25 Aralık 2017 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30281

YÖNETMELİK

Türkiye Vagon Sanayii Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünden:

TÜRKİYE VAGON SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ (TÜVASAŞ)

GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME

VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde, hizmet gerekleri ve personel planlaması esas alınarak, Türkiye Vagon Sanayii Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünde görev yapan memurlar ile sözleşmeli personelin görevde yükselme ve unvan değişikliklerine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Türkiye Vagon Sanayii Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünde memur kadroları ve sözleşmeli personel pozisyonlarında görev yapan personelin 5 inci maddede belirtilen görevlere görevde yükselme ve unvan değişikliği suretiyle atanacakları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve 22/1/1990 tarihli ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümleri ile 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Alt görev: 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunda belirtilen hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha alt hiyerarşi içindeki görevleri,

b) Aynı düzey görev: Hiyerarşi, görev, yetki ve sorumluluk açısından aynı grupta ya da grup içinde alt gruplar olması halinde aynı alt grupta gösterilen görevleri,

c) Birim: Türkiye Vagon Sanayii Genel Müdürlüğünde belirli hizmetleri bünyesinde toplayıp yürüten ve/veya uygulayan teknik ve idari bölümleri,

ç) Birim amiri: Birimdeki en üst düzeydeki yöneticiyi,

d) Fabrika: Mal üretilen birimleri,

e) Genel müdür: Türkiye Vagon Sanayii Anonim Şirketi Genel Müdürünü,

f) Genel müdürlük: Türkiye Vagon Sanayii Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünü,

g) Genel Yönetmelik: Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmeliği,

ğ) Görevde yükselme: Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında sayılan görevlere aynı veya başka hizmet gruplarında yapılacak görevde yükselme niteliğindeki atamaları,

h) Görevde yükselme sınavı: Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında sayılan görevlere atanabilmek için yapılacak yazılı ve sözlü sınavı,

ı) Hizmet grupları: Benzer ve/veya aynı düzeydeki unvanlardan oluşan grupları,

i) Hizmet süresi: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendine göre hesaplanan süreleri,

j) İş günü: Ulusal bayram, genel tatil ve hafta sonu tatili günleri hariç diğer günleri,

k) Personel: Kadrolu ve sözleşmeli olarak çalışanları,

l) Sınav kurulu: Bu Yönetmelik kapsamında yapılacak yazılı ve sözlü sınavlara ilişkin işlemleri yürütmek üzere oluşturulan kurulu,

m) Sözleşmeli personel: 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü maddesinin (c) bendinde tanımlanan ve işçi statüsünde olmayan personeli,

n) Unvan: Bakanlar Kurulunca ihdas edilen Kuruma ait kadro ve pozisyonları,

o) Unvan değişikliği sınavı: En az ortaöğretim düzeyinde meslekî veya teknik eğitim sonucu kazanılan unvanlara ilişkin görevlere atanabilmek için yapılan yazılı ve sözlü sınavı,

ö) Üst görev: 3046 sayılı Kanunda belirtilen hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha üst hiyerarşi içindeki görevleri,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliğine İlişkin Esaslar

Hizmet grupları

MADDE 5 – (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki görevde yükselme sınavına tabi kadro veya pozisyonlar gruplandırılmak suretiyle aşağıda belirtilmiştir:

a) Yönetim hizmetleri grubu;

1) Şube müdürü,

2) Şef, itfaiye şefi, koruma ve güvenlik amiri, koruma ve güvenlik grup şefi,

3) Şef yardımcısı.

b) Hukuk hizmetleri grubu;

1) Hukuk müşaviri.

c) Araştırma ve planlama hizmetleri grubu;

1) Başuzman, müşavir,

2) Uzman, sivil savunma uzmanı.

ç) Teknik hizmetler grubu;

1) Başmühendis,

2) Teknik uzman,

3) Teknik şef,

4) Makinist, Konstrüktör,

5) Makinist yardımcısı.

d) Bilgi İşlem hizmetleri grubu;

1) Çözümleyici.

e) Sağlık hizmetleri grubu;

1) Baştabip,

2) Tabip.

f) İdari hizmetler grubu;

1) Bilgisayar işletmeni, muhasebeci, veznedar, haberleşme memuru, memur, tren teşkil memuru, mutemet, pazarlamacı, sekreter, şoför.

g) Destek hizmetleri grubu;

1) İtfaiyeci, hizmetli.

