24 Aralık 2017 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 30280

YÖNETMELİK

Şırnak Üniversitesinden:

ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ

EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Şırnak Üniversitesine bağlı enstitülerde yürütülen yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Şırnak Üniversitesine bağlı enstitülerde yürütülen yüksek lisans, doktora, sanatta yeterlik ve özel öğrenci statüsü ile ilgili eğitim-öğretim, sınavlar, tez, diploma, bilimsel hazırlık ve bilimsel araştırma ve uygulama faaliyetlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Akademik takvim: Her lisansüstü eğitim-öğretim döneminde yarıyıl, yaz dönemi, dersler ve yeterlik sınavı dönemlerini belirten, Senato tarafından onaylanan takvimi,

b) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,

c) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını,

ç) Anabilim/anasanat dalı: Enstitüde lisansüstü programı bulunan ve programın yürütülmesinden enstitüye karşı sorumlu olan akademik birimleri,

d) Anabilim/anasanat dalı akademik kurulu: İlgili anabilim/anasanat dalında fiilen eğitim-öğretim görevi yapmakta olan bütün öğretim üyelerinden oluşan kurulu,

e) Anabilim/anasanat dalı başkanı: Enstitüde eğitim ve öğretim programı bulunan anabilim/anasanat dalının başkanını,

f) Anabilim/anasanat dalı kurulu: Anabilim/anasanat dalı bünyesinde faaliyette bulunan bilim veya sanat dalı başkanlarından oluşan kurulu,

g) Enstitü: Şırnak Üniversitesinde lisansüstü eğitim ve öğretim faaliyetlerini yürüten enstitüleri,

ğ) Enstitü kurulu: Enstitü müdürü başkanlığında, müdür yardımcıları ve enstitü anabilim/anasanat dalları başkanlarından oluşan kurulu,

h) Enstitü yönetim kurulu: Enstitü müdürü başkanlığında, müdür yardımcıları ile enstitü kurulu tarafından üç yıl için seçilen üç öğretim üyesinden oluşan kurulu,

ı) İntihal: Başkalarının fikirlerini, metotlarını, verilerini ve eserlerini bilimsel kurallara uygun biçimde atıf yapmadan kısmen veya tamamen kendi fikir ve eseri gibi göstermeyi,

i) ÖBS: Öğrenci/akademik bilgi sistemini,

j) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezini,

k) Rektör: Şırnak Üniversitesi Rektörünü,

l) Senato: Şırnak Üniversitesi Senatosunu,

m) TUS: Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavını,

n) Üniversite: Şırnak Üniversitesini,

o) Üniversite Yönetim Kurulu: Şırnak Üniversitesi Yönetim Kurulunu,

ö) YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,

p) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,

r) YÖKDİL: Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavını,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Lisansüstü Öğretim ile İlgili Esaslar

Öğretim dili

MADDE 5 – (1) Enstitülerde öğretim dili Türkçedir. Öğrenciler tezlerini ve seminer çalışmalarını Türkçe yaparlar. Yabancı dil programlarındaki öğrencilerde bu şart aranmaz.

Eğitim düzeyleri ve dönemleri

MADDE 6 – (1) Lisansüstü eğitim, yüksek lisans, sanatta yeterlik ve doktora düzeylerinden oluşur.

(2) Yüksek lisans düzeyi; lisans diploması veya buna eşdeğer bir derece almış olanların yapacakları öğrenim, bilimsel araştırma ve uygulama faaliyetlerini kapsar. Yüksek lisans düzeyindeki programlar tezli ve tezsiz olarak yürütülür. Bu programlar uzaktan eğitim biçiminde de uygulanabilir.

(3) Doktora düzeyi; yüksek lisans derecesine sahip olan öğrenciler tarafından yürütülen öğrenim, bilimsel araştırma ve uygulama faaliyetlerini kapsar.

(4) Eğitim ve öğretim yarıyıl esasına göre, güz ve bahar dönemi olarak düzenlenir. Yaz okulu döneminde de dersler açılabilir. Bunların süresi ve şekli, enstitü kurulunun önerisi üzerine Senato tarafından karara bağlanır.

Lisansüstü programların açılması

MADDE 7 – (1) Yeni bir lisansüstü program; anabilim/anasanat dalı akademik kurulunun önerisi, enstitü kurulunun görüşü, Senatonun kararı ve YÖK’ün onayı ile açılır.

(2) Anabilim/anasanat dalı kurulunun mevcut programlara ilişkin değişiklik önerileri enstitü kurulunca onaylandıktan sonra Senato tarafından karara bağlanır.

(3) Anabilim/anasanat dalı akademik kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile yurt içi ve yurt dışı yükseköğretim/araştırma kurum ve kuruluşları ile işbirliği çerçevesinde ortak programlar açılabilir. Ortak programlar Senato kararı ve YÖK onayı ile uygulamaya konulur ve ilgili mevzuat hükümlerine göre yürütülür.

(4) YÖK kararı üzerine Üniversitede; öğretim elemanı ve öğrencilerin aynı mekânda bulunma zorunluluğu olmaksızın, bilgi ve iletişim teknolojilerine dayalı olarak öğretim faaliyetlerinin planlandığı ve yürütüldüğü lisansüstü uzaktan öğretim programları açılabilir. Uzaktan öğretim programlarının açılabileceği alanlar, uzaktan öğretim yoluyla verilecek dersler ve kredi miktarları, ders materyallerinin hazırlanması ve sınavlarının yapılma şekli enstitüler tarafından, uzaktan öğretime ilişkin diğer hususlar ise enstitü kurulunun kararı ve Senato tarafından belirlenir.

Müfredatlar

MADDE 8 – (1) Lisansüstü programların müfredatlarında yer alan dersler; zorunlu ve/veya seçmeli olmak üzere iki gruba ayrılır. Seçmeli ders yükümlülüklerini sağlamak için alınabilecek derslerden oluşan havuz müfredatta belirtilir. Seçmeli ders havuzuna eklenecek veya çıkartılacak derslerle ilgili enstitü kurulunca karar verilir ve Rektörlüğe bildirilir.

(2) Lisansüstü eğitim programları, eğitim hedefleri, programlara giriş ve mezuniyet koşulları, programların içerdiği zorunlu ve seçmeli dersler, bunların kredileri ve benzeri konulara ilişkin esaslar anabilim/anasanat dalı akademik kurulunun görüşü alınarak enstitü kurulunun kararı ve Senatonun onayı ile belirlenir.

Yabancı dille eğitim ve hazırlık sınıfı

MADDE 9 – (1) İlgili anabilim/anasanat dalı akademik kurulunun önerisi, enstitü kurulunun teklifi, Senatonun kararı ve YÖK’ün onayı ile yabancı dille öğretim programları açılabilir.

(2) Yabancı dilde eğitim yapan programlara kabul edilen öğrencilere, 23/3/2016 tarihli ve 29662 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Derslerin açılması

MADDE 10 – (1) Her yarıyıl, açılacak dersler anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi ile enstitü kurulunca karara bağlanır ve ilan edilir.

(2) İlk defa açılacak dersler, kapatılacak dersler, dersin isminde veya AKTS kredisinde yapılacak değişiklikler ilgili anabilim/anasanat dalı akademik kurulunun teklifi ve enstitü kurulunun onayı ile Senato tarafından karara bağlanır.

(3) Çok disiplinli programlarda açılacak dersi verecek öğretim elemanlarını görevlendirme hususunda anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından ilgili fakülte veya yüksekokulun uygun görüşü alınır.

(4) Uzmanlık alan dersi tez danışmanları tarafından yarıyıl ve yaz tatilleri de dâhil olmak üzere öğrenci mezun olana kadar yürütülür. Tez çalışmasının birden fazla danışman tarafından yönetildiği durumlarda uzmanlık alan dersleri birinci tez danışmanı tarafından yürütülür.

(5) Tez çalışması dersi her bir tez öğrencisi için haftada bir pratik ders saati olmak üzere açılır.

(6) Tezli lisansüstü programlarda bir öğrencinin bir yarıyıl için alabileceği azami kredi saati, uzmanlık alan dersi hariç, on beş kredi saattir.

(7) Lisansüstü öğrenciler danışmanları gözetiminde hazırladıkları, bilimsel bir konunun incelenip irdelenmesine dayanan, bir seminer çalışmasını sözlü olarak dinleyiciler önünde sunmak zorundadır.

(8) Öğretim üyelerinin doktora programı için en az dört yarıyıl bir lisans ya da iki yarıyıl boyunca tezli yüksek lisans programında ders vermiş olması; yüksek lisans programı için ise en az iki yarıyıl boyunca bir lisans programında ders vermiş olması gerekir.

Tez danışmanı

MADDE 11 – (1) Tezli yüksek lisans, sanatta yeterlik ve doktora programlarında, anabilim/anasanat dalı kurulu, her öğrencinin önceki bilimsel çalışmalarını, çalışmak istediği alanı ve tez danışmanı tercihini dikkate alarak tez danışmanı önerisini, en geç öğrencinin ders kaydını takip eden bir ay içerisinde ilgili enstitüye bildirir.

(2) Tez danışmanı, öncelikle ilgili enstitü anabilim/anasanat dalındaki öğretim üyeleri, yoksa başka anabilim/anasanat dalı öğretim üyeleri arasından önerilir. Tez danışmanı enstitü yönetim kurulu onayı ile kesinleşir.

(3) Yeni kayıt yapan öğrencilerin tez danışmanları enstitü tarafından kesinleştirilinceye kadar danışmanlık görevlerini anabilim/anasanat dalı başkanları yapar.

(4) Seminer dersi öğrencinin tez danışmanı tarafından yürütülür.

(5) Diş hekimliği, eczacılık, tıp ve veteriner fakülteleri anabilim dalları hariç doktora programlarında öğretim üyelerinin tez yönetebilmesi için başarıyla tamamlanmış en az bir yüksek lisans tezi yönetmiş olması gerekir.

(6) Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda, yüksek lisans programları için üniversite kadrosu dışında görev yapan en az doktora derecesine sahip kişiler de, doktora programlarında ise Üniversite kadrosu dışında görev yapan yardımcı doçent, doçent veya profesör unvanına sahip kişiler de ikinci tez danışmanı olarak atanabilir.

(7) Öğretim üyesi başına düşen tez danışmanlık sayısının üst sınırı YÖK tarafından belirlenir. Bu sayının gerekçelendirilerek azaltılmasına veya %50’ye kadar artırılmasına ilgili enstitü yönetim kurulunca karar verilir. İki adet ortak danışmanlığı olan öğretim üyesi, bir adet danışmanlığa sahip sayılır. Tezsiz yüksek lisans danışmanlığı bu sayıların dışında tutulur.

(8) Başka bir yükseköğretim kurumu ya da yükseköğretim üst kurullarına geçiş yapan veya emekliye ayrılan öğretim üyelerinin başlamış olan danışmanlıkları enstitü yönetim kurulunca uygun görülmesi durumunda süreç tamamlanıncaya kadar devam eder. Ölüm, emeklilik, başka üniversiteye naklen atanma, uzun süreli yurt dışında görevlendirilme, uzun süreli hastalık ve benzeri durumlarda veya ilgili enstitü yönetim kurulunun uygun göreceği mazeretler sebebiyle, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının ve gerekli ise danışmanın görüşü de alınarak, istenildiği takdirde, başlanılan çalışmalar devam ettirilecek şekilde ilgili enstitü yönetim kurulunca danışman değiştirilebilir.

