24 Aralık 2017 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 30280

YÖNETMELİK

İnönü Üniversitesinden:

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM

VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesinde yürütülen tıp doktorluğu programı, temel tıp bilimleri lisans eğitim-öğretimi, kayıt ve sınavlarla ilgili esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesine öğrenci kabulü, kayıt işlemleri, eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1)  Bu Yönetmelikte geçen;

a) Dekan: Fakülte Dekanını,

b) Dekanlık: Fakülte Dekanlığını,

c) Dönem: Fakültedeki tek bir öğretim yılını,

ç) Eğitim Komisyonu: Fakültenin Eğitim Komisyonunu,

d) Fakülte: İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesini,

e) Fakülte Kurulu: İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Fakülte Kurulunu,

f) Fakülte Yönetim Kurulu: İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Fakülte Yönetim Kurulunu,

g) Rektör: İnönü Üniversitesi Rektörünü,

ğ) Rektörlük: İnönü Üniversitesi Rektörlüğünü,

h) Senato: İnönü Üniversitesi Senatosunu,

ı) Üniversite: İnönü Üniversitesini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Öğrenci Kabul, Kayıt Koşulları ve Öğrencilik Statüsü

Öğrenci kabul, kayıt koşulları ve statü

MADDE 5 – (1) Fakülteye,  Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen esaslara göre öğrenci kabul edilir ve Rektörlükçe belirlenen günlerde kayıt yapılır. Fakülteye yalnızca tam zamanlı öğrenci kabul edilir, dinleyici olarak öğrenci kabul edilmez. Zamanında başvurmayan ya da gerekli belgeleri ve harç işlemlerini tamamlamayan öğrenci kayıt hakkını kaybeder.

(2) Kayıt için sahte veya tahrif edilmiş belge kullanan veya Üniversiteye girerken Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan sınavda sahtecilik yaptığı belirlenen kişinin kaydı, kayıt tarihi itibarıyla iptal edilir ve hakkında kanuni işlemler başlatılır. Bu kişi Üniversiteden ayrılmışsa kendisine verilen diploma dahil tüm belgeler iptal edilir. Bu kişilerin yatırmış olduğu öğrenci katkı payı ve/veya öğrenim ücretleri geri ödenmez.

Kayıt yenileme

MADDE 6 – (1) Öğrenci her öğretim yılı başında akademik takvimde gösterilen süre içinde katkı payını ödeyerek kaydını yeniletmek, ders kaydını yaptırmak ve dönem koordinatörüne onaylatmak zorundadır.

Yatay geçiş

MADDE 7 – (1) Fakülteye yatay geçiş ile öğrenci alımı aşağıdaki esaslara göre yapılır:

a) Fakülteye diğer tıp fakültelerinden yapılacak yatay geçişlerde, ilgili mevzuat hükümleri ile Senato kararları ile belirlenen usul ve esaslar uygulanır. Ancak, İngilizce Tıp Bölümüne geçiş yapmak isteyen adayların başvurularının kabul edilmesi için; bu öğrencilerin fakültelerinde en az ikinci sınıfa geçmiş olmaları ve İngilizce eğitim veren bir fakültenin öğrencisi olmaları gerekir. Bu öğrencilerin Fakültenin eğitim programına intibakları Fakülte Yönetim Kurulunca yapılır.

b) Merkezî yerleştirme sınavı sonucunda Fakültenin birinci dönemine kesin kayıt yaptıran öğrencilerin, daha önce devam ettiği program ve başarılı oldukları dersler, ders kurulları, staj ve dönemlerin eşdeğerliliği, Eğitim Komisyonunca önerilip, Fakülte Yönetim Kurulunca onaylandığı takdirde muaf kabul edilebilir. Öğrencinin bu konudaki başvurusunu, kaydın yapıldığı ilk hafta içinde Dekanlığa yapması gerekir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Eğitim-Öğretim Süresi, Esasları ve Dönemleri