(2) Bu Yönetmelik kapsamındaki unvan değişikliğine tabi pozisyonlar şunlardır:

a) Avukat, mühendis, mimar, ekonomist, kimyager, programcı, mütercim, tekniker, teknisyen, teknik ressam, hemşire ve laborant.

Görevde yükselme sınavına tabi olmadan yapılacak atamalar

MADDE 6 – (1) Aşağıda yer alan unvana yapılacak atamalarda en az 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendinde belirtilen hizmet süresine sahip olma şartı yanında aşağıdaki şartlar aranır:

a) İç Denetçi kadrosuna atanabilmek için;

1) Fakülte veya en az 4 yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Teşekkülde memur veya sözleşmeli statüde en az beş yıl fiili olarak görev yapmış olmak,

3) Geçerli olduğu yılın Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Bağlı Ortaklıklarına Ait Genel Yatırım ve Finansman Programında yer alan şartları taşımak.

Görevde yükselme suretiyle atanacaklarda aranacak genel şartlar

MADDE 7 – (1) Bu Yönetmelikte belirtilen kadro/pozisyonlara görevde yükselme sınavı suretiyle atanabilmek için;

a) Genel Müdürlük bünyesinde en az altı ay çalışmış olmak,

b) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak,

şartları aranır.

Görevde yükselme suretiyle atanacaklarda aranacak özel şartlar

MADDE 8 – (1) Görevde yükselme sınavına tabi olarak atanabilecek kadro ve pozisyonlar için genel şartların yanında aşağıdaki özel şartlar aranır:

a) Şube Müdürü (İdari birimlerde) kadrosuna atanmak için;

1) Sağlık, mesleki veya teknik öğrenim hariç olmak üzere en az dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) En az on yıl hizmeti bulunmak,

3) 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin I sayılı cetvelinde yer alan unvanlarda görev yapmış olmak veya uzman veya ekonomist unvanında toplam en az üç yıl veya şef unvanında en az dört yıl görev yapmış olmak.

b) Şube Müdürü (teknik ve sağlık birimlerinde) kadrosuna atanmak için;

1) En az dört yıllık yüksekokulların sağlık, mesleki veya teknik bölümlerinin birinden mezun olmak,

2) En az on yıl hizmeti bulunmak,

3) 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin I sayılı cetvelinde yer alan unvanlarda görev yapmış olmak veya başmühendis, baştabip, tabip, teknik uzman, teknik şef unvanlarında toplam en az 3 yıl veya mühendis, mimar, çözümleyici unvanlarında toplam en az dört yıl görev yapmış olmak.

c) Şef pozisyonuna atanmak için;

1) 18/4/1999 tarihinde Genel Müdürlükte görevde bulunanlar için bu tarihten önce en az lise veya dengi okul, diğerleri için en az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) İki veya üç yıllık yüksekokul mezunları için en az beş yıl, dört yıllık yüksek öğrenim görenler için en az dört yıl hizmeti bulunmak,

3) Bilgisayar işletmeni, şef yardımcısı, muhasebeci, veznedar, pazarlamacı, memur, mutemet, haberleşme memuru, tren teşkil memuru, şoför ve sekreter unvanlarında toplam en az iki yıl görev yapmış olmak.

ç) İtfaiye Şefi pozisyonuna atanmak için;

1) 18/4/1999 tarihinde Genel Müdürlükte görevde bulunanlar için bu tarihten önce en az lise ve dengi okul, diğerleri için en az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) İtfaiyeci unvanında en az beş yıl hizmeti bulunmak.

d) Koruma ve güvenlik amiri pozisyonuna atanmak için;

1) İki veya üç yıllık yüksekokul mezunları için en az on yıl hizmeti bulunmak,

2) Dört yıllık yüksekokul veya fakülte mezunları için en az dokuz yıl hizmeti bulunmak,

3) Koruma ve güvenlik grup şefi unvanında en az dört yıl görev yapmış olmak.

e) Koruma ve Güvenlik Grup Şefi pozisyonuna atanmak için;