(9) Öğrenciler ve/veya danışmanlar anabilim/anasanat dalı başkanlığına yazılı olarak başvurmak suretiyle danışman/tez danışmanı değişikliği talebinde bulunabilirler.

(10) Öğrenci danışmanlıklarının belirlenmesinde, talebi olması halinde üzerinde yüksek lisans veya doktora öğrencisi olmayan öğretim üyelerine öncelik verilebilir.

(11) Öğrencinin birinci derece kan ve kayın hısımları ile boşanmış olsa dahi eşleri danışman olarak atanamaz.

İkinci öğretim ve yaz okulu programı

MADDE 12 – (1) İkinci öğretim ve yaz okulu programının yürütülmesinde, bu Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Öğrenci Kontenjanları, Giriş Koşulları ve İlanı, Lisansüstü Programlara Başvuru,

Değerlendirme, Kayıtlar ve Öğrenci Kabulü

Öğrenci kontenjanları

MADDE 13 – (1) Lisansüstü programlara alınacak öğrenci kontenjanları enstitü anabilim/anasanat dalı kurulunun görüşü ve enstitü yönetim kurulunun önerisi üzerine Senato tarafından belirlenir.

(2) Yeni kurulan ve gelişmekte olan üniversitelerden veya yüksek teknoloji enstitülerinden lisansüstü eğitim yapmak amacıyla gönderilecek araştırma görevlileri, ilgili üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsünün önerisi, Öğretim Üyesi ve Araştırıcı Yetiştirme Kurulunun görüşü ve YÖK kararı ile ilgili enstitü yönetim kurulunun belirleyeceği koşullara göre Üniversitede lisansüstü öğretime kabul edilirler.

Giriş koşullarının belirlenmesi ve ilanı

MADDE 14 – (1) Lisansüstü programlara başvurularda, başvuru yapabileceklerin hangi alanda mezuniyet diplomasına sahip olması gerektiği, ilgili anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi, enstitü kurulunun kararı ve Senato onayı ile belirlenir.

(2) Lisansüstü programlara başvuruda istenilecek asgari ALES puanı ve puan türü, asgari mezuniyet not ortalaması, asgari yabancı dil puanı, türü ve diğer özel şartlar programı açan anabilim/anasanat dalı akademik kurulunun önerisi üzerine enstitü kurulunda karara bağlanır ve Senato onayı ile belirlenir.

(3) ALES puanı yerine Üniversitelerarası Kurul (ÜAK) tarafından kabul edilen ve uluslararası geçerliği olan Graduate Record Examination (GRE) ve Graduate Management Admission Test (GMAT) sınavlarından alınan belgeler geçerli sayılır.

(4) Başvuru yapılacak lisansüstü programda ilan edilen yabancı dil için bir alt düzey eğitiminin tamamını bu yabancı dilde yapmış olanlardan yabancı dil belgesi istenmez. Değerlendirmede belgesi olmayan bu adayların puanları ilgili enstitü anabilim/anasanat dalının istediği en az puan üzerinden değerlendirmeye alınır.

(5) Tamamen yabancı dille yürütülen programlarda Türkçe yeterlik belgesi aranmaz.

(6) Lisansüstü programlara öğrenci alımı yılda en fazla iki defa yapılır.

(7) Rektörlük, enstitülerin açtıkları lisansüstü programların adlarını, başvuru için gerekli belgeleri, başvuru tarihlerini, mülakat/yazılı sınav tarihlerini ve diğer hususları Üniversite internet sayfası üzerinden ilan eder.

Yüksek lisans programlarına başvuru koşulları

MADDE 15 – (1) Tezli veya tezsiz yüksek lisans programlarına başvuracak adaylarda aşağıdaki koşullar aranır:

a) Bir lisans diplomasına sahip olmaları veya koşullu ön kabul için lisans öğrenimlerinin son yarıyılında olmaları, ayrıca yabancı ülkelerdeki lisans programını bitirmiş Türk uyruklu öğrencilerin YÖK’ten alacakları denklik belgesine sahip olmaları gerekir.

b) Tezli yüksek lisans programları için ALES’ten başvurdukları programın puan türünde en az 55 tam puan almış olmaları gerekir.

c) Yüksek lisans programlarında yabancı dil sınav puanı zorunlu değildir; ancak yüksek lisans programına öğrenci kabulünde ilgili anabilim/anasanat dalı akademik kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ya da enstitü yönetim kurulunun kararı ile yabancı dil koşulu aranabilir. YDS, YÖKDİL ve YÖK tarafından eşdeğeri kabul edilen sınavlarla değerlendirilemeyen diller için yabancı dil sınavları enstitü yönetim kurulunca belirlenecek jüriler tarafından merkezi olarak yapılır.

Doktora programlarına başvuru koşulları

MADDE 16 – (1) Doktora programlarına başvuruda bulunacak adaylarda aşağıdaki koşullar aranır:

a) Doktora programına başvurabilmek için adayların tezli yüksek lisans diplomasına ve/veya hazırlık sınıfları hariç en az on yarıyıl süreli tıp, diş hekimliği, veteriner ve benzeri fakülte diplomasına, eczacılık ve fen fakültesi yüksek lisans derecesine sahip olup, ilgili mevzuat hükümleri ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre bir laboratuvar dalında kazanılan uzmanlık yetkisine sahip olmaları veya koşullu ön kabul için yüksek lisans öğrenimlerinin son yarıyılında olmaları, ayrıca yabancı ülkelerdeki yüksek lisans programını bitirmiş Türk uyruklu öğrencilerin YÖK’ten alacakları denklik belgesine sahip olmaları gerekir.

b) Doktora programlarına başvuracak adayların yüksek lisans not ortalamasının 100 üzerinden en az 70 puan olması gerekir.

c) Doktora programları için ALES’ten başvurdukları programın puan türünde en az 55 tam puan almış olmaları gerekir. ALES puanı olarak YÖK tarafından ilan edilen eşdeğer puanlar kabul edilir.

ç) Doktora programlarına öğrenci kabulü için yapılan ilanlarda ilgili anabilim/anasanat dallarının gerekli gördüğü yabancı dil veya dillerden YDS veya YÖKDİL’den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan alınması zorunlu olup, bu asgari puanlar girilecek programların özelliklerine göre ilgili anabilim/anasanat dalı akademik kurulunun önerisi ve enstitü kurulunun kararı ile yükseltilebilir.

Sanatta yeterlik programına başvuru koşulları

MADDE 17 – (1) Sanatta yeterlik çalışmasına başvurabilmek için adayların lisans veya yüksek lisans diplomasına sahip olmaları ve güzel sanatlar fakülteleri ile konservatuvar mezunları ile diğer fakültelerin eşdeğer programlarından mezun olanların haricinde yüksek lisans derecesiyle başvuran adayların ALES sözel puan türünde en az 55 puandan, lisans derecesiyle başvuran adayların ise ALES sözel puan türünde en az 80 puandan az olmamak koşuluyla Senato kararı ile belirlenecek ALES puanına sahip olmaları gerekir.

(2) Lisans derecesiyle sanatta yeterlik programına başvuranların lisans mezuniyet not ortalamalarının 4,00 üzerinden en az 3,00 veya muadili bir puan olması gerekir. Sanatta yeterlik programına başvuracak olanların sanatta yeterlik programlarına kabulünde, ALES puanı, yüksek lisans not ortalaması ile mülakat/yetenek sınavı/portfolyö incelemesi sonucu da değerlendirilebilir. Bu değerlendirmeye ilişkin hususlar ile başvuru için adayların sağlaması gereken referans mektubu, neden sanatta yeterlik yapmak istediğini belirten kompozisyon, uluslararası standart sınavlar ve benzeri diğer belgeler Senato tarafından belirlenir.

(3) Sanatta yeterlik programına öğrenci kabulünde, anadilleri dışında YÖK tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından en az 55 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puan muadili bir puan alınması zorunlu olup, bu asgari puanların girilecek programların özelliklerine göre gerekirse yükseltilmesine Senato tarafından karar verilir.

(4) ALES puanının %50’den az olmamak koşuluyla ne kadar ağırlıkla değerlendirmeye alınacağı Senato tarafından belirlenir. Üniversite yalnız ALES puanı ile de öğrenci kabul edebilir. ALES’e eşdeğer kabul edilen ve YÖK tarafından ilan edilen eşdeğer puanlar, Senato kararı ile yükseltilebilir. Ancak enstitülerdeki, güzel sanatlar fakülteleri ile konservatuarlara ilişkin anabilim/anasanat dallarına öğrenci kabulünde birinci fıkra hükümleri uygulanır.

Temel tıp bilimlerinde doktora programlarına başvuru koşulları

MADDE 18 – (1) Temel tıp bilimlerinde doktora programlarına başvurabilmek için tıp fakültesi mezunlarının; lisans diplomasına ve TUS’tan en az 50 temel tıp puanına veya en az 55 ALES sayısal puanına sahip olmaları gerekir.

(2) Temel tıp bilimlerinde doktora programına öğrenci kabulünde, YDS veya YÖKDİL’den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puana eşdeğer bir puanın alınması zorunludur.

Yabancı uyruklu adaylarla yurt dışında ikamet eden Türk vatandaşlarının lisansüstü programlara başvuru koşulları

MADDE 19 – (1) Yabancı uyruklu adaylar; YÖK kararlarında belirtilen esaslar çerçevesinde, lisansüstü programlara kabul edilirler. Adayların başvuru işlemleri ilgili enstitü müdürlüğü tarafından yürütülür.

(2) Yabancı uyruklu adaylarla yurt dışında ikamet eden Türk vatandaşlarının lisansüstü programlara başvurularında;

a) Doktora programlarına başvuracak adayların ana dilleri dışında YÖK tarafından kabul edilen akademik alanda geçerliliği olan bir dilin YDS veya YÖKDİL sınavından en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan buna eşdeğer bir puan alınması,

b) Yurtdışında ikamet eden Türk uyruklu adaylarda ilgili ALES puanının en az 55 puan olması,

şartları aranır.

(3) Yabancı dille veya yabancı dilde eğitim yapan lisansüstü programlar hariç, yabancı uyruklu öğrencilerin programa kesin kayıt hakkı kazanabilmeleri için, ilgili enstitü yönetim kurulunun belirlediği üç kişilik jüri veya Rektörlük tarafından uygun görülecek birim (TÖMER ve benzeri) tarafından yapılacak Türkçe dil sınavından 100 üzerinden en az 70 puan alınması gerekir. Sınavda başarısız olan öğrenciler, Türkçe öğrenmek için bir yıl izinli sayılır. Bir yıl içinde aynı şekilde yapılacak Türkçe dil sınavında da başarılı olamayan öğrencilerin yüksek lisans ve doktora programlarına kaydı yapılmaz. İlgili enstitü yönetim kurulu tarafından kabul edilen Türkçe başarı belgesine sahip adaylar Türkçe dil sınavından muaf sayılır.

