24 Aralık 2017 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 30280

YÖNETMELİK

Şırnak Üniversitesinden:

ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Şırnak Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin faaliyetlerine, organlarına, yönetimine ve yönetim organlarının görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Şırnak Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Merkez: Şırnak Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezini,

b) Merkez Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

c) Merkez Müdürü: Merkezin Müdürünü,

ç) Merkez Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

d) Rektör: Şırnak Üniversitesi Rektörünü,

e) Üniversite: Şırnak Üniversitesini,

f) Üniversite Yönetim Kurulu: Şırnak Üniversitesi Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; yurt içinde ve dışında yabancılara, akraba topluluklardan gelen soydaşlarımıza özellikle ekonomik ve akademik açıdan değeri hızla artan Türkiye Türkçesini öğretmek; onlara Türkiye’yi ve Türk kültürünü yaşatarak tanıtmaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Üniversitenin dil eğitim ve öğretim kalitesini, bu alanda uzman öğretim elemanlarının desteğiyle yükseltmek.

b) Ulusal ve uluslararası dil öğretim standartlarını esas alarak son teknoloji ve yöntemlerle Üniversite öğrencileri ve personeline, Üniversite dışından isteklilere özel ve genel amaçlı dil kursları düzenlemek.

c) Uluslararası ikili anlaşmalar çerçevesinde, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile Türkçe ve yabancı dillerin öğretimi konusunda çalışmalar yaparak ortak eğitim-öğretim, araştırma, uygulama ve yayın faaliyetlerinde bulunmak; ortak seminer, bilgi şölenleri ve bilimsel toplantılar düzenlemek.

ç) Türkçe ve yabancı dil öğretiminin daha verimli hâle getirilmesi için Türkçe ile yabancı diller arasında karşılaştırmalı bilimsel çalışmalar yapmak.

d) Türkçenin öğretim yöntemleri üzerine araştırma ve uygulamalar yapmak.

e) Türk dili üzerine araştırma ve incelemede bulunacak yerli ve yabancı araştırmacılara Merkezin imkânları çerçevesinde teknik, bilimsel ve sosyal destek sağlamak.

f) Araştırmacıların istekleri ve Merkez Yönetim Kurulunun da uygun görmesi hâlinde konuyla ilgili araştırma sonuçlarının dergi, kitap, katalog, ansiklopedi şeklinde veya internet ortamında yayımlanmasını sağlamak.

g) Üniversitenin ön lisans, lisans, lisansüstü programlarında öğrenim görecek yabancı uyruklu öğrencilere Türkçe öğretmek.

ğ) Yabancı uyruklular için Türkçe seviye belirleme sınavları yapmak ve buna uygun sertifikalar vermek.

h) Yurt içinde ve dışında Türkçe ve yabancı diller öğretmek, Türkiye’yi ve Türk kültürünü tanıtmak amacıyla yurt içinde ve yurt dışında ilgili mevzuat hükümlerine göre şubeler açmak.

ı) Yabancı uyruklulara, yurt dışında yaşayan ve/veya ülkeye dönen Türk çocuklarına ve diğer isteklilere Türkçeyi öğretmek.

i) Türkçeyi daha iyi şekilde öğretmeye, Türkiye’yi ve Türk kültürünü en güzel şekilde tanıtmaya teşvik amacıyla yurt içi ve dışında geziler düzenlemek ve ödüller vermek.

j) Türkçenin ana dili olarak eğitimi ve öğretimi konusunda programlar hazırlayıp yöntemler geliştirmek, bu konu ile ilgili yurt içi ve dışındaki çeşitli kurum ve kuruluşlarla ortak çalışmalar yapmak.

k) Türkçeyi öğreten ve Türkiye’yi tanıtan film, ses ve görüntülü kasetler hazırlamak, kitap, dergi, bülten, rapor, proje, broşür yayımlamak, dil laboratuvarları oluşturmak.

l) Yurt dışındaki üniversitelerin Türkoloji bölümü öğrencilerine ve Türkiye’deki üniversitelerin Türk Dili ve Edebiyatı, dilbilim, yabancı diller bölümleri öğrencilerine ve mezunlarına mesleki tecrübeye yönelik uygulama programları düzenlemek, staj yaptırmak, gerektiğinde bu çalışmalar ile ilgili sertifikalar vermek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Merkez Müdürü,

b) Merkez Yönetim Kurulu,

c) Merkez Danışma Kurulu.

Merkez Müdürü

MADDE 8 – (1) Merkez Müdürü, Üniversite öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi sona eren Merkez Müdürü yeniden görevlendirilebilir. Süresi dolmadan görevinden ayrılan Merkez Müdürünün yerine Rektör aynı yöntemle yeniden görevlendirme yapar.