1) 18/4/1999 tarihinde Genel Müdürlükte görevde bulunanlar için bu tarihten önce en az lise ve dengi okul, diğerleri için en az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Lise ve dengi okul mezunları için en az dokuz yıl, iki veya üç yıllık yüksekokul mezunları için en az yedi yıl, dört yıllık yüksekokul veya fakülte mezunları için en az beş yıl hizmeti bulunmak,

3) Koruma ve güvenlik görevlisi unvanında en az üç yıl görev yapmış olmak.

f) Hukuk müşaviri kadrosuna atanmak için;

1) Hukuk Fakültesi mezunu olmak,

2) En az on yıl hizmeti bulunmak,

3) En az yedi yıl Avukatlık hizmeti bulunmak.

g) Başuzman kadrosuna atanmak için;

1) En az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,

2) En az on yıl hizmeti bulunmak,

3) 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin I sayılı cetvelinde yer alan unvanlarda toplam en az altı ay görev yapmış olmak.

ğ) Müşavir kadrosuna atanmak için;

1) En az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,

2) En az on yıl hizmeti bulunmak,

3) 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin I sayılı cetvelinde yer alan unvanlarda toplam en az altı ay görev yapmış olmak.

h) Uzman (İdari) pozisyonuna atanmak için;

1) Dört yıllık yüksekokul veya fakülte mezunları için en az dokuz yıl hizmeti bulunmak,

2) Şef, mütercim, muhasebeci unvanlarında toplam en az bir yıl görev yapmış olmak.

ı) Sivil savunma uzmanı kadrosuna atanmak için;

1) En az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,

2) En az on yıl hizmeti bulunmak,

3) 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin I sayılı cetvelinde yer alan unvanlarda toplam en az bir yıl görev yapmış olmak veya Uzman unvanında iki yıl görev yapmış olmak.

i) Başmühendis pozisyonuna atanmak için;

1) Mühendislik fakültesi mezunu olmak,

2) En az sekiz yıl hizmeti bulunmak,

3) Teknik uzman unvanında en az bir yıl veya Teknik Şef unvanında en az iki yıl veya Mühendis unvanında en az 3 yıl görev yapmış olmak.

j) Teknik Uzman pozisyonuna atanmak için;

1) İki veya üç yıllık teknik yüksekokul mezunları için en az on yıl hizmeti bulunmak,

2) Dört yıllık teknik yüksekokul veya fakülte mezunları için en az dokuz yıl hizmeti bulunmak,

3) Teknik şef unvanında en az bir yıl veya konstrüktör, mühendis, mimar, çözümleyici, programcı unvanlarında toplam en az iki yıl görev yapmış olmak.

k) Teknik şef pozisyonuna atanmak için;

1) 18/4/1999 tarihinde Genel Müdürlükte görevde bulunanlar için bu tarihten önce en az lise veya dengi teknik okul, diğerleri için en az iki yıllık teknik yüksekokul mezunu olmak,

2) İki veya üç yıllık teknik yüksekokul mezunları için en az beş yıl, dört yıllık yüksek teknik öğrenim görenler için en az dört yıl hizmeti bulunmak,

3) Mühendis, mimar, kimyager unvanlarında toplam en az bir yıl veya tekniker, teknik ressam, teknisyen, çözümleyici, programcı, makinist, konstrüktör unvanlarında toplam en az iki yıl görev yapmış olmak.

l) Makinist pozisyonuna atanmak için;

1) En az lise dengi teknik okulların raylı sistemler, raylı sistemler teknolojileri, demiryolu araçları, demiryolu inşaatı makine, motor, elektrik, elektrik-elektronik, elektronik, mekatronik bölümlerinden mezun olmak veya,

2) Makinist Yardımcısı unvanında en az iki yıl görev yapmış olmak,

3) Tren Makinist ehliyetine sahip olmak.

m) Konstrüktör pozisyonuna atanmak için;

1) En az lise dengi teknik öğrenim mezunu olmak.

n) Makinist Yardımcısı pozisyonuna atanmak için;

1) En az lise dengi teknik okulların raylı sistemler, raylı sistemler teknolojileri, demiryolu araçları, demiryolu inşaatı makine, motor, elektrik, elektrik-elektronik, elektronik, mekatronik bölümlerinden mezun olmak,

2)  Tren Makinist ehliyetine sahip olmak.

o) Çözümleyici pozisyonuna atanmak için;

1) En az dört yıllık teknik yükseköğrenim mezunu olmak,

2) En az dokuz yıl hizmeti bulunmak,

3) Programcı unvanında en az iki yıl görev yapmış olmak.