Eğitim-öğretime başlama tarihi

MADDE 8 – (1) Fakültede akademik takvim Fakülte Kurulunca belirlenir ve Senatonun onayına sunulur. Bir akademik eğitim-öğretim yılı en az 32 haftayı kapsar ve iki yarıyıldan oluşur. Birinci yarıyılın bitiminde dönem I, II ve III için 2 hafta, dönem IV ve V için 1 hafta ara tatil verilir. Sürekli eğitim-öğretim yapılan dönem VI’da ara tatil yapılmaz. Yıl sonu ve bütünleme sınavları bu sürenin dışındadır. Zorunlu durumların ortaya çıkması hâlinde Fakülte Kurulu, eğitim-öğretim sürelerinde, sınav tarihlerinde ve bunlarla ilgili ders programlarında değişiklik ve düzenleme yapabilir. Bu değişiklik ve düzenlemeler Senatonun onayına sunulur. Onayı takiben en az bir hafta önceden ilgililere duyurulur.

Eğitim-öğretim süresi

MADDE 9 – (1) Tıp doktorluğu eğitim-öğretim süresi altı yıldır ve birbirini izleyen üç devreden oluşur. Bu devreler şunlardır:

a) Temel tıp bilimleri ön lisans devresi, dönem I ve II’yi kapsar.

b) Klinik bilimleri ve yüksek lisans devresi, dönem III, IV ve V’i kapsar.

c) Ön hekimlik devresi, dönem VI’yı  kapsar.

(2) Fakültede dönem geçme esası uygulanır. Tıp doktorluğu düzeyinde akademik eğitimin her bir yılının başarılmış olması bir sonraki yılın ön şartıdır. Bu nedenle ön koşullu olmadığı saptanan, ortak ve zorunlu dersler dışında, bir dönemin bütün dersleri ve uygulamaları, stajları başarılmadan bir üst döneme geçilemez.

(3) Öğrencinin altı yıllık tıp eğitim-öğretim programını bir yıl süreli yabancı dil hazırlık sınıfı hariç en çok dokuz yılda tamamlaması gerekir. Eğitim-öğretim programının tamamlanma süresinin değerlendirilmesinde 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesi hükmüne göre işlem yapılır.

(4) Öğrencinin bu maddede belirtilen süreden daha fazla öğrenime devam edebilmesi için uzun süreli tedavi gerektiren bir hastalık ya da başka bir mazeret hâlinin Fakülte Yönetim Kurulu tarafından haklı ve geçerli sayılması gerekir. Uzaklaştırma cezası alan öğrencilerin bu süreleri eğitim-öğretim süresi içine dahil edilir.

Eğitim-öğretimin düzenlenmesi

MADDE 10 – (1) Fakültede eğitim-öğretim, Dekanlıkça görevlendirilen Müfredat Komisyonu, Eğitim Komisyonu ve koordinatörler tarafından düzenlenir. Eğitim-öğretimle ilgili temel esaslar ve görevliler şunlardır:

a) Müfredat Komisyonu: Fakültenin vizyon, misyon ve ulusal çekirdek eğitim programına uygun olarak, tıp eğitiminin güncel gerekliliklerini göz önüne alarak eğitim-öğretim müfredatını hazırlayan ve onay için Fakülte Kuruluna sunan komisyondur. Müfredat Komisyonu, Dekanın görevlendirdiği bir dekan yardımcısı, Temel Tıp Bilimleri, Dâhili Tıp Bilimleri ve Cerrahi Tıp Bilimleri bölümlerinin başkanları ve her bölümden en az beşer öğretim üyesi ile dönem birincisi öğrencilerden birisinden oluşur. Komisyona dekan yardımcısı başkanlık eder. Müfredat Komisyonu bir sonraki yılın eğitim programını oluşturmak için anabilim dallarından müfredat önerilerini ve derslerde görevlendirilen öğretim üyelerini toplar, değerlendirir ve oluşturulan müfredat önerisini Fakülte Kuruluna sunar. Müfredat Komisyonu kararlarını oy çokluğu ile alır. Eşitlik hâlinde başkanın oyu iki oy kabul edilir. Mazeretsiz olarak iki toplantıya katılmayan üyenin yerine Dekan yeni görevlendirme yapar. Komisyon üyeleri her eğitim-öğretim dönemi için atanır.