(4) Yabancı uyruklu adayların lisans veya yüksek lisans diplomalarının denkliğinde YÖK tarafından alınan kararlar uygulanır. Bu kararlara aykırı bir durumun belirlenmesi halinde programa devam eden öğrencilerin Üniversite ile ilişikleri kesilir, mezun olanların da diplomaları iptal edilir.

(5) Yabancı uyruklu öğrenciler, ilgili anabilim/anasanat dalının görüşü doğrultusunda bilimsel hazırlık programına tabi tutulabilir.

(6) Yabancı uyruklu adayların eğitim dili İngilizce olan lisansüstü programlara başvurularının değerlendirilmesinde, adayların yüksek lisans programları için lisans mezuniyet notunun, doktora programları için ise yüksek lisans mezuniyet notunun %70’i ile yabancı dil sınav notunun %30’u dikkate alınarak ilgili programın sıralamasına dâhil edilirler. Bu programa başvuran adayların YDS, YÖKDİL veya eş değer sınavlardan en az 65 puana sahip olması şartı aranır.

Başvuru, başvuruların kabulü ve değerlendirme

MADDE 20 – (1) Lisansüstü programlara başvurularda istenilen belgeler aday tarafından şahsen, posta yoluyla veya elektronik ortamda ilanda belirtilen adrese teslim edilir.

(2) Lisansüstü programlara başvuruları değerlendirmek ve mülakat/yazılı sınav yapmak üzere, enstitü anabilim/anasanat dalı kurulunca önerilen öğretim üyeleri arasından enstitü yönetim kurulu en az üç asıl ve iki yedek üyeden oluşan jüri oluşturur. Jüride öğrencinin birinci derece kan ve kayın hısımları ile boşanmış olsa dahi eşleri yer alamaz.

(3) Tezli yüksek lisans programlarına yapılan başvurular arasından mülakat/yazılı sınava katılacak adayların belirlenmesinde ALES puanının %50’si, lisans not ortalamasının %35’i ve varsa yabancı dil puanının %15’i alınarak bunların toplanmasıyla elde edilen puanlara göre en yüksekten en düşüğe doğru sıralama yapılır. Belirlenen kontenjanın üç katı aday mülakat ve/veya yazılı sınava çağrılır.

(4) Doktora programlarına yapılan başvurular arasından mülakat/yazılı sınava çağırılacakların belirlenmesinde; ALES puanının %50’si, yüksek lisans not ortalamasının %35’i ve yabancı dil puanının %15’i alınarak bunların toplanmasıyla elde edilen puanlara göre en yüksekten en düşüğe doğru sıralama yapılır. Belirlenen kontenjanın üç katı oranında aday mülakat/yazılı sınava çağrılır.

(5) Tezsiz yüksek lisans programlarına müracaat edecek adaylarda ALES’ten ilgili puan türünde en az 50 puan almış olma şartı aranır. Tezsiz yüksek lisans programlarına müracaat eden adaylar, ALES’in %30’u, lisans mezuniyet not ortalamasının %70’i alınarak program sıralamasına dâhil edilirler.

(6) Sanatta yeterlik çalışmasına başvuracak olan Türk uyruklu adayların sanatta yeterlik çalışmasına kabulünde dosya incelenmesi şeklinde yapılan yeterlik sınav notunun %60'ı, yüksek lisans mezuniyet notunun %30’u ve mülakat notunun %10’unun toplamı en az 70 olmak şartı ile ilgili programın yerleştirme sıralamasına dâhil edilirler.

(7) Tezli yüksek lisans ve doktora programında adaylar mülakat/yazılı sınavda 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Mülakatta, talep edilmişse, adayın sunduğu referans mektubu ve neden bu eğitimi yapmak istediği ile hedeflerini belirten kompozisyonu dikkate alınarak sözlü değerlendirme yapılır. Mülakat veya yazılı sınava girmeyen adaylar değerlendirmeye alınmaz.

(8) Tezli yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde; ALES puanı, lisans not ortalaması ve mülakat/yazılı sınav sonucu değerlendirilir. Değerlendirmede ALES puanının %50’si, lisans not ortalamasının %20’si ve mülakat/yazılı sınav sonucunun %30’u dikkate alınarak hesaplanacak puanlar en yüksekten en düşüğe doğru sıralanır ve toplam en az 60 puan alanlar arasında sıralama yapılır. Jüri sınav sonucunda hazırlayacağı asıl ve yedek aday listesini enstitüye sunar. Yedek aday listesi en fazla asıl aday sayısı kadar olabilir. Jüri tarafından bildirilen asıl ve yedek listeler enstitü yönetim kurulu kararı ile kesinleştirilerek ilan edilir.

(9) Doktora programına öğrenci kabulünde; ALES puanı, yüksek lisans not ortalaması ve mülakat/yazılı sınav sonucu değerlendirilir. Değerlendirmede ALES’in %50'si, yüksek lisans not ortalamasının %20'si ve mülakat/yazılı sınav sonucunun %30'u dikkate alınarak hesaplanacak puanlar en yüksekten en aşağıya doğru sıralanır ve toplam en az 70 puan alanlar arasında sıralama yapılır. Jüri sınav sonucunda hazırlayacağı asıl ve yedek aday listesini enstitüye sunar.

(10) Tıp fakültesi mezunu olmayanların diş hekimliği, eczacılık ve veteriner fakültesi lisans diplomasına, diğer fakülte ve yüksekokul mezunlarının yüksek lisans diplomasına sahip olmaları ve sayısal ALES puanlarının en az 55 olması gerekir. Tıp fakültesi dışındaki diğer fakülte veya yüksekokul mezunlarından yüksek lisans derecesiyle doktoraya başvuracak olan Türk uyrukluların doktora programlarına kabulünde ALES puanının %60’ı, yüksek lisans mezuniyet notunun %30’u ve mülakat notunun %10’unun toplamının en az 65 olmak şartı ile ilgili programın yerleştirme sıralamasına dâhil edilirler.

(11) Temel tıp puanı; TUS’un temel tıp bilimleri testi birinci bölümünden elde edilen standart puanın %70’i ile klinik tıp bilimleri testinden elde edilen standart puanın %30’unun toplanmasıyla elde edilir.

(12) Tıp fakültesi mezunu olup temel tıp puanı ile başvuran öğrenciler, sayısal temel tıp puanının %50’si ile mezuniyet not ortalamasının %50’sinin toplamının en az 50 olması şartı ile ALES puanı ile başvuran öğrenciler ise, ALES puanının %60’ı ile mezuniyet not ortalamasının %40’ının toplamının en az 65 olması şartı ile ilgili programın yerleştirme sıralamasına dâhil edilirler. Her iki başvuru için ayrı kontenjanlar verilir.

Kesin kayıt

MADDE 21 – (1) Lisansüstü programlara kayıt hakkını kazanan asıl ve yedek adayların listesi enstitü yönetim kurulu kararı ile kesinleşir. Sonuçlar enstitü müdürlüğü tarafından ilan edilir.

(2) Kayıtlar, Senato tarafından kabul edilip ilan edilen lisansüstü akademik takvimde belirtilen günlerde yapılır.

(3) Lisansüstü öğrencilik hakkı kazanan Türk ve yabancı uyruklu adaylar şahsen veya belirledikleri vekili ile istenilen belgelerin asıllarını ya da onaylı nüshalarını teslim ederek kesin kayıtlarını yaptırırlar.

(4) Askerlik durumu ve adli sicil kaydı için beyan yeterlidir.

(5) Süresi içinde kesin kaydını yaptırmayan adaylar kayıt haklarını kaybederler. Bu adayların yerine, yedek adaylar başarı sırası esas alınarak kabul edilir. Asıl kontenjan dolana kadar yedek adayların kabul edilmesine devam edilir.

(6) Gerçeğe aykırı beyana ve/veya sahte veya tahrif edilmiş belgeye dayalı olarak kesin kayıt yaptıranların kayıtları, programa kayıt tarihi itibarıyla iptal edilir ve haklarında ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem başlatılır.

(7) Üniversitenin yaptığı ikili anlaşmalar çerçevesinde veya YÖK kararlarıyla yerleştirilen yabancı uyrukluların, Türkçe dil yeterliği ile ilgili düzenlemeler hariç, doğrudan kayıtları yapılabilir.

(8) Öğrenim ücreti veya katkı payı yatırması gereken adayların kesin kayıtları o döneme ait öğrenim ücretini veya katkı payı ödedikten sonra yapılır.

Bilimsel hazırlık programlarına öğrenci kabulü

MADDE 22 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerine göre kabul edilen ve nitelikleri bu fıkrada belirtilen adaylara eksikliklerini gidermek amacıyla sınav jürisinin önerisi ve ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının görüşü üzerine enstitü kurulu kararıyla bilimsel hazırlık programı uygulanabilir. Lisans veya yüksek lisans derecesini başvurdukları yüksek lisans veya doktora programından farklı alanda almış olanlara bilimsel hazırlık programı uygulanabilir. Bilimsel hazırlığa tabi tutulacaklar, sınav jürisinin önerisi ilgili anabilim/anasanat dalı kurulunun talebi ve enstitü kurulu kararı ile gerçekleşir.

(2) Bilimsel hazırlıkta alınacak dersler, ilgili enstitü anabilim/anasanat dalının önerisi ve enstitü kurulunun onayı ile zorunlu dersler olarak belirlenir. Bu dersler, lisansüstü programı tamamlamak için gerekli görülen derslerin yerine geçmez ve lisansüstü not ortalamasına dâhil edilmez. Ancak ders başarı notları not çizelgesine başarılı (B) veya başarısız (BS) şeklinde işlenir. Bilimsel hazırlık programı kapsamında alınacak dersler lisansüstü programın müfredat dersleri arasından seçilemez.

(3) Bilimsel hazırlık programında alınan ders ile ilgili devam, ders sınavları, ders notları, derslerden başarılı sayılma koşulları, ders tekrarı ve diğer hususlar için alınan dersin bulunduğu eğitim düzeyi programına ilişkin mevzuat hükümleri uygulanır.

(4) Bilimsel hazırlıkta geçirilecek süre en çok bir takvim yılı veya iki yarıyıldır. Bu süre lisansüstü programların azami sürelerine dâhil edilmez. Bilimsel hazırlık programında ders tekrarı yapılamaz. Bir yıl içerisinde bilimsel hazırlık programı tamamlayamayan öğrencilerin enstitü ile ilişiği kesilir.

(5) Bilimsel hazırlık sınıfı öğrencileri yaz okulundan ders alabilir.

Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü

MADDE 23 – (1) Üniversitede veya yurt içi/denklik belgesi bulunması şartıyla yurt dışı diğer yükseköğretim kurumlarının lisansüstü programlarında en az bir yarıyılını tamamlamış öğrenciler, Üniversitede yürütülen başka bir lisansüstü programa yatay geçiş yapmak için başvurabilirler.