ö) Baştabip pozisyonuna atanmak için;

1) Kamu kurum ve kuruluşlarında en az 8 yıl tabiplik yapmış olmak.

p) Bilgisayar işletmeni, şef yardımcısı, muhasebeci, veznedar pozisyonuna atanmak için;

1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

2) Bilgisayar işletmeni pozisyonuna atanabilmek için ayrıca Milli Eğitim Bakanlığı onaylı bilgisayar işletmeni sertifikasına sahip olmak veya bitirdiği okulun ders müfredatında en az iki dönem bilgisayarla ilgili ders aldığını belgelemek,

3) En az 5 yıl hizmeti bulunmak,

4) Memur, mutemet, haberleşme memuru, tren teşkil memuru, pazarlamacı, şoför ve sekreter unvanlarında toplam en az bir yıl görev yapmış olmak.

r) Pazarlamacı pozisyonuna atanmak için;

1) En az iki yıllık yükseköğrenim mezunu olmak.

s) Memur, mutemet, haberleşme memuru, itfaiyeci, tren teşkil memuru, şoför ve sekreter pozisyonuna atanmak için;

1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak.

Unvan değişikliği sınavıyla ilgili atanma şartları

MADDE 9 – (1) Unvan değişikliği sınavına tabi olarak atanabilecek pozisyonlar için yapılacak unvan değişikliği sınavında başarılı olmak gerekir.

(2) Unvan değişikliği suretiyle yapılacak atamalarda aranacak şartlar aşağıda belirtilmiştir:

a) Avukat pozisyonuna atanmak için;

1) Hukuk fakültesi mezunu olmak,

2) Avukatlık ruhsatına sahip olmak.

b) Mühendis, mimar, kimyager pozisyonlarına atanmak için;

1) Fakülte veya dört yıllık yüksekokulların ilgili bölümlerinden mezun olmak.

c) Programcı pozisyonuna atanmak için;

1) Bilgisayar programcılığı eğitimi veren fakülte veya en az iki yıllık yükseköğrenim mezunu olmak.

ç) Ekonomist pozisyonuna atanmak için;

1) Üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun olmak.

d) Mütercim pozisyonuna atanmak için;

1) Fakülte veya dört yıllık yüksekokulların sınav duyurusunda dili veya branşı belirtilen filoloji, mütercimlik, tercümanlık bölümlerinden veya ilgili diğer bölümlerinden mezun olmak,

2) Başvuru tarihinden önceki son üç yıl içinde alınmış olması kaydıyla, Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından en az seksen puan veya Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca eşdeğerliliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan bir sınavdan, bu puana denk bir puan almış olmak.

e) Teknik Ressam, teknisyen pozisyonlarına atanmak için;

1) Lise dengi mesleki veya teknik eğitim-öğretim veren okulların ilgili bölümünden mezun olmak.

f) Hemşire, laborant pozisyonlarına atanmak için;

1) Üniversitelerin, yüksekokulların veya sağlık meslek liselerinin ilgili bölümlerinden mezun olmak.

g) Tekniker pozisyonuna atanmak için;

1) En az iki yıllık mesleki veya teknik eğitim veren yükseköğretim okullarının ilgili bölümlerinden mezun olmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavına İlişkin Usul ve Esaslar

Sınav şartı

MADDE 10 – (1) Görevde yükselme ve unvan değişikliği suretiyle atanacak personelin yazılı ve sözlü sınavda başarılı olmaları gerekir.

Duyuru ve başvuru

MADDE 11 – (1) Sınava katılma şartları, sınavın hangi usulde yapılacağı, sınav açılan boş kadro unvanı/pozisyonu ve sayısı, atama yapılacak birimler, sınav konuları, sınav tarihi ve son başvuru tarihi Personel Daire Başkanlığınca ilan edilir.

(2) İlan edilen kadro veya pozisyonlar için belirlenen başvuru tarihinin son günü itibariyle aranan nitelikleri taşıyan personel, başvuru şartlarını taşıdığı farklı unvanlı kadro unvanı/pozisyonlardan sadece biri için duyuruda belirtilen şekilde başvuruda bulunabilir.