b) Eğitim Komisyonu: Bir başkan, bir başkan yardımcısı ve dönem koordinatörlerinden oluşur. Komisyon üyeleri her eğitim-öğretim dönemi için atanır. Başkan ve başkan yardımcısı, Dekan tarafından görevlendirilir. Süresi bitenler yeniden görevlendirilebilir. Eğitim Komisyonu, tıp eğitiminin amacı, hedefleri, planlanması, uygulanması ve geliştirilmesi konularında fikir alışverişi yaparak rapor ve öneriler hazırlar. Öğretim üyeleri ve öğrencilerden alınan geribildirimleri değerlendirir, Fakülte Kuruluna görüşlerini sunar.  Eğitim-öğretimin Fakülte Kurulunda kararlaştırılan esaslara ve akademik takvime dayalı olarak düzenli, derslerin birbirleriyle uyumlu bir şekilde yürümesini sağlar ve bu konuda Fakülte Kuruluna bilgi sunar. Devamsızlık, mazeret veya başka nedenlerle eğitimi kesintiye uğrayan öğrencilerin bu durumlarını ve bu durumları ile ilgili belgeleri inceler, Dekanlığa bilgi verir. Eğitim Komisyonu çalışma ve toplantı düzenini kendisi belirler, gerekli durumlarda başkanın çağrısı üzerine olağanüstü olarak toplanır. Fakülte öğrenci temsilcisi olarak Dekan tarafından belirlenen dönem birincilerinden en az biri de Eğitim Komisyonu toplantılarına katılır.

c) Dönem koordinatörü: Sorumlu olduğu dönemin eğitim programının bütünlüğü ve düzenli bir şekilde yürütülmesi ile sınavların koordinasyonundan sorumlu, Eğitim Komisyonu başkanı tarafından önerilen ve Dekan tarafından her bir dönem için atanan Fakülte öğretim üyesidir.

ç) Ders kurulu: Fakültede ilk üç dönemde derslerin, konu bütünlüğünü esas alıp hücreden sistemlere doğru bütünsel bir yaklaşımla, birbirini tamamlayan özellikte verildiği dersler grubudur.

d) Ders kurulu sorumlusu: İlgili ders kurulunun eğitim programının bütünlüğünü ve sınavlarını düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlamak üzere dönem koordinatörüne bağlı olarak çalışan ve ilgili dönemin koordinatörü tarafından önerilen, Dekan tarafından görevlendirilen öğretim üyesidir.

e) Staj: Öğretim programı kapsamında, dönem IV ve V’te ilgili anabilim dalları tarafından ağırlıklı olarak klinik öğrenme ortamlarında gerçekleştirilen ve sağlık durumları, klinik durumlar, hasta ve yakınlarının yönetimi bakımından öğrencilerin bilgi ve becerilerini geliştirdikleri kuramsal ve uygulamalı derslerdir.

f) Staj sorumlusu: Fakültede ilgili staj eğitiminin staj süresine göre programlanmasını ve staj sınavlarının uygulanmasını sağlamak üzere kendi anabilim dallarına ait eğitim programını koordine etmekle sorumlu olan, dönem koordinatörüne bağlı olarak çalışan ve ilgili anabilim dalı başkanının önerisi ile Dekan tarafından görevlendirilen öğretim üyesidir.

g) Seçmeli ders koordinatörü: Fakülte eğitiminde seçmeli derslerin programlanması ve yürütülmesinden sorumlu olan ve Dekan tarafından görevlendirilen öğretim üyesidir.

ğ) Kanıta Dayalı Tıp Uygulamaları Komisyonu: Kanıta dayalı tıp eğitim içeriğini belirlemek, programını oluşturmak, ölçme değerlendirme yöntemlerini belirlemek ve uygulamak amacıyla, Dekan tarafından görevlendirilen, en az biri Tıp Eğitimi Anabilim Dalından olmak üzere beş öğretim üyesi ve/veya öğretim görevlisi ve en az bir tıp fakültesi öğrenci temsilcisinden oluşur.

h) Klinik Beceri Komisyonu: Eğitim programındaki klinik beceri programının planlanması, yürütülmesi ve değerlendirilmesinden sorumlu, Dönem I, II ve III koordinatör yardımcısı olan öğretim üyelerinden oluşur.