(2) Yatay geçiş başvurularının kabul edilebilmesi için öğrencinin geçiş yapmak istediği lisansüstü programın en son öğrenci alım ilanındaki kabul koşullarını sağlamış olması gerekir. Ayrıca anabilim/anasanat dalı akademik kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile not ortalaması barajı da konulabilir.

(3) İlgili anabilim/anasanat dalı her yarıyıl sonunda bir sonraki yarıyılda kabul edebilecekleri yatay geçiş öğrenci kontenjanlarını müdürlüğe bildirir. Kontenjanlar, enstitü yönetim kurulunda görüşülerek Rektörlüğe sunulur.

(4) Yatay geçiş başvurusu, ilgili enstitü anabilim/anasanat dalının olumlu ve gerekçeli görüşü alınarak enstitü yönetim kurulunca karara bağlanır.

(5) Yatay geçiş için başvuruların en geç yarıyıl başlangıcından on beş gün öncesine kadar ilgili enstitü müdürlüğüne yapılması zorunludur.

(6) Yatay geçiş ile kabul edilen öğrencinin intibak işlemleri ve hangi aşamada programa devam edeceği ilgili anabilim/anasanat dalı akademik kurulu kararı ile belirlenir.

(7) Doktora programına kabul edilmiş olan öğrenciler, Üniversitede yürütülen bir yüksek lisans programına geçiş yapabilirler. Geçiş yapmak isteyen öğrencilerin geçiş yapmak istedikleri programın en son öğrenci alım ilanındaki giriş koşullarını sağlamış olmaları gerekir. Geçiş kabulü ilgili anabilim/anasanat dalı kurulu tarafından önerilir ve enstitü yönetim kurulu kararı ile kesinleşir.

(8) Doktora tez önerisi kabul edilmiş ve yüksek lisans ders dönemini tamamlamış öğrenciler yatay geçiş yapamazlar.

(9) Programlar arası geçişte, her bir programda geçirilen süreler azami süre hesabında dikkate alınır.

(10) Lisansüstü programlarında yatay geçiş bir kez yapılır.

Özel öğrenci statüsüne öğrenci kabulü

MADDE 24 – (1) Bir yükseköğretim kurumu mezunu veya öğrencisi olup, belirli bir konuda bilgisini arttırmak isteyenler, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının olumlu görüşü ve enstitü kurulu kararı ile lisansüstü derslere özel öğrenci olarak kabul edilebilir.

(2) Özel öğrenci statüsünde ders almak isteyen öğrenciler, yarıyıl başlangıcından en az on beş gün önce ilgili enstitüye müracaat ederler.

(3) Özel öğrenci statüsündekiler, lisansüstü programlarda açılan derslerden bir dönemde en fazla iki derse kayıt yaptırabilirler ve en fazla iki yarıyıl boyunca ders alabilirler.

(4) Özel öğrenci statüsünde ders alanlar öğrencilik haklarından yararlanamaz. Ancak, özel öğrenciler derse devam, sınav, disiplin ve benzeri yükümlülükleri yerine getirmek zorundadır.

(5) Özel öğrenci statüsündeki öğrencilerin başarı durumlarının değerlendirilmesinde diğer lisansüstü öğrencilere uygulanan kıstaslar göz önüne alınır. Lisansüstü programa kabul edilen öğrencilerin özel öğrenci olarak aldığı ve başarılı olduğu derslerin muafiyet işlemlerinde, muafiyet verilen dersler ilgili lisansüstü eğitiminde verilen kredili derslerin veya bu derslerin karşılığı olan AKTS ders yükünün %50’sini geçemez. Hangi derslerin sayılacağı, anabilim/anasanat dalı başkanlığının görüşü alınarak, enstitü kurulu kararı ile belirlenir.

(6) Özel öğrenciler ile ilgili diğer hususlar enstitülerce belirlenir.

(7) Özel öğrencilerden Üniversite Yönetim Kurulunca kredi/saat başına belirlenen öğrenim ücreti alınır.

(8) Yüksek lisans programına devam eden öğrenciler, özel öğrenci olarak doktora programlarından ders alamazlar.

(9) Özel öğrencilere talep etmeleri durumunda takip ettikleri dersleri ve aldıkları notları gösteren özel öğrenci not durum belgesi verilebilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Kayıt Yenileme, Sınavlar ve Değerlendirme

Kayıt yenileme

MADDE 25 – (1) Lisansüstü programlara kayıt yaptıran yabancı uyruklu öğrenciler, bu Yönetmelik hükümlerine göre normal öğrenim süresini dolduran öğrenciler, ikinci öğretim öğrencileri, tezsiz yüksek lisans öğrencileri ve özel öğrenci statüsünde olanlar, güz ve bahar yarıyılları başında, akademik takvimde belirtilen tarihlerde, ilgili mevzuatla belirlenen öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretini ödemek ve istenen kayıt yenileme işlemlerini yerine getirmeleri gerekir. Öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretini ödemeyenlerin kaydı yenilenmez; öğrencilik haklarından yararlanamazlar, kendilerine öğrenci durum belgesi, öğrenci belgesi, staj yazısı ve askerlik belgesi verilmez.

(2) Aşağıda belirtilen mazeret halleri dışında kaydını yenilemeyen öğrenciler o yarıyıl ders seçemezler ve bu durumlarda geçen süreler azami süreye dâhil edilir.

a) Öğrencinin, sağlık raporu ile belgelenmiş sağlıkla ilgili mazeretlerinin olması.

b) Mahallin en büyük mülki amirliğince verilecek bir belge ile belgelenmiş olması şartıyla doğal afetler nedeniyle öğrencinin öğrenimine ara vermek zorunda kalmış olması.

c) Anne, baba, kardeş, eş veya çocuğunun vefatı veya ağır hastalığı halinde bakacak başka kimsenin bulunmaması nedeniyle, öğrencinin öğrenimine ara vermek zorunda olduğunu belgelendirmesi.

ç) Öğrencinin tecil hakkını kaybetmesi veya tecilinin kaldırılması suretiyle askere alınması.

d) Öğrencinin tutukluluk hali.

e) Öğrencinin kesinleşmiş bir mahkûmiyet hali olması.

f) İlgili yönetim kurulunun haklı ve geçerli kabul edeceği diğer nedenlerin ortaya çıkması.

(3) Tezli yüksek lisans programlarında mazeretsiz olarak ara vermeden iki dönem, doktora programlarında ara vermeden üç dönem kayıt yenilemeyen öğrencinin enstitüyle ilişiği kesilir.

Ders alma ve alınan derslerin kabulü

MADDE 26 – (1) Lisansüstü programlara kayıt yaptıran öğrenciler, kayıt yaptırdıkları programın gerektirdiği toplam ders kredisinin en az yarısını kendi programlarından almak zorundadırlar.

(2) Öğrencinin ders kaydı, ÖBS üzerinden enstitü kurulunca açılması kararlaştırılan dersler arasından ders seçimini yaparak kesinleştirmesi ve danışman/tez danışmanının onayından sonra tamamlanmış olur. Öğrenci tarafından kesinleştirilmemiş veya danışman/tez danışmanı tarafından onaylanmamış ders kayıtları ÖBS tarafından kabul edilmez ve öğrenci ders kaydı yapmamış sayılır. Ders kaydı aşamalarının sonuçlandırılmasından öğrenci sorumludur.

(3) Anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile öğrenciler yurt içi ve yurt dışındaki başka yükseköğretim kurumlarından toplam ders yükünün %50’sini geçmemek şartıyla lisansüstü dersler alabilirler.

(4) Bir öğrencinin özel öğrenci statüsünde aldığı lisansüstü dersler dâhil olmak üzere, enstitüye kaydolmadan önceki yurt içi/dışı yükseköğretim kurumlarından almış olduğu lisansüstü dersler, danışmanın görüşü, anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararıyla öğrencinin kayıtlı olduğu programa saydırılabilir.

Derslere devam

MADDE 27 – (1) Lisansüstü programlarda teorik derslerde ve/veya etkinliklerde %70, uygulamalı derslerde ve/veya diğer öğrenim etkinliklerinde %80'ine devam şartı aranır.

(2) Devam yükümlülüğü, dersi veren öğretim üyesi tarafından takip edilir.

Ders ekleme ve bırakma

MADDE 28 – (1) Ders ekleme ve ders bırakma işlemleri, isteyen öğrenciler tarafından lisansüstü akademik takvimde belirlenen süre içerisinde ÖBS üzerinden yapılır. Ders ekleme ve bırakma işlemi, öğrencinin kesinleştirmesi ve danışman/tez danışmanının onayından sonra tamamlanmış olur. Öğrenci tarafından kesinleştirilmemiş veya danışman/tez danışmanı tarafından onaylanmamış ders ekleme ve bırakma kayıtları ÖBS tarafından kabul edilmez.

Sınavlar

MADDE 29 – (1) Sınavlar; ara sınav, yarıyıl sonu sınavı, bütünleme sınavı ve mazeret sınavı olmak üzere dört türdür.

(2) Derslerde ara sınav yapılabilir. Yarıyıl süresince yaptırılan proje, ödev, laboratuvar, atölye ve benzeri çalışmalar da ara sınav yerine geçebilir.

(3) Uzmanlık alan dersi, seminer dersi ve tez çalışması dersi hariç, her ders için yarıyıl sonu sınavı yapılması zorunludur. Bu sınav akademik takvimde ilan edilen süreler içerisinde yapılır. Sınavın yapılış biçimi sorumlu öğretim elemanı tarafından belirlenir. Yarıyıl sonu sınavına girmesi gerektiği halde girmeyen öğrenci o dersten başarısız sayılır.

(4) Akademik takvimde ilan edilen süreler içerisinde bütünleme sınavı yapılır. Bir dersten yarıyıl sonu sınavına girme hakkı olmayanlar o dersin bütünleme sınavına giremezler. Bütünleme sınav sonucu yarıyıl sınav sonucu yerine sayılır.

(5) Öğrencilerin yarıyıl sonu/bütünleme sınavlarına girebilmeleri için teorik derslerin ve/veya etkinliklerin %70’ine uygulamalı derslerin ve/veya diğer öğrenim etkinliklerinin de %80'ine devam etmiş olmaları gerekir. Ayrıca anabilim/anasanat dalı kurulu kararı ile ara sınav başarı koşulu da aranabilir.

(6) Mazereti sebebiyle ara sınavlara giremeyen ve mazereti enstitü yönetim kurulunun kararı ile kabul edilen öğrenci, ara sınav haklarını aynı yarıyıl içinde kullanır. Mazeret sınavına girmek isteyen öğrencinin mazeret durumunu en geç dersin sınavının yapıldığı tarihi takip eden bir hafta içerisinde anabilim/anasanat dalına yapması gerekir.

(7) Yarıyıl sonu sınavı ve bütünleme sınavı için mazeret sınavı yapılmaz. Ancak bir dersin yarıyıl sonu sınavı ve bütünleme sınavı tarihini kapsayacak şekilde aralıksız oluşan ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile kabul edilen mazeretlerde o ders için takip eden üç ay içerisinde mazeret sınavı hakkı verilir. Mazeret sınavında alınan başarı notu o dersin alındığı yarıyılın akademik başarı not ortalamasına ve genel akademik başarı not ortalamasına katılarak değerlendirilir.