(3) Sınav duyurusu, sınav tarihinden en az otuz gün önce ilan edilecek şekilde birimlerine gönderilir.

(4) Son müracaat tarihi ile sınav tarihi arasındaki süre onbeş günden az olamaz. Sınav başvuruları, başvurunun süresinde yapıldığını belgeleyecek şekilde personelin görev yaptığı birime verilir. Birimler yapılan başvuruları son başvuru tarihinden itibaren beş iş günü içinde elden Personel Daire Başkanlığına ulaştırırlar. Sınav başvuruları, ilanda belirtilmesi şartıyla elektronik ortamda da yaptırılabilir.

(5) Aylıksız izinde bulunanlar dâhil olmak üzere, ilgili mevzuatı uyarınca verilen izinleri kullanmakta olanların da sınava katılmaları mümkündür.

(6) Personel Daire Başkanlığına yapılan başvurular incelenerek, aranan şartları taşıyanlar Genel Müdürlük resmi internet sitesinde ilan edilir.

Sınav Kurulu

MADDE 12 – (1) Sınav kurulu Genel Müdürlük oluru ile oluşturulur.

(2) Sınav kurulu, Genel Müdür veya görevlendireceği kişinin başkanlığında, Personel Daire Başkanlığı temsilcisi veya temsilcileri ile diğer üyelerden olmak üzere beş üyeden oluşur. İhtiyaç duyulması halinde kurum dışından kamu görevlileri arasından kurullara üye veya üyeler görevlendirilebilir.

(3) Sınav kuruluna aynı usulle en az iki yedek üye belirlenebilir. Asıl üyenin bulunmadığı toplantıya yedek üye katılır.

(4) Sınav kurulunu teşkil eden üyeler; görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavına alınacak personelden, lisansüstü öğrenim hariç olmak üzere, öğrenim ve ihraz ettikleri unvanlar itibariyle daha düşük seviyede olamazlar.

(5) Sınav kurulunun başkan ve üyelerinin görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavına eşlerinin, ikinci dereceye kadar (bu derece dâhil) kan ve sıhri hısımlarının katıldığının tespit edilmesi halinde, bu üye veya üyeler sınav kurulu üyeliğinden çıkartılır ve bunların yerine yeni üye veya üyeler görevlendirilir.

(6) Sınav kurulu, üye tam sayısı ile toplanır ve oy çokluğu ile karar alınır. Oylamada çekimser oy kullanılamaz. Oyların eşitliği halinde başkanın kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır. Oylama sonucunda alınan karar kesin olup, karara katılmayan üyeler karşı oylarını gerekçeleri ile birlikte belirtmek zorundadırlar.

Sınav kurulunun görev ve yetkileri

MADDE 13 – (1) Sınav kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:

a) Görevde yükselme sınavını yapmak veya yaptırmak, unvan değişikliği sınavını yaptırmak.

b) Yazılı sınav usulünü ve konu başlıklarını belirlemek, sınav sorularını hazırlamak veya hazırlatmak.

c) Sınav sonuçlarını ilan etmek.

ç) Konuların ağırlığına göre yazılı sınav sorularının sayısını ve puan değerini belirlemek.

d) İtirazları sonuçlandırmak.

e) Sınavlara ilişkin diğer işleri yürütmek.

Yazılı sınav

MADDE 14 – (1) Yazılı sınav Genel Müdürlükçe yapılabileceği gibi, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına, Milli Eğitim Bakanlığına, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğüne veya yükseköğretim kurumlarından birine yaptırılabilir.

(2) Yazılı sınav konuları, ilan edilen kadro/pozisyonun nitelikleri dikkate alınarak Sınav Kurulunca tespit edilir ve duyuruda belirtilir.

(3) Yazılı sınav, yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Yazılı sınavda yüz tam puan üzerinden en az altmış puan alanlar başarılı sayılırlar.

Sözlü sınav duyurusu ve sözlü sınav

MADDE 15 – (1) Sözlü sınav, sınavın yapılacağı tarihten en az onbeş gün önce Genel Müdürlük resmi internet sitesinde ilan edilir.