Eğitim şekli

MADDE 11 – (1) Tıp eğitimi, dönem I, II ve III’te ders kurulları, dönem IV ve V’te staj, dönem VI’da ise ön hekimlik stajı esasına göre yapılır. Öğrencilerin dönem IV, V ve VI’da diğer tıp fakültelerinde staj yapması, staj için başvurulacak fakültenin, öğrencinin girdiği yıldaki Fakültenin taban puanından daha yüksek olması şartıyla kabul edilir. Yurt dışına gidecek öğrencilerin alacakları stajın denk sayılmasında; staj süresinin eşit, staj içeriklerinin de Fakülte müfredatıyla en az %80 aynı olması şartı aranır. Yurt içinde ve dışındaki fakültelerde alınan stajlar üç ayı geçemez. Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, Türk Dili, yabancı dil dersleri Yükseköğretim Kurulunun belirlediği esaslar çerçevesinde yürütülür.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Devam, Mazeret, İzin ve Sınav Değerlendirme Esasları

Devam zorunluluğu

MADDE 12 – (1) Fakültede derslere devam zorunludur ve buna ilişkin esaslar şunlardır:

a) Teorik ve uygulamalı dersler ile stajlara devam zorunludur ve yoklama yapılır. Öğrencilerin devamını kontrol etmek için yoklama elektronik takip sistemleri ile yapılabilir. Bu durumda devam ile ilgili itirazlarda elektronik sistem verileri esas alınır. Uygulamalı dersler; staj, laboratuvar çalışması, tartışma, seminer, saha ve klinik çalışmaları ve benzerini kapsar. Stajlar tam gün olarak değerlendirilir.

b) Dönem I, II ve III’te bir ders kurulundaki teorik derslerin %30’dan fazlasına mazeretsiz olarak katılmayan öğrenci, o ders kurulu veya kurullarının sınavına alınmaz ve o ders kurulu sınavından sıfır almış olarak değerlendirilir. Bir ders kurulunda, Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edilmiş bir mazereti nedeniyle devamsızlık sınırını aşmış olan öğrenciler dönem sonunda o ders kurulundan mazeret sınavına alınır.

c) Dönem I, II ve III’te bir dönem içindeki tüm teorik derslerde toplam devamsızlığı % 30’u aşan öğrenciler dönem sonu sınavına alınmazlar ve FF notu alırlar.

ç) Dönem IV ve V'te pratiklerde, her anabilim dalının stajında öğrencinin devamsızlığı %10’u geçmemiş ise, öğrenci devam etmediği süre kadar telafi çalışması yapmak kaydıyla, o ders kurulunun pratik sınavına veya staj sınavına girebilir. Telafi çalışmaları, ilgili anabilim dalının olanakları çerçevesinde belirlenen gün ve saatte yapılır. Geçerli bir mazereti olsun ya da olmasın, o ders kurulunun pratik çalışmaları veya her anabilim dalının stajı için devamsızlık süresi %10'u aşanlar o ders kurulunun sınavına veya staj sınavına alınmazlar ve FF notu alırlar. Geçerli bir mazereti olsun ya da olmasın, her anabilim dalının stajındaki teorik derslerin %20’sinden fazlasına mazeretsiz olarak katılmayan öğrenci ilgili staj sonu/staj bütünleme sınavına alınmaz ve FF notu alır. Teorik derslerin telafisi yapılmaz.

d) Bir dönem içinde, Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edilmiş bir mazereti nedeniyle devamsızlık sınırını aşmış olan öğrenciler, o dönem için FH notu alırlar.

Mazeretler

MADDE 13 – (1) Öğrencilerin mazeretlerine ilişkin esaslar şunlardır:

a) Sağlık mazereti Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edilen öğrenci, rapor süresince derslere devam edemez ve sınavlara giremez.

b) Öğrenciye, eşinin, annesinin, babasının, çocuğunun ve kardeşinin ağır hastalığı veya ölümü nedeniyle sınava giremediğini belgelemesi ve bu durumun Fakülte Yönetim Kurulunca uygun görülmesi hâlinde mazeret sınav hakkı verilir.

c) Mazeretlerle ilgili her türlü başvuru mazeretin bitim tarihinden itibaren en geç bir hafta içerisinde Dekanlığa yapılmalıdır. Daha sonra yapılan başvurular, geç sunulan raporlar veya yalnız sınav tarihlerini içeren raporlar işleme konulmaz.