(8) Sınav sonuçları sınavın yapıldığı tarihi müteakip en geç on beş gün içerisinde ilan edilir.

Derslerde başarının değerlendirilmesi

MADDE 30 – (1) Lisansüstü derslerde yarıyıl içinde yapılan çalışmalar ve ara sınavlar ile bunların yarıyıl sonu sınavına nasıl katılacağı dersi veren öğretim elemanı tarafından belirlenir ve her yarıyılın ilk haftasında ilan edilerek öğrencilere duyurulur.

(2) Örgün lisansüstü programlarda, başarı notu, ara sınav not ortalamasının %30’u ile yarıyıl sonu sınavı veya bütünleme sınavının %70’inin toplamı alınarak hesaplanır. Uzaktan eğitimle yürütülen lisansüstü programlarda ise başarı notu, ara sınav not ortalamasının %10’u ile yarıyıl sonu sınavı veya bütünleme sınavının %90’ının toplamı alınarak hesaplanır.

(3) Lisansüstü derslerin yarıyıl sonu değerlendirilmesi dersi veren öğretim elemanı veya elemanları tarafından yapılır. Bir dersten başarılı sayılmak için tezli yüksek lisans öğrencilerinin en az 65 başarı notu, doktora öğrencilerinin ise en az 70 başarı notu almaları gerekir.

(4) Başarısız olunan bir dersi öğrenci azami ders alma süresi içinde tekrar alabilir veya zorunlu ders olmamak koşuluyla o dersin yerine aynı kredi değerinde başka bir dersi de alabilir. %70 devam şartının yerine getirildiği derslerin ikinci kez alınması durumunda devam şartı aranmaz. Öğrenciler genel akademik başarı not ortalamalarını yükseltmek amacıyla başarılı oldukları dersleri de tekrarlayabilirler. Bu şekilde ders tekrarlarında en son alınan başarı notu yarıyılın akademik başarı not ortalamasına ve genel akademik başarı not ortalamasına katılarak değerlendirilir.

(5) Öğrenciler, not ortalamasını yükseltmek için tekrar ettikleri derslerden başarısız olmaları halinde bu dersleri tekrar almak ve başarmak zorundadırlar.

(6) Ders ile ilgili puanlar dersi veren öğretim elemanı tarafından ÖBS’ye girilip yüzlük sisteme göre sonuçlandırılır. Öğrencinin talebi doğrultusunda (a) bendinde yer alan tabloda belirtilen değerler dikkate alınarak başarı notu harf ve/veya dörtlük sisteme çevrilir. Notlara ilişkin esaslar aşağıda belirtilmiştir:

a)

Açıklama                                             Harf Başarı Notu         Katsayı              Puan

                                                                      AA                      4,00              90-100

                                                                       BA                      3,50               80-89

-                                                                     BB                      3,00               70-79

-                                                                     CB                      2,50               65-69

-                                                                     CC                      2,00               60-64

-                                                                     DC                      1,50               55-59

-                                                                     DD                      1,00               50-54

                                                                       FF                       0,00           49 ve aşağı

Devamsız                                                       DZ                      0,00                   --

Başarılı                                                            B                          --                     --

Başarısız                                                         BS                        --                     --

Devam Ediyor                                                DE                        --                     --

Sınava Girmedi                                              GR                      0,00                   --

Mazereti nedeniyle sınava girmedi                 MZ                        --                     --

Eksik                                                               E                          --                     --

b) Tez çalışmalarını sürdürmekte olan öğrencilere her yarıyıl için devam ediyor (DE) notu verilir. Bu değerlendirme yüksek lisansta tez danışmanının değerlendirmesine, doktora eğitiminde tez izleme komitesi (TİK) raporlarına dayanılarak yapılır. Süresinde gelmeyen TİK raporları için başarısız (BS) notu verilir.

c) Tez çalışması sonucu başarılı (B) veya başarısız (BS) notu ile değerlendirilir.

ç) Seminer ve uzmanlık alan dersleri her dönem sonunda başarılı (B) veya başarısız (BS) notu ile değerlendirilir.

d) GR notu; bu Yönetmelikte belirlenen koşulları yerine getirerek, ders, yeterlik, tez ve benzeri sınavlara girme hakkı olduğu halde sınava girmeyen öğrencilere verilir. Bu not, yarıyıl ve genel akademik başarı not ortalaması hesaplanırken 0 (sıfır) başarı notu olarak işleme alınır.

e) DZ notu; derse devam yükümlülüklerini veya ders uygulamalarına ilişkin koşulları yerine getirmediği için sınava girme hakkını elde edemeyen öğrencilere verilir. Bu not, not ortalaması hesabında 0 (sıfır) başarı notu işlemi görür.

f) MZ notu; enstitü yönetim kurulu tarafından kabul edilen haklı ve geçerli mazereti nedeniyle sınavlara giremeyen öğrencilere verilir.

g) E notu; yarıyıl içerisinde başarılı olduğu hâlde, hastalık gibi geçerli bir nedenden dolayı ders için gereken koşullardan bazılarını yerine getirmemiş öğrencilere dersin öğretim elemanı tarafından verilir. E notu almış bir öğrenci, notların tesliminden sonra on beş gün içerisinde eksiklerini tamamlamak ve bir not almak zorundadır. Bu süre içinde eksiğini tamamlayamayan öğrencinin notu 0 (sıfır) başarı notuna dönüşür.

(7) Başarılı (B) ve başarısız (BS) notları akademik başarı not ortalamalarına katılmaz.

Akademik başarı not ortalamaları

MADDE 31 – (1) Öğrencinin yarıyıl akademik başarı not ortalaması ve genel akademik başarı not ortalaması olmak üzere iki çeşit akademik başarı not ortalaması bulunur.

(2) Bir öğrencinin bir dersten aldığı ağırlıklı puanı, dersin kredisi ile başarı notu katsayısının çarpımı sonucunda bulunur. Öğrencinin bir yarıyılda aldığı tüm derslerin ağırlıklı puanlarının toplamı yüzlük katsayı üzerinden değerlendirilen tüm derslerin kredi toplamına bölünerek yarıyıl akademik başarı not ortalaması hesaplanır. Elde edilen ortalama, virgülden sonra iki basamak yürütülür ve yuvarlanır.

(3) Genel akademik başarı not ortalaması ise, yarıyıl akademik başarı not ortalamasının hesaplanmasındaki yol izlenerek, öğrencinin lisansüstü programa kabul edilişinden itibaren almış olduğu yüzlük katsayı üzerinden değerlendirilen derslerin tümü dikkate alınarak hesaplanır. Genel akademik başarı not ortalamasına tekrar edilen derslerden alınan en son not katılır. Bütün notlar öğrenci durum belgesine geçirilir.

Sınavlarda kopya

MADDE 32 – (1) Sınav esnasında veya sınav evrakının incelenmesi sırasında kopya çektiği, kopya çektirdiği veya kopya çekilmesine yardım ettiği tespit edilen öğrenci o sınavdan sıfır (0) almış sayılır. Bu öğrenciler hakkında ayrıca ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem yapılır.

Sınav sonuçlarına itiraz

MADDE 33 – (1) Öğrencilerin maddi hata nedeniyle sınav sonuçlarına itirazlarını, ilgili dersin sınav sonucunun açıklanmasından itibaren en geç üç iş günü içinde enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığına yazılı olarak yapmaları gerekir. Bu itiraz anabilim/anasanat dalı başkanı tarafından dersi veren öğretim elemanına iletilir. Öğretim elemanı tarafından üç gün içerisinde yapılacak yeniden değerlendirmede maddi hata tespit edilirse gerekli not düzeltmesi yapılır. Bu durum anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından ilgili dosya ile birlikte en geç bir hafta içinde enstitü müdürlüğüne yazı ile bildirilir. Yapılan incelemeden sonra öğretim elemanı tarafından verilen not enstitü yönetim kurulunca kesinleştirilir. Sonuç ilgili öğrenciye on beş gün içinde duyurulur.

Kayıt dondurma ve ilişik kesme

MADDE 34 – (1) Kayıt dondurmaya ilişkin esaslar Senato tarafından belirlenir. Öğrenciler, üst üste ya da aralıklı olmak üzere en çok iki yarıyıl kayıt dondurabilirler. Tutukluluk hallerinde ve ağır hastalık durumlarında sağlık raporuyla belgelenmek şartıyla enstitü yönetim kurulu kararıyla bu süre uzatılabilir.

(2) Lisansüstü programlara kayıtlı öğrencinin, kendi talebi üzerine veya yükseköğretim kurumundan çıkarma cezası alması halinde veya diğer ilgili mevzuat hükümlerinin oluşması durumunda enstitü ile ilişiği kesilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Tezli Yüksek Lisans Programı

Amaç ve kapsam

MADDE 35 – (1) Tezli yüksek lisans programı, bir eğitim-öğretim yılı 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla seminer dersi dâhil en az sekiz ders, bir adet Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik dersi, uzmanlık alan dersi ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 120 AKTS kredisinden oluşur. Öğrenci, en geç danışman atanmasını izleyen dönemden itibaren her yarıyıl kayıt yaptırmak zorundadır.

(2) Lisansüstü programlarda uzmanlık alan dersi, haftada en fazla sekiz saat olmak üzere teorik ve kredisiz olarak açılır, bu dersler AKTS hesabında dikkate alınır. Öğrenciler daha önceden almamış olmaları şartıyla lisans programlarından en fazla iki ders alabilirler.

(3) Enstitü yönetim kurulu önerisi ile enstitü kurulu, disiplinler arası nitelikte zorunlu veya seçmeli birbirini tamamlayan dersler açılmasına karar verebilir.

(4) Tezli yüksek lisans programı ikinci öğretim programı olarak yürütülebilir.

Azami süre ve azami süre aşımı

MADDE 36 – (1) Tezli yüksek lisans programının süresi bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın dört yarıyıl olup, program en çok altı yarıyılda tamamlanır.

(2) Dört yarıyıl sonunda öğretim planında yer alan kredili derslerini ve seminer dersini başarıyla tamamlayamayan veya bu süre içerisinde bu Yönetmelikle belirlenen başarı koşullarını/ölçütlerini yerine getiremeyen; azami süreler içerisinde ise tez çalışmasında başarısız olan veya tez savunmasına girmeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(3) Derslerini başarıyla tamamlayan öğrenci tezini en erken üçüncü yarıyıl final sınavlarının başlangıcında teslim edebilir.

Tez çalışması aşaması ve sonuçlanması

MADDE 37 – (1) Öğrencinin tez aşamasına geçebilmesi için en az iki yarıyıl ders alması ve en az yedi ders, bir seminer ve diğer öğrenim etkinliklerini başarı ile tamamlamış olması gerekir. Ancak öğrencilerin yatay geçiş ve özel öğrencilikte aldıkları derslerini saydırmaları durumunda en az iki yarıyıl ders alma şartı aranmaz.