(2) İlan edilen kadro veya pozisyonlara atanacaklardan yazılı sınavda en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere ilan edilen kadro veya pozisyon sayısının beş katına kadar aday sözlü sınava alınır. Son adayla aynı puana sahip olan personelin tamamı sözlü sınava alınır.

(3) İlgili personel, sınav kurulunun her bir üyesi tarafından;

a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu,

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d) Genel kültürü ve genel yeteneği,

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

esas alınarak yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Her üyenin vermiş olduğu puanların aritmetik ortalaması alınarak personelin sözlü sınav puanı tespit edilir. Sözlü sınavda yüz üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılır.

Başarı sıralaması

MADDE 16 – (1) Görevde yükselme veya unvan değişikliği suretiyle ilan edilen boş kadro veya pozisyon sayısı kadar atama yapılmasında başarı puanı esas alınır. Başarı puanı, yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması esas alınmak suretiyle tespit edilir ve Genel Müdürlük internet sitesinde ilan edilir.

(2) Yapılan puanlama sonucunda eşitlik olması durumunda, sırasıyla;

a) Hizmet süresi fazla olanlara,

b) Daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara,

c) Üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara,

öncelik verilmek suretiyle, en yüksek puandan başlamak üzere başarı sıralaması belirlenir.

(3) Görevde yükselme sınavında başarılı olmalarına rağmen, ilan edilen kadro veya pozisyon sayısı nedeniyle ataması yapılamayacak personelden en fazla asıl aday sayısı kadar personel, Genel Müdürlükçe ihtiyaç duyulması halinde başarı sıralaması listesinde yedek olarak belirlenebilir.

(4) Görevde yükselme veya unvan değişikliği sınav sonuçları kesinleşmesine müteakip beş iş günü içerisinde resmi internet sitesinden ilan edilir. İlan edilen sonuçlara beş iş günü içinde itiraz edilebilir. İtirazlar yirmi iş günü içinde karara bağlanır.

Unvan değişikliği sınavı

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen unvan değişikliğine tabi pozisyonlara, bu unvanları en az ortaöğrenim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz etmiş olanların atanmaları; bu Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde yapılacak unvan değişikliği sınavı sonucundaki başarısına göre gerçekleştirilir.

(2) Unvan değişikliği yazılı sınavı, Genel Müdürlükçe belirlenecek görev alanları ve atama yapılacak görevin niteliğine ilişkin konularda yaptırılır ve bu sınava katılacaklarda Genel Müdürlükte veya öğrenim durumları ile ilgisi bulunmayan görevlerde belirli süre hizmet yapmış olma şartı aranmaz.

(3) Unvan değişikliği sınavı kapsamındaki görevlere, sadece Genel Müdürlük personeli başvurabilir.

(4) Bu Yönetmelik kapsamındaki personelden doktora öğrenimini bitirmiş olanlar, unvan değişikliği sınavına katılmaksızın öğrenimle ihraz edilen görevlere atanabilirler.

(5) Yapılacak unvan değişikliği sınavında yüz tam puan üzerinden en az altmış puan alanlar başarılı sayılırlar.

(6) Unvan değişikliği sınavları ile ilgili iş ve işlemleri sınav kurulu yürütür.

Görevde yükselme veya unvan değişikliği suretiyle başarılı olanların atanması

MADDE 18 – (1) Atanmaya hak kazanan personel, başarı sıralaması listesinin kesinleşmesini müteakip en yüksek puandan başlamak üzere belirlenen başarı sıralamasındaki başarı puanlarına göre atanır.

(2) Tercih alınması durumunda ise başarı sıralaması esas alınarak ilgili personelin tercihlerine göre atamaları yapılır.

(3) Duyurulan kadro veya pozisyonlardan;

a) Atanma şartlarını taşımadıkları için sınavların geçersiz sayılması veya bu sebeple atamaların iptal edilmesi, atanılan göreve geçerli bir mazeret olmaksızın süresi içinde başlanmaması ya da atanma hakkından vazgeçilmesi,

b) Emeklilik, ölüm, memurluktan çekilme veya çıkarılma, başka unvanlı kadro veya pozisyonlara ya da başka bir kuruma naklen atanma,

sebepleriyle boş kalan veya boşalanlara, başarı sıralamasının kesinleştiği tarihten itibaren altı aylık süreyi aşmamak üzere aynı unvanlı kadro veya pozisyonlar için yapılacak müteakip sınava ilişkin duyuruya kadar, 16 ncı maddeye göre Genel Müdürlükçe belirlenmiş olması halinde yedekler arasından başarı sıralamasına göre atama yapılabilir.