ç) Mazeretlerle ilgili her türlü başvuru Eğitim Komisyonu tarafından değerlendirildikten sonra Fakülte Yönetim Kuruluna sunulur. Fakülte Yönetim Kurulu öğrenci mazeretlerini, sunulan belgelere dayanarak kabul veya reddedebilir.

d) Bu maddede belirtilen devam, izin ve mazeret ile ilgili esaslar, anabilim dalı ve bilim dalı dersleri, ders kurulları, stajlar, ön hekimlik, hekimliğe hazırlık programı ve tüm dönemler için geçerlidir.

İzinler

MADDE 14 – (1) Öğrencilerin izinlerine ilişkin esaslar şunlardır:

a) Öğrencilere kanıtlayacakları önemli nedenleri veya öğrenim ve eğitimlerine katkıda bulunacak Üniversite dışı burs, staj ve araştırma gibi olanakların doğması hâlinde Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile yalnızca bir kez olmak üzere bir yıla kadar izin verilebilir. Bu izin başvurusu, akademik yıl başlamadan en az 15 gün önce yapılır.

b) Milli takım spor karşılaşmalarında, milli takımda ve üniversitelerarası spor karşılaşmalarında Üniversite takımlarında yer alan, Fakülteyi veya Üniversiteyi bilimsel toplantılarda temsil edecek öğrencilere Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile izin verilebilir. Öğrenciler bu süreler için mazeretli izinli sayılır. O dönemde giremedikleri ders veya derslerden mazeret sınavına alınırlar. Dönem IV, V ve VI’da öğrenciler devam etmediği süreyi anabilim dalının belirleyeceği zamanlarda tamamlamak zorundadır. Öğrenci bu süreyi tamamlamadığı takdirde devamsız sayılır. Fakülte Yönetim Kurulunca uygun görülen izin süreleri 9 uncu maddede açıklanan sürelerin hesabında dikkate alınmaz.

Sınav ve değerlendirme esasları

MADDE 15 – (1) Fakültede tüm dönemlerde yapılan sınavlar 100 tam not üzerinden değerlendirilir. Sınavlarda öğrencilerin aldığı puanlar en yakın tam sayıya tamamlanır. Sınavların değerlendirilmesinde kullanılan not, derece ve katsayılar aşağıda belirtilmiştir:

a) Puanlar                    Notlar          Katsayı        Derece

     90-100                     AA              4,00           Pekiyi

      80-89                       BA              3,50              İyi

      70-79                       BB              3,00              İyi

      60-69                       CB              2,50             Orta

      Geçer                      GG   (Tıp dışı dersler için)

b) Geçmez notlar şunlardır:

1) FE notu: Sınav değerlendirme sonucu başarısız (60’tan düşük) olan öğrenciye verilen nottur.

2) FF notu: Mazeretsiz, devamsız, dönem sonu sınavı ve bütünleme sınavlarına girme hakkı olmayan öğrencinin aldığı nottur. Dönem I, II ve III’te FF notu alan öğrenci doğrudan sınıfta kalır. Dönem IV, V ve VI’da ise stajı tekrar eder.

3) FG notu: Devamlı ve sınava girme hakkı olduğu hâlde sınava girmemiş öğrencinin aldığı nottur (0 puan). Öğrencinin, dönem I, II ve III’te dönem sonu sınavı ve bütünleme sınavlarına girme hakkı vardır. Öğrenci dönem IV ve V’te bütünleme sınavına girebilir.

4) FH notu: Mazeretli, devamsız, dönem I, II ve III’te bir ders kurulunda, Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edilmiş bir mazereti nedeniyle devamsızlık sınırını aşmış olan öğrencilere verilen nottur. Öğrenci dönem sonunda o ders kurulundan mazeret sınavına alınır.