(2) Tez çalışmasının konusu ve önerisi, öğrenci ve tez danışmanı tarafından belirlenir ve hazırlanır. Öneri hakkında ilgili anabilim/anasanat dalı akademik kurulunun uygun görüşü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca enstitüye bildirilir. Bu öneri enstitü yönetim kurulu kararı ile kesinleşir. Tez çalışması konusu üzerinde daha sonra yapılması istenen değişikliklerde de aynı usul izlenir.

(3) Tezli yüksek lisans programındaki öğrenci, tez çalışması ile ilgili elde ettiği sonuçları Senato tarafından onaylanmış tez yazım kurallarına uygun biçimde yazmak zorundadır.

(4) Yüksek lisans tezinin savunmasından önce ve düzeltme verilen tezlerde ise düzeltme ile birlikte öğrenci tezini tamamlayarak danışmanına sunar. Danışman tezin savunulabilir olduğuna ilişkin görüşü ile birlikte tezi enstitüye teslim eder. Enstitü söz konusu teze ilişkin intihal yazılım programı raporunu alarak danışmana ve jüri üyelerine gönderir. Rapordaki verilerde intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez enstitü yönetim kuruluna gönderilir.

(5) Yüksek lisans tez jürisi, ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile belirlenir. Jüri, biri öğrencinin tez danışmanı ve en az biri Üniversite dışından olmak üzere üç veya beş kişiden oluşur. Jürinin üç kişiden oluşması hâlinde, varsa ikinci tez danışmanı jüri üyesi olamaz. Yüksek lisans tez jürisi için biri kurum dışı olmak üzere iki adet yedek jüri üyesi belirlenir. Jüride öğrencinin birinci derece kan ve kayın hısımları ile boşanmış olsa dahi eşleri yer alamaz.

(6) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde tez danışmanının önerdiği sınav günü ilgili enstitünün yazılı daveti ile önceden ilan edilen gün, yer ve saatte toplanır ve öğrenciyi tez savunma sınavına alır.

(7) Savunma sınavına mazereti nedeniyle katılamayan asıl jüri üyelerinin yerine ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığınca yedek üyeler davet edilir. Savunma sınavı eksik üye ile ve/veya tez danışmanı olmadan yapılamaz. İlan edilen günde yapılamayan sınav için durum bir tutanakla tespit edilerek anabilim/anasanat dalı tarafından ilgili enstitüye bildirilir ve yeni bir savunma sınavı tarihi tespit edilerek on beş gün içinde ikinci bir sınav yapılır. İkinci kez toplanamayan jüriler konusunda yapılacak işleme enstitü yönetim kurulu karar verir.

(8) Öğrenci tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. Tez savunma sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Tez savunma sınavı öğretim üyelerine ve lisansüstü öğrencilere açık olarak yapılır.

(9) Tez savunma sınavının tamamlanmasından sonra jüri, dinleyicilere kapalı olarak tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararını gerekçeli olarak verir. Bu karar, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci sınav tarihinden itibaren en geç üç ay içinde gerekli düzeltmeleri yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Geçerli bir mazeret olmadıkça jüri üyeleri değiştirilemez. Bu savunma sonunda da başarısız bulunarak tezi kabul edilmeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(10) Tez çalışması sürecinde iki yarıyıl üst üste uzmanlık alan dersinden başarısız olan öğrencinin tez çalışması, danışmanının önerisi, enstitü yönetim kurulu kararı ile reddedilir. Tez çalışmasına devam etmek isteyen öğrenci yeni bir konu ve isterse yeni bir danışman ile çalışmaya başlayabilir.

(11) Tez çalışmasına yeni bir konu ile başlayan öğrenci için danışmanı ilave dersler almasını talep edebilir. Yeni tez konusunda da başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(12) Kabul edilen tezlerde, tezin kabul onay sayfasında jüri üyelerinin imzaları bulunur. Oy çokluğu ile kabul edilen tezlerde, muhalif üye/üyeler kabul onay sayfasını imzalar, isterse onay sayfasına olumsuz ibaresini koyabilir.

(13) Tezi reddedilen öğrencinin talepte bulunması halinde, tezsiz yüksek lisans programının ders kredi yükü, proje yazımı ve benzeri gereklerini yerine getirmiş olmak kaydıyla kendisine tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

(14) Altı dönem sonunda tez savunma sınavlarına girmeyen öğrencinin durumu başarısız olarak değerlendirilir ve enstitü ile ilişiği kesilir.

Tezli yüksek lisans diploması

MADDE 38 – (1) Tez sınavında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla, yüksek lisans tezinin ciltlenmiş en az üç kopyasını ve elektronik ortamda yazılmış bir kopyasını ve enstitü tarafından istenen diğer belgeleri tez sınavına giriş tarihinden itibaren en geç bir ay içinde ilgili enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan yüksek lisans öğrencisine yüksek lisans diploması verilir. Enstitü yönetim kurulu, talep halinde teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getiremeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde Üniversite ile ilişiği kesilir.

(2) Tezli yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu enstitü anabilim/anasanat dalındaki programın YÖK tarafından onaylanmış adı bulunur. Mezuniyet tarihi tezin sınav jüri komisyonu tarafından imzalı nüshasının teslim edildiği tarihtir.

(3) Tezin tesliminden itibaren üç ay içinde yüksek lisans tezinin bir kopyası elektronik ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere enstitü tarafından YÖK Başkanlığına gönderilir.

ALTINCI BÖLÜM

Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Amaç ve kapsam

MADDE 39 – (1) Tezsiz yüksek lisans programının amacı, öğrenciye mesleki konuda bilgi kazandırmak ve mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını göstermektir.

(2) Tezsiz yüksek lisans programı ikinci lisansüstü öğretimde de yürütülebilir. Tezsiz yüksek lisans programı toplam 30 krediden az olmamak şartıyla en az on adet ders ve dönem projesi olmak üzere en az 90 AKTS’den oluşur. Dönem projesi dersi kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci, dönem projesinin alındığı yarıyılda dönem projesine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı bir rapor vermek zorundadır.

(3) Uzaktan eğitim programlarında yeterlik sınavı uygulanmaz. Diğer tezsiz yüksek lisans programının sonunda yeterlik sınavı uygulanabilir. İkinci lisansüstü öğretim programlarında sadece tezsiz yüksek lisans eğitimi yürütülebilir. Bu programlarda doktora ve tezli yüksek lisans eğitimi yapılamaz.

(4) Öğrencinin alacağı derslerin en çok üç tanesi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması şartıyla, lisans derslerinden seçilebilir.

(5) Tezsiz yüksek lisans programının sonunda, öğrenci ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla kesinleşen üç kişilik bir jüri tarafından yeterlik sınavına alınır. Jüride öğrencinin birinci derece kan ve kayın hısımları ile boşanmış olsa dahi eşleri yer alamaz. Yeterlik sınavında, öğrencinin yüksek lisans çalışmalarını yaptığı bilim dalıyla ilgili temel bilgiler değerlendirilir. Yeterlik sınavı sözlü olarak, öğretim üyelerine ve lisansüstü öğrencilere açık olarak yapılır. Jüri, öğrenciye bilim alanındaki bilgi düzeyini, araştırmaya eğilimini belirleyecek şekilde sorular sorar. Sınav sonunda, jüri oy birliği/oy çokluğu ile kabul veya ret kararı verir. Sonuç, jüri başkanınca açıklanır. Sınavda başarısız olan öğrenci en erken iki, en geç altı ay içerisinde, aynı jüri tarafından yeterlik sınavına tabi tutulur. Yeterlik sınavına ilişkin tutanak en geç üç gün içinde enstitüye gönderilir.

(6) Tezsiz yüksek lisans programında, her öğrenci için ders seçiminde ve dönem projesinin yürütülmesinde danışmanlık yapacak bir öğretim üyesi belirlenir. Danışman öğretim üyesi en geç öğrencinin kesin kaydını takip eden bir ay içerisinde atanır.

Azami süre ve azami süre aşımı

MADDE 40 – (1) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın en az iki yarıyıl, en çok üç yarıyıldır. Bu sürenin sonunda başarısız olan veya programı tamamlayamayan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

Dönem projesi

MADDE 41 – (1) Dönem projesi; danışman gözetiminde öğrencinin yüksek lisans ders programında edindiği bilgilerin etkin olarak kullanılmasını kapsayan bir çalışmadır.

(2) Danışman, öğrencinin dönem projesinin konusunu en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığına bildirir. Dönem projesi anabilim/anasanat dalının teklifi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile kesinleşir.

(3) Dönem projesi kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci, dönem projesinin alındığı yarıyılda dönem projesine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı bir proje ve/veya rapor vermek zorundadır.

(4) Dönem projesini tamamlayan öğrenci hazırladığı projeyi enstitü tez yazım kurallarına uygun şekilde hazırlayıp kayıtlı olduğu anabilim/anasanat dalına, ilgili anabilim/anasanat dalı da enstitüye teslim eder.

(5) Dönem projesi, danışman ve ilgili anabilim/anasanat dalı tarafından önerilen beş öğretim üyesi arasından enstitü yönetim kurulu tarafından atanan birisi danışman olmak üzere üç kişilik jüri tarafından başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.

Tezsiz yüksek lisans diploması

MADDE 42 – (1) Kredili derslerini ve dönem projesini başarıyla tamamlayan yüksek lisans öğrencisine tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

(2) Tezsiz yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu enstitü anabilim/anasanat dalındaki programın YÖK tarafından onaylanmış adı bulunur.

(3) Tezsiz yüksek lisans programına devam edenler, bu Yönetmelikte yer alan tezli yüksek lisans programı için belirlenen şartları yerine getirmek kaydıyla, tezli yüksek lisans programına geçiş yapabilirler. Bu durumda tezsiz yüksek lisans programında alınan dersler anabilim/anasanat dalının görüşü ve enstitü yönetim kurulunun kararıyla tezli yüksek lisans programındaki derslerin yerine sayılabilir.

YEDİNCİ BÖLÜM

Doktora Programı

Amaç ve kapsam

MADDE 43 – (1) Doktora programının amacı; öğrenciye bağımsız araştırma yapma, bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli bilimsel yöntemleri uygulayabilme becerisi ve yeteneği kazandırmaktır.

(2) Doktora çalışması sonunda hazırlanacak tezin;

a) Bilime yenilik getirme,

b) Yeni bir bilimsel yöntem geliştirme,

c) Bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama,

niteliklerinden birini yerine getirmesi gerekir.

(3) Doktora programı toplam 21 krediden ve bir eğitim-öğretim yılı 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla en az yedi ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere en az 240 AKTS kredisinden oluşur.

(4) Doktora programlarında enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan lisansüstü derslerden en fazla iki ders seçilebilir.

(5) Doktora programları ikinci öğretim olarak açılamaz.

(6) Enstitü yönetim kurulunun önerisi ile enstitü kurulu disiplinler arası nitelikte zorunlu veya seçmeli birbirini tamamlayan dersler açılmasına karar verebilir.