(4) Görevde yükselme sınavına herhangi bir sebeple katılmayanlar ile başarısız olan veya yedeklerden başarı sıralamasının kesinleştiği tarihten itibaren altı aylık süreyi aşmamak üzere, aynı unvan için yapılacak müteakip sınava ilişkin duyuruya kadar atanmamış olanlar ya da atanma haklarından herhangi bir sebeple feragat edenler, aynı unvanlı kadro veya pozisyonlara yapılacak atamalar için bu Yönetmelikte öngörülen bütün usul ve esaslara tabidirler.

Gerçeğe aykırı bildirimde bulunanlar

MADDE 19 – (1) Sınav giriş belgesi esas olmak üzere, adayın doldurduğu başvuru belgesinde gerçeğe aykırı bildirimde bulunduğu anlaşılanların sınavları geçersiz sayılarak, atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olanların atama onayları iptal edilir.

Sınav belgelerinin muhafazası

MADDE 20 – (1) Görevde yükselme sınavı veya unvan değişikliği sınavı sonucunda atananların, sınavla ilgili belgeleri özlük dosyalarında, diğer belgeler ise ilgisine göre Personel Dairesi Başkanlığınca muhafaza edilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Hizmet grupları arasında geçişler

MADDE 21 – (1) 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki I sayılı cetvelinde yer alan unvanlarda görev yapanların diğer hizmet gruplarına geçişleri hariç olmak üzere bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen hizmet grupları arasındaki geçişler aşağıdaki esaslar çerçevesinde yapılır.

a) Aynı alt grup içinde kalmak kaydıyla; ilgili personelin isteği ve atanılacak kadro veya pozisyon için aranan nitelik ve özelliklere sahip olmak şartıyla, diğer görevlere sınavsız atama yapılabilir.

b) Gruplar arası görevde yükselme niteliğindeki geçişler ve alt gruptan üst gruplara geçişler görevde yükselme sınavına tabidir. Ancak; Genel Müdürlükte veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında ihraz edilen unvanlar ile bu unvanlarla aynı düzeydeki görevlere veya alt görevlere, öğrenim ve hizmet süresi gibi mevzuatta aranan diğer şartları taşımak kaydıyla, ilgili personelin isteği üzerine görevde yükselme sınavına tabi tutulmadan atama yapılabilir.

c) Unvan değişikliğine tabi pozisyonlara yapılacak atamalar ile bu pozisyonların kendi arasındaki geçişler, ilgili unvan için düzenlenecek unvan değişikliği sınavı sonucuna göre yapılır.

ç) Avukat kadro veya pozisyonlarından hukuk müşaviri kadro veya pozisyonlarına, yapılacak atamalarda bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.

Engellilerin sınavları

MADDE 22 – (1) Genel Müdürlük, gerekli şartları taşıyan ve atama yapılacak görevi yapabilecek durumda bulunan engellilerin sınavlarının yapılabilmesi için gerekli tedbirleri alır.

Özelleştirme kapsamındaki kuruluşlardan yapılan atamalar

MADDE 23 – (1) 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanunun 21 inci maddesi uyarınca yapılan ilk atamalarda bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.

Kazanılmış haklar

MADDE 24 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında bulunan unvanları, daha önce ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak kazananların ve bu kadro/pozisyonlara atananların hakları saklıdır.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 25 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Öğrenim düzeyi

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 18/4/1999 tarihinde Genel Müdürlükte görevde bulunan ve aynı tarih itibariyle iki veya üç yıllık yüksek öğrenim mezunu olanlar, diğer koşullara sahip oldukları takdirde, bu Yönetmeliğin 6 ncı ve 8 inci maddelerin uygulanması bakımından dört yıllık yüksek öğrenim mezunu kabul edilirler.

Yürürlük

MADDE 26 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 27 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Vagon Sanayii Anonim Şirketi Genel Müdürü yürütür.