25 Aralık 2017 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30281

YÖNETMELİK

Cumhuriyet Üniversitesinden:

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 15/9/2012 tarihli ve 28412 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Cumhuriyet Üniversitesi Proje Koordinasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin 11 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Yönetim Kurulu üyeleri; Müdür, müdür yardımcısı ile Müdürün önerisi üzerine, Merkezin faaliyet alanına giren konularda araştırma ve yayın çalışmalarında bulunmuş, yurt içi ve yurt dışı proje deneyimine sahip Üniversitenin kadrolu öğretim elemanları arasından Rektör tarafından görevlendirilir. Yönetim Kurulu, 7 üye ile Müdür ve müdür yardımcısı olmak üzere toplam 9 üyeden oluşur.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

15/9/2012

28412