Azami süre ve azami süre aşımı

MADDE 44 – (1) Doktora programı, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın sekiz yarıyıl olup azami tamamlama süresi on iki yarıyıldır.

(2) Doktora programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi dört yarıyıldır. Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlayamayan ve/veya yükseköğretim kurumunun öngördüğü en az genel not ortalamasını sağlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(3) Kredili derslerini başarıyla bitiren, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi kabul edilen, ancak tez çalışmasını on iki yarıyıl sonuna kadar tamamlayamayan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

(4) Derslerini başarıyla bitiren, yeterlik sınavında başarılı bulunan, tez önerisi kabul edilen ve tez çalışmasının gereklerini yerine getiren öğrenciler tezini en erken altıncı yarıyılın bitiminde teslim edebilir. Tıpta uzmanlık eğitiminin yapıldığı programlarda doktora bitirme asgari süresi, tıpta uzmanlık eğitim süresinin asgari süresinden az olamaz.

Doktora yeterlik komitesi ve doktora yeterlik sınavı

MADDE 45 – (1) Doktora yeterlik sınavının amacı; doktora öğrencisinin bilimsel düşünme, bilimsel yöntemleri özümseme, bağımsız bir araştırmayı yürütebilme yeterliliğine yönelik temel ve doktora çalışmasıyla ilgili konularda derinliğine bilgi sahibi olup olmadığının sınanmasıdır. Bir öğrenci bir yılda en fazla iki kez yeterlik sınavına girer.

(2) Doktora programında kayıtlı bir öğrencinin yeterlik aşamasına geçebilmesi için en az iki yarıyıl ders alması ve en az yedi ders ve enstitü anabilim/anasanat dalının zorunlu tuttuğu diğer öğrenim etkinliklerini başarı ile tamamlamış olması gerekir. Ancak öğrencilerin yatay geçişle ve/veya özel öğrencilik statüsünde gelen öğrencilerin önceden doktora aldıkları derslerini saydırmaları durumunda en az iki yarıyıl ders alma şartı aranmaz.

(3) Doktora programına kabul edilen her öğrenci en geç beşinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına girmek zorundadır. İzin alınan veya ders kaydı yaptırılmayan yarıyıllar da süreye sayılır. Yeterlik sınavına süresi içinde girmeyen öğrenciler sınavda başarısız olmuş sayılırlar.

(4) Doktora yeterlik sınavları her yarıyıl bir kez olmak üzere akademik takvimde belirtilen süreler içinde yapılır. Bu maddede belirtilen azami süre içerisinde olmak kaydıyla hangi yarıyılda yeterlik sınavına gireceğine öğrenci karar verir ve yarıyıl başında ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığına yazıyla bildirir.

(5) Doktora yeterlik komitesine ilişkin esaslar aşağıda belirtilmiştir:

a) Doktora yeterlik sınavları, her anabilim/anasanat dalında ilgili anabilim/anasanat dalı başkanı tarafından önerilen ve enstitü yönetim kurulu tarafından atanan beş kişilik doktora yeterlik komitesi tarafından düzenlenir ve yürütülür. Yeterlik sınavları yazılı ve sözlü olarak iki ayrı bölüm halinde yapılır.

b) Doktora yeterlik komitesi, farklı alanlarda yazılı sınav soruları hazırlanması ve değerlendirilmesi için seçtiği öğretim üyelerini görevlendirir ve yazılı sınavları yürütür.

c) Doktora yeterlik komitesi farklı alanlarda sözlü sınavlar yapmak, yazılı ve sözlü sınavları değerlendirmek amacıyla ayrı ayrı sınav jürileri kurar. Sınav jürileri tez danışmanı dahil en az ikisi Üniversite dışından olmak üzere, beş öğretim üyesinden oluşur. Tez danışmanının oy hakkı vardır. Ek olarak ikinci tez danışmanı da oy hakkı olmaksızın jüride yer alabilir. Jüride öğrencinin birinci derece kan ve kayın hısımları ile boşanmış olsa dahi eşleri yer alamaz.

(6) Doktora yeterlik sınavı, yazılı ve sözlü olarak iki bölüm hâlinde yapılır. Yazılı ve sözlü sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Yazılı sınavda en az 70 puan alan öğrenci sözlü sınava alınır.

(7) Doktora yeterlik komitesi, sınav jüri önerilerini ve öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki başarı durumunu değerlendirerek öğrencinin başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca yeterlik sınavını izleyen yedi gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir.

(8) Doktora yeterlik sınavının herhangi bir aşamasında koşullarını yerine getirdiği halde yeterlik sınavına girmeyen öğrenciler bu haklarını kullanmış ve o aşamada başarısız olmuş sayılırlar.

(9) Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci, bir sonraki yarıyılda aynı jüri ile tekrar sınava alınır. İkinci yeterlik sınavında başarısız olan öğrencilerin enstitüyle ilişiği kesilir.

(10) Yeterlik sınavı jürisi, yeterlik sınavını başaran bir öğrencinin, ders yükünü tamamlamış olsa bile, toplam kredi miktarının üçte birini geçmemek şartıyla fazladan ders/dersler almasını isteyebilir. Öğrenci, ilgili enstitü kararıyla belirlenecek dersleri başarmak zorundadır.

Tez izleme komitesi

MADDE 46 – (1) Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için ilgili anabilim/anasanat dalı akademik kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile bir ay içinde bir tez izleme komitesi (TİK) oluşturulur. Süresi içinde mazeretsiz TİK oluşturulmayan öğrencinin danışmanlığı anabilim/anasanat dalı başkanlığına aktarılır ve yeni bir danışman atanır.

(2) TİK üç öğretim üyesinden oluşur. TİK’te tez danışmanından başka ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı içinden ve dışından birer üye yer alır. Üyelerin belirlenmesinde, özellikle disiplinler arası nitelikteki tez çalışmalarında ilgili disiplinin öğretim üyelerinin yer almasına dikkat edilir. Eğer varsa, ikinci tez danışmanı da TİK toplantılarına katılabilir, ancak TİK üyesi olamaz.

(3) TİK’in kurulmasından sonraki dönemlerde, ilgili anabilim/anasanat dalı akademik kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile üyelerde değişiklik yapılabilir.

Tez önerisi savunması

MADDE 47 – (1) Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, en geç altı ay içinde, yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini TİK önünde sözlü olarak savunur. Öğrenci, belirlenen formata uygun olarak hazırladığı tez önerisi ile ilgili yazılı bir raporu sözlü savunmadan en az on beş gün önce TİK üyelerine dağıtır.

(2) Tez önerisi savunması dinleyicilere açık olarak yapılır ve dinleyiciler de tez önerisine katkıda bulunabilir.

(3) TİK, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul veya reddine salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca tez önerisi savunmasını izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir.

(4) TİK, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul, düzeltme veya reddedilmesine salt çoğunlukla karar verir. Düzeltme için bir ay süre verilir. Bu süre sonunda kabul veya ret yönünde salt çoğunlukla verilen karar, anabilim/anasanat dalı başkanınca üç gün içinde enstitüye bildirilir.

(5) İkinci kez tez önerisi reddedilen öğrenci, yeni bir tez danışmanı ve tez konusu isteme hakkına sahiptir. Böyle bir durumda yeni bir TİK atanabilir. Programa aynı tez danışmanıyla devam etmek isteyen bir öğrenci üç ay içinde; tez danışmanını ve tez konusunu değiştiren bir öğrenci ise altı ay içinde tekrar tez önerisi savunmasına alınır. Tez önerisi bu savunmada da reddedilen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

(6) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için TİK, Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralık ayları arasında birer kere olmak üzere yılda en fazla iki kez toplanır. İki izleme sınavı arasında en az dört ay süre olması gerekir. Öğrenci, toplantı tarihinden en az bir ay önce TİK üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda o ana kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir.

(7) Tez önerisi savunmasını başarıyla tamamlamış öğrencilerin tez başlıklarının değişmesi durumunda, eğer içerik de değişirse, yeniden tez önerisi savunması yapılması gerekir.

(8) Tez izleme sınavı, yer ve saati ilan edilmek üzere sınav tarihinden yedi gün önce enstitüye tez danışmanı tarafından yazılı olarak bildirilir.

(9) Öğrencinin tez çalışması, TİK tarafından başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. TİK tarafından üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğrenciye yeni bir tez konusu ve danışmanla çalışmalarına devam etme imkânı verilir.

(10) Tez önerisi savunmasına geçerli bir mazereti olmaksızın birinci fıkrada belirtilen sürede girmeyen öğrenci başarısız sayılarak tez önerisi reddedilir.

Doktora tezinin sonuçlandırılması ve sınav jürisi

MADDE 48 – (1) Tez savunma sınavına girmek isteyen öğrenci, tez çalışmasını ve intihal raporunu tamamlayarak danışmanına sunar. Danışman, tezin savunulabilir olduğuna ilişkin görüşü ile tez çalışmasını ve intihal raporunu hem yazılı olarak hem de elektronik ortamda enstitüye teslim eder. Enstitü söz konusu teze ilişkin intihal yazılım programı raporunu alarak yönetim kurulunun uygun kararı ile birlikte danışmana ve jüri üyelerine gönderir. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez, enstitü yönetim kuruluna gönderilir.

(2) Enstitü yönetim kurulu müteakip toplantısında tezi şeklen inceler. Enstitü yönetim kurulundan olumsuz karar çıkması durumunda eksikliklerin giderilmesi için, tez anabilim/anasanat dalı başkanlığı aracılığıyla tez danışmanına üç gün içerisinde bildirir. Enstitü yönetim kurulundan olumlu karar çıkması durumunda, öğrenci en geç bir ay içerisinde tez savunmasını yapar.

(3) Tez önerisi savunma sınavından sonra en az dört adet başarılı/olumlu tez izleme raporu olan öğrenci jürisi belirlenmek üzere doktora tezini enstitüye teslim eder.

(4) Doktora programındaki bir öğrenci, elde ettiği sonuçları Senato tarafından onaylanmış tez yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır.

(5) Doktora tez jürisi, ilgili anabilim/anasanat dalı akademik kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile atanır. Jüri; üçü öğrencinin TİK’te yer alan ve ikisi Üniversite dışından olmak üzere beş öğretim üyesinden; ikinci danışmanın yer alması durumunda üçü öğrencinin TİK’te yer alan, biri anabilim/anasanat dalı içinden, ikisi Üniversite dışından ve birisi de ikinci danışman olmak üzere yedi öğretim üyesinden oluşur. Jüride öğrencinin birinci derece kan ve kayın hısımları ile boşanmış olsa dahi eşleri yer alamaz.

(6) Tez savunma sınav tarihi, yeri ve saati en az üç gün önceden öğretim üyelerinin ve katılımcıların görebileceği bir şekilde anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından ilgili panolarda ilan edilir.

(7) Doktora tez jürisi için, biri aynı anabilim/anasanat dalı diğeri Üniversite dışından seçilen iki yedek öğretim üyesi belirlenir.

(8) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde kişisel raporlarını hazırlayarak tez danışmanının önerdiği sınav gününde ilgili enstitünün yazılı daveti ile toplanır ve öğrenciyi tez sınavına alır. Tez sınavı, tez çalışmasının sunulması, savunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Tez savunma toplantıları öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır.

(9) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri, dinleyicilere kapalı olarak, tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararını gerekçeli olarak verir. Bu karar, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci sınav tarihinden itibaren en geç altı ay içinde gereğini yaparak yeniden tez sınavına girer. Geçerli bir mazeret olmadıkça jüri üyeleri değiştirilemez. Tezi reddedilen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

(10) Kabul edilen tezlerde, tezin kabul onay sayfasında jüri üyelerinin imzaları bulunur. Oy çokluğu ile kabul edilen tezlerde, muhalif üye/üyeler kabul onay sayfasını imzalar, isterlerse onay sayfasına olumsuz ibaresini koyabilirler.

Doktora diploması

MADDE 49 – (1) Tez sınavında başarılı olmak ve diğer şartları da sağlamak kaydıyla doktora tezinin ciltlenmiş en az üç kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan öğrenci doktora diploması almaya hak kazanır. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde Üniversite ile ilişiği kesilir.

(2) Doktora diploması üzerinde, öğrencinin izlemiş olduğu enstitü anabilim/anasanat dalındaki programın YÖK tarafından onaylanmış adı bulunur. Mezuniyet tarihi tezin sınav jüri komisyonu tarafından imzalı nüshasının teslim edildiği tarihtir.

(3) İlgili enstitü tarafından tezin tesliminden itibaren üç ay içinde doktora tezinin bir kopyası elektronik ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere YÖK Başkanlığına gönderilir.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Sanatta Yeterlik Programı

Amaç ve kapsam

MADDE 50 – (1) Sanatta yeterlik programı, özgün bir sanat eserinin ortaya konulmasını, müzik ve sahne sanatlarında ise üstün bir uygulama ve yaratıcılığı amaçlayan doktora eşdeğeri bir yükseköğretim programıdır.

(2) Sanatta yeterlik programı tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için toplam yirmi bir krediden ve bir eğitim-öğretim yılı 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla en az yedi ders, uygulamalar ile tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalar olmak üzere en az 240 AKTS kredisinden oluşur. Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için de en az kırk iki kredilik on dört ders, uygulamalar ile tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalar olmak üzere en az 300 AKTS kredisinden oluşur.

(3) Lisansüstü dersler, ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için en fazla iki, lisans derecesiyle kabul edilmiş öğrenciler için en fazla dört ders seçilebilir.

(4) Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı, her öğrenci için danışmanlık yapacak Üniversite kadrosunda bulunan, ders ve uygulama seçimi ile tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmaların yürütülmesi için bir danışman ile danışman ve öğrencinin birlikte belirleyeceği tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmaların konusunu ve başlığını enstitüye önerir, bu öneri enstitü yönetim kurulu kararı ile kesinleşir. Danışmanın, en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar atanması zorunludur. Sanatta yeterlik çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda ikinci tez danışmanı atanabilir. Sanatta yeterlik programlarında tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmaların yönetilebilmesi için, başarıyla tamamlanmış en az bir yüksek lisans tezi yönetmiş olmak gerekir. İkinci tez danışmanı Üniversite kadrosu dışından da doktora/sanatta yeterlik derecesine sahip kişilerden olabilir.

(5) Danışman, nitelikleri Senato tarafından belirlenen öğretim üyeleri ile doktora/sanatta yeterlik derecesine sahip öğretim görevlileri arasından seçilir.

Azami süre ve azami süre aşımı

MADDE 51 – (1) Sanatta yeterlik programını tamamlama süresi, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın sekiz yarıyıl olup azami tamamlama süresi on iki yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için on yarıyıl olup azami tamamlama süresi on dört yarıyıldır.

(2) Sanatta yeterlik programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için altı yarıyıldır. Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlayamayan veya yükseköğretim kurumunun öngördüğü en az genel not ortalamasını sağlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(3) Kredili derslerini ve uygulamalarını başarı ile bitiren, ancak tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalarını birinci fıkrada belirtilen azami on iki yarıyıl veya on dört yarıyıl sonuna kadar tamamlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(4) Lisans derecesi ile sanatta yeterlik programına başvurmuş öğrencilerden gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla sanatta yeterlik tezinde başarılı olamayanlara talepleri halinde tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Sanatta yeterlik çalışmasının sonuçlanması

MADDE 52 – (1) Tez hazırlayan öğrenci elde ettiği sonuçları, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmasını açıklayan ve belgeleyen metni Senato tarafından kabul edilen yazım kurallarına uygun biçimde yazarak, tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalarını jüri önünde sözlü olarak savunur.

(2) Sanatta yeterlik çalışmasının savunmasından önce ve düzeltme verilen tez ve çalışmalarda ise düzeltme ile birlikte öğrenci tezini/çalışmasını tamamlayarak danışmanına sunar. Danışman tezin savunulabilir olduğuna ilişkin görüşü ile birlikte tezi enstitüye teslim eder. Enstitü söz konusu teze ilişkin intihal yazılım programı raporunu alarak danışmana ve jüri üyelerine gönderir. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez enstitü yönetim kuruluna gönderilir.

(3) Sanatta yeterlik çalışmasını tamamlayan öğrenci, tezin istenen sayıda nüshasını danışmanına teslim eder. Danışman, tezin yazım kurallarına uygunluğu yönünden görüşünü yazılı olarak belirtir ve tezleri anabilim/anasanat dalı başkanlığı aracılığıyla ilgili enstitüye gönderir.

(4) Sanatta yeterlik jürisi, danışman ve enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile atanır. Jüri, en az ikisi Üniversite dışından öğretim üyesi olmak üzere danışman dahil beş kişiden oluşur. Danışmanın oy hakkı olup olmadığı hususunda ilgili yönetim kurulu karar verir. Danışmanın oy hakkı olmaması durumunda jüri altı kişiden oluşur. Ayrıca ikinci tez danışmanı oy hakkı olmaksızın jüride yer alabilir. Jüride öğrencinin birinci derece kan ve kayın hısımları ile boşanmış olsa dahi eşleri yer alamaz.

(5) Jüri üyeleri, söz konusu tezin veya metnin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi sınava alır. Sınav, sanatta yeterlik çalışmasının sunumu ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Sınav öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır.

(6) Sınavın tamamlanmasından sonra jüri, dinleyicilere kapalı olarak, öğrencinin tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi sanatta yeterlik çalışması hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Tezi ve sanatta yeterlik çalışması kabul edilen öğrenciler başarılı olarak değerlendirilir. Bu karar, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca sınavı izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi ve sanatta yeterlik çalışması başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. Sanatta yeterlik çalışması hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gerekli düzeltmeleri yaparak tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi sanatta yeterlik çalışmasını aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma sonunda da başarısız bulunarak sanatta yeterlik çalışması kabul edilmeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. Lisans derecesi ile sanatta yeterlik programına kabul edilmiş olanlardan tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi sanatta yeterlik çalışması başarılı olamayanlar için talepleri halinde 42 nci maddeye göre tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Sanatta yeterlik diploması

MADDE 53 – (1) Sanatta yeterlik çalışmasında başarılı olan öğrenciye, diğer koşulları da sağlamak kaydıyla YÖK tarafından onaylanan sanat dalının özelliğine göre alanı belirleyen bir diploma verilir. Mezuniyet tarihi, tezin sınav jüri komisyonu tarafından imzalı nüshasının teslim edildiği tarihtir.

(2) Tez savunmasında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla sanatta yeterlik tezinin ciltlenmiş en az üç kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan öğrenci doktora diploması almaya hak kazanır. Enstitü yönetim kurulu başvuru üzerine teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde Üniversite ile ilişiği kesilir.

(3) İlgili enstitü tarafından tezin tesliminden itibaren üç ay içinde sanatta yeterlik tezinin bir kopyası elektronik ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere YÖK Başkanlığına gönderilir.

DOKUZUNCU BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Birden fazla lisansüstü programa kayıt

MADDE 54 – (1) Tezsiz yüksek lisans programları hariç, aynı anda birden fazla lisansüstü programa kayıt yaptırılamaz ve devam edilemez.

Engelli öğrenciler

MADDE 55 – (1) Engellilik durumu ve derecesi sağlık raporu ile kanıtlanmış olan lisansüstü programlara kayıtlı engelli öğrenci, bu Yönetmeliğin ders almaya ilişkin hükümlerine uymakla yükümlüdür; ancak engeli nedeniyle herhangi bir dersin gerekliliklerini yerine getirmekte güçlük çekmesi durumunda, danışmanının ve dersin öğretim elemanının onayıyla sözkonusu güçlüklerin giderilmesine ilişkin değişiklikler, uyarlamalar, düzenlemeler yapılarak öğrencinin dersi alması sağlanır. Öğrenci dersin gerekliliklerini yerine getiremiyor ise, varsa o derse eşdeğer olan bir başka ders alır.

(2) Lisansüstü programlara kayıtlı engelli öğrenciler, 29 uncu maddede belirtilen sınavlara girmek zorundadır, ancak öğrencinin performansının en iyi şekilde değerlendirilebilmesi için, öğrencinin engeli temel alınarak dersi veren öğretim elemanı onayı ile sınav yeri, süresi, biçimi değiştirilip uygun hale getirilir.

Tebligat

MADDE 56 – (1) Eğitim-öğretim, sınavlar ve benzeri konularda enstitü tarafından, enstitüde ya da Üniversite veya enstitü internet sayfasında ya da yerel veya ulusal gazetede yapılan ilan ve duyurular öğrencinin şahsına yapılmış sayılır.

(2) Öğrenci hakkındaki diğer bireysel işlemlerle ilgili her türlü tebligat, kayıtları sırasında enstitüye bildirdikleri adrese yazılı olarak veya elektronik yolla yapılır. Yanlış veya eksik adres bildiren veya adres değişikliklerini enstitüye bildirmeyen öğrencilerin, adres kayıt sisteminde yerleşim yeri adresinin tespit edilememesi durumunda, enstitüde bulunan adresine yapılan tebligat kendilerine yapılmış sayılır, öğrenci tebligat konusunda hiçbir hak talebinde bulunamaz.

Disiplin

MADDE 57 – (1) Lisansüstü öğrencilerinin disiplin iş ve işlemleri hakkında, 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 58 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 20/4/2016 tarihli ve 29690 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği, 3/3/1983 tarihli ve 17976 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisans Üstü Eğitim Öğretim Enstitülerinin Teşkilât ve İşleyiş Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuat hükümleri ile YÖK, Senato ve enstitü yönetim kurulu kararları uygulanır.

Geçiş hükümleri

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelikte yer alan azami program süreleri, mezuniyet için gerekli olan kredi ve AKTS puanları 20/4/2016 tarihinden önce lisansüstü programlara kayıt olan öğrenciler için 2016-2017 güz yarıyılından itibaren işlemeye başlar.

Yürürlük

MADDE 59 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 60 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Şırnak Üniversitesi Rektörü yürütür.