Merkez Müdürünün görevleri

MADDE 9 – (1) Merkez Müdürünün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek,

b) Merkez Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, gündemi hazırlamak, toplantıya başkanlık etmek,

c) Çalışma programlarını ve faaliyet programlarını hazırlamak, Merkez Yönetim Kuruluna önermek ve Merkez Yönetim Kurulunca karara bağlanan çalışma programını yürütmek,

ç) Çalışma ve faaliyet gruplarını yönlendirmek ve denetlemek,

d) Çalışma ve faaliyet gruplarının çalışmaları ve sonuçlarıyla ilgili olarak Merkez Yönetim Kurulunu bilgilendirmek,

e) Eğitim, kurs, seminer ve benzeri program, faaliyet ve projelerin düzenlenmesini, yürütülmesini, yönlendirilmesini ve denetimini sağlamak,

f) Personelin görevlendirilmesi ile ilgili teklifleri Rektöre sunmak.

Merkez müdür yardımcıları ve görevleri

MADDE 10 – (1) Merkez Müdürü, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere, öğretim elemanları arasından iki kişiyi Merkez müdür yardımcısı olarak görevlendirmek üzere Rektörün onayına sunar. Merkez müdür yardımcılarının görev süresi en çok üç yıldır. Merkez Müdürünün görevi sona erdiğinde Merkez müdür yardımcılarının da görevi sona erer. Görevinden ayrılan Merkez müdür yardımcısının yerine kalan süreyi tamamlamak üzere yenisi görevlendirilebilir.

(2) Merkez müdür yardımcılarının görevleri şunlardır:

a) Merkez Müdürünün katılmadığı toplantılara katılmak,

b) Merkez Müdürünün yokluğunda, Merkez Müdürünün yerine altı aya kadar vekâlet etmek.

Merkez Yönetim Kurulu

MADDE 11 – (1) Merkez Yönetim Kurulu, Merkez Müdürü ve Merkez müdür yardımcıları ile Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili fakültelerden ve gerekli görüldüğünde yüksekokullarda ve meslek yüksekokullarında çalışmalarda bulunan öğretim elemanları arasından üç yıl süreyle Rektörce görevlendirilen en fazla on üyeden oluşur. Görev süresi dolan üye yeniden görevlendirilebilir. Süresi dolmadan ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere yeni üye görevlendirilebilir.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 12 – (1) Merkez Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkez Müdürünün faaliyet dönemi sonunda hazırlayacağı faaliyet raporunun düzenlenmesine ilişkin esasları tespit etmek, sunulan raporu değerlendirmek, bir sonraki döneme ait çalışma programını düzenlemek,

b) Gündemde bulunan araştırma ve eğitim projelerini, programlarını ve faaliyetlerini karara bağlamak, uygulanışını denetlemek, gerekli gördüğü durumlarda uzmanlık komisyonları kurarak çalışmalarını yürütmek.

(2) Merkez Yönetim Kurulu, Merkez Müdürünün daveti üzerine ayda en az bir kez ve gerektiğinde daha sık toplanır ve Merkezin faaliyetlerini gözden geçirerek ilgili konularda karar alır. Merkez Yönetim Kurulu üyelerin salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.

Merkez Danışma Kurulu

MADDE 13 – (1) Merkez Danışma Kurulu; Üniversitenin fakülte ve yüksekokullarından en az birer kişi olmak üzere Üniversite Yönetim Kurulunca belirlenen sekiz öğretim üyesi ve Üniversite bünyesindeki enstitü müdürlerinden oluşur. Merkez Danışma Kurulunun üye sayısı en fazla on bir kişidir. Üniversite Yönetim Kurulunca belirlenen Merkez Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi dolan üyeler yeniden Merkez Danışma Kuruluna seçilebilir. Süreleri bitmeden ayrılan üyelerin yerine kalan süreyi doldurmak üzere yenileri seçilir.

Merkez Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 14 – (1) Merkez Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkez Müdürünün çağrısı üzerine yılda en az iki kere toplanıp, Merkezin eğitim, uygulama ve araştırma, denetleme gibi faaliyet alanları ile ilgili danışmanlık komisyonları oluşturmak,

b) Merkez faaliyetleri ile ilgili değerlendirmeler yapmak ve önerilerde bulunmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Harcama yetkilisi

MADDE 15 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini rektör yardımcılarından birine devredebilir.

Personel ihtiyacı

MADDE 16 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Yürürlük

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Şırnak Üniversitesi Rektörü yürütür.