(2) Dönem I, II ve III’te dönem sonu sınavına mazereti nedeniyle devamsızlık sınırını aştığı için giremeyecek olan öğrencilerin durumu Fakülte Yönetim Kurulunca değerlendirilir. Dönem IV ve V’te Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edilmiş bir mazereti nedeniyle devamsızlık sınırını aşmış olan öğrenciler staj sonu sınavına alınmazlar, stajı tekrarlamaları gerekir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Dönem I, II ve III ile İlgili Esaslar

Sınavlar

MADDE 16 – (1) Dönem I, II ve III’te okutulan dersler ve sınavlar ile ilgili hükümler şunlardır:

a) Ders kurulu: Dönem I, II ve III’te okutulan dersler ders kurulları şeklinde verilir.

b) Ders kurulu sınavı: Her ders kurulu sonunda yapılan sınava ders kurulu sınavı denir. Ders kurulu sınavında alınan nota ders kurulu notu denir. Sınav sırasında o ders kurulunda dersi olan tüm anabilim dalları, ders kurulu başkanının düzenlemesi içinde görev almak üzere istenen sayıda öğretim elemanı görevlendirir. Sınav sonuçları en geç 10 gün içinde ilan edilir.

c) Ara sınav: Ders kurulu süresine göre sıklığı ve tarihi Eğitim Komisyonu tarafından belirlenen öğrenmeyi destekleyici teorik sınavdır. Ara sınav üç haftayı geçen ders kurullarında uygulanır.

ç) Dönem sonu sınavı: Her akademik yılın sonunda son ders kurulu sınavının bitiminden en geç 45 gün sonra o yıl okutulan tüm ders kurullarını kapsayan sınavdır.

d) Dönem sonu bütünleme sınavı: Dönem sonu sınavının bitiminden en geç 30 gün sonra o yıl okutulan tüm ders kurullarını kapsayan sınavdır. Dönem sonu bütünleme sınavına dönem sonu sınavında başarılı olamayan ve sınav hakkını kazandığı hâlde bu sınava herhangi bir nedenle giremeyen öğrenciler katılır.

e) Mazeret sınavı: Mazeretleri nedeniyle ders kurulu sınavına giremeyen ve Fakülte Yönetim Kurulunca mazeretleri kabul edilen öğrenciler için yapılan sınavdır. Mazeret sınavları teorik dersler için ilgili ders kurulundaki anabilim dallarının ders ağırlıklarına göre anabilim dalı başkanlıklarının bildirdikleri test usulü veya klasik yazılı sorularından oluşur. Mazeret sınavının mazereti olmaz. Ders kurulu mazeret sınavı bir defa ve Fakülte Kurulunca saptanan akademik takvimde belirtilen günde yapılır. Ara sınav, dönem sonu ve bütünleme sınavları için mazeret sınavı açılmaz.

f) Ders kurulu sınav notu: Bir ders kurulunda görev alan anabilim dalları, ders yükleri (öğrenci başına düşen teorik ve pratik derslerin toplam süresi) oranında soru ve not ağırlığına sahiptir. Bir ders kurulu teorik sınavında soru sayısı 20 ve üzerinde olan her ders için ayrı, altında olan dersler için soru sayısının toplamına baraj uygulanır. Baraj sınırı %50’dir. Öğrenci, ders kurulu teorik sınavında kurulu oluşturan derslerin bir veya birkaçından %50’nin altında not alırsa, o dalda elde ettiği puan ile o dalın toplam puanının %50’si arasında kalan puan farkı teorik sınav toplam puanından düşülerek o ders kurulu teorik sınavının notu belirlenir. Ders kurulunda ara sınavı yapılmışsa, ders kurulu teorik sınavı notunun %85’i ve ara sınavı notunun %15’i toplanarak ilgili ders kurulunun teorik sınav notu belirlenir. Ders kurulunda pratik/beceri sınavı yapılmamışsa ders kurulu teorik sınavı notu, ders kurulu sınav notudur. Ders kurulunda pratik sınav (sözlü, nesnel yapılandırılmış pratik sınav, mesleksel beceri uygulamaları sınavı) yapılmış ise ders kurulu teorik sınav notu ve ders kurulu pratik sınavı notunun toplamı ders kurulu sınav notudur. Ders kurullarında iki saat pratik ders, bir saat teorik derse eşdeğer olarak kabul edilir. Ders kurulu pratik sınav puanı, ders kurulu toplam sınav notunun %25’inden fazla olamaz.

