak, yönlendirmek ve araştırma yapmak isteyenlere bilimsel kaynak sağlamak.

b) Sportif performansı geliştirmeye yönelik, amatör ve profesyonel sporcularda araştırmalar yapmak, her yaş grubu için fiziksel aktivite programları düzenlemek ve önermek.

c) Üniversitenin bulunduğu bölge başta olmak üzere Türkiye genelinde, spor bilimleri konusunda ilgili farklı disiplinlerle işbirliği sağlamak.

ç) Üniversitenin bulunduğu bölge başta olmak üzere Türkiye genelinde, sportif yetenek seçimi taraması yapmak ve branşlara yönlendirmek.

d) Spor yaralanmalarının önlenmesinde koruyucu sağlık hizmeti sunmak, yaralanmış sporcular başta olmak üzere özel gruplar ve engelliler rehabilitasyon programları hazırlamak ve uygulamak.

e) Spor bilimleri ile ilgili konferans, sempozyum, seminerler ve kongreler düzenleyerek, spor bilimleri konusunda yayın faaliyetlerinde bulunmak.

f) Spor bilimleri konusunda yurt dışındaki ilgili kuruluşlarla işbirliği yaparak, bilgi alış verişi ve eleman yetiştirmede koordinasyonu sağlamak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkez, amaçlarını gerçekleştirmek için aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:

a) Lisans ve lisansüstü öğrencilerine araştırma desteği sağlamak.

b) Araştırmalar yapmak ve araştırmalara destek sağlamak ve uygulanan yöntemlere yeni uygulama modelleri katmak, araştırma yapmak isteyen lisans ve lisansüstü öğrencilerine önerileri konusunda uzman öğretim elemanları tarafından bilimsel araştırma zeminini hazırlamak, araştırmaların bilimsel ortamda sunulmasında destek sağlamak.

c) Yetenek seçimi taraması ile spora yeni başlayan kişilere sağlık taramaları yapmak, uyguladığı motor testler sonucunda uygun spor dalına yönlendirme yapmak.

ç) Amatör ve profesyonel sporculara performans testleri uygulanarak, mevcut durumlarını tespit etmek ve performansı geliştirici paket programlar hazırlamak.

d) Spor yaralanmalarının önlenmesine ilişkin, performansın laboratuvar şartlarında değerlendirilmesi, spor ve sağlık arasındaki ilişkinin ortaya konulması ve bilimsel gerçeklere uygun egzersiz programları hazırlamak.

e) Sportif performans ölçümümü yapılarak, her yaş grubuna yönelik sportif yönlendirmenin yapıldığı hizmetleri vermek.

f) Spor bilimleri ve sporcu sağlığı alanında çalışan antrenör, kondisyoner, masör, fizyoterapist ve doktor gibi personele sürekli eğitim sağlayarak bölgedeki spor bilimleri ve sporcu sağlığı konusundaki hizmet kalitesini arttırmak.

g) Üniversite içinden veya dışından Merkezin amacı ile ilgili olarak talep edilmesi halinde danışmanlık hizmeti vermek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; Rektör tarafından Üniversitenin Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunda görevli öğretim üyeleri arasından görevlendirilir. Müdürün görev süresi üç yıldır. Süresi biten Müdür tekrar görevlendirileceği gibi, görev süresi dolmadan gerektiğinde Rektör tarafından görevinden alınabilir. Süresi biten Müdür ikinci dönem tekrar görevlendirilebilir.

(2) Müdür tarafından belirlenen, Üniversite öğretim elemanları arasından iki kişi Müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Müdür yardımcıları, Müdürün kendilerine vereceği görevleri yapar. Müdürün görev süresi sona erdiğinde Müdür yardımcılarının da görevi kendiliğinden sona erer. Müdür, görevi başında bulunmadığı zaman yardımcılarından birisini vekil bırakır. Göreve vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni bir Müdür görevlendirilir.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdür, Merkezin düzenli çalışmasını sağlamakla görevlidir, bu amaçla her türlü tedbiri alır, Merkez çalışmalarının düzenli yürütülmesinden ve Merkezin geliştirilmesinden Rektöre karşı birinci derecede sorumlu olup aşağıdaki görevleri yapar:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Yönetim Kurulu gündemini hazırlamak, toplantıya çağırmak ve Yönetim Kurulu toplantısını yönetmek.

c) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak ve yönetim ile ilgili işleri yürütmek.

ç) Merkezin amaçlarına uygun olarak ilgili kurumlarla işbirliği yapmak.

d) Merkezin faaliyetleri ile ilgili raporları Yönetim Kuruluna sunarak yapılması gereken işler hakkında önerilerde bulunmak.

e) Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve Müdür yardımcıları dahil yedi öğretim üyesi/öğretim görevlisinden oluşur. Yönetim Kurulu üyeleri, Müdürün teklif edeceği Üniversitenin öğretim elemanları arasından Rektör tarafından görevlendirilir. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süreleri üç yıldır. Görev süresi dolan Yönetim Kurulu üyeleri aynı usulle tekrar görevlendirilebilir. Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine üye tam sayısının salt çoğunluğu ile iki ayda bir toplanır ve oy çokluğu ile karar alır. Eşitlik halinde Müdürün oyu yönünde karar alınmış sayılır. Müdür gerekli durumlarda Yönetim Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin amaçlarına uygun çalışma esaslarını belirlemek.

b) Merkezin amaçları doğrultusunda araştırma ve uygulamaları yönlendirmek, çalışma gruplarını oluşturmak ve bunları organize etmek.

c) Merkezin yıllık faaliyet raporunu hazırlamak.

ç) Merkezin bilimsel ve idari plan ve programını hazırlamak ve Rektörlüğe sunmak.

d) İlgili mevzuat çerçevesinde verilen diğer görevleri yapmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 12 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 2547 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü yürütür.