g) Ders kurulları ortalama notu: Bir dönemde her ders kurulu sınav notu ile ilgili ders kurulu hafta sayısının çarpımı ve elde edilen puanların toplamının ilgili dönemdeki toplam hafta sayısına bölünmesi ile elde edilen nottur. Dönem I ve II’de Kanıta Dayalı Tıp Uygulamaları süresince danışman öğretim üyeleri tarafından verilen not ve kanıta dayalı tıp günlerinde yapılan sunum değerlendirme sonunda verilen not toplanarak (100 üzerinden en fazla 10) öğrencinin son ders kurulunun puanına eklenir.

ğ) Dönem sonu ve bütünleme sınav notu: Anabilim dalları bir dönemde kendilerine düşen ders ağırlığı oranında final ve bütünleme sınavında soru ve not ağırlığına sahiptir. Dönem sonu ve bütünleme sınavı notu, (f) bendinde belirtilen esaslara göre hesaplanır.

h) Dönem sonu başarı notu: Ders kurulları ortalama notunun %60’ı ile final sınavında alınan notun %40’ının toplanması ile elde edilen nottur. Bütünlemeye kalan öğrencilerin dönem sonu başarı notunun hesaplanmasında final sınavından alınan not yerine bütünleme sınavından alınan not esas alınır. Öğrencinin bir üst sınıfa geçebilmesi için, dönem sonu sınavından en az 50 alması ve dönem sonu başarı notunun 100 üzerinden en az 60 olması gerekir. Tüm ders kurullarının sınavlarına katılarak bu sınavların her birinden ayrı ayrı 100 tam not üzerinden en az 60 almak koşulu ile ders kurulları ortalama notu 75 veya daha fazla olan dönem I, II ve III öğrencileri, dönem sonu sınavına girmeden başarılı sayılırlar. Bu durumda öğrencilerin ders kurulları ortalama notu, dönem sonu başarı notu olarak kabul edilir. Bu öğrencilerden dönem sonu sınavına girmek isteyenler, sınavdan en az 15 gün önce yazılı dilekçe ile başvururlar.

ı) Yıl tekrarı: Geçme notunu alamayan, dönem sonu sınavına girmesi gerekirken girmeyen öğrenci, ardından dönem sonu bütünleme sınavına da girmemesi hâlinde o yıl başarısız kabul edilir ve sınıfta kalmış sayılır.

ALTINCI BÖLÜM

Dönem IV ve V ile İlgili Esaslar

Dönem IV ve V ile ilgili esaslar

MADDE 17 – (1) Dönem IV ve V’te klinik dersler, her bir anabilim dalının stajları hâlinde yapılır. Staj süreleri, Müfredat Komisyonunun önerisi üzerine Fakülte Kurulu tarafından belirlenerek eğitim-öğretim yılı başında ilan edilir. Staj programları, Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi Ulusal Çekirdek Eğitim Programının güncel hali esas alınarak hazırlanır ve uygulanır. Staj programı süresince pratik uygulamalar staj süresinin %75’inden az olamaz.

Staj sınavı

MADDE 18 – (1) Dönem IV ve V’te her bir anabilim dalı stajı sonunda ilgili anabilim dalı başkanlığı tarafından staj sonu sınavı yapılır. Bu sınav, teorik sınav, nesnel yapılandırılmış klinik sınav (NYKS) ve nesnel yapılandırılmış pratik sınav (NYPS) şeklinde yazılı ve uygulamalı olarak yapılır. Staj sonu sınavına mazereti olduğu hâlde girmeyenler için mazeret sınavı açılmaz. Bu durumdaki öğrenciler sonraki tarihlerde staj yapan öğrencilerle birlikte staj sonu sınavına girebilirler.

(2) Üç haftayı aşan stajlarda ara sınavı uygulanır. Bu sınavda teorik veya klinik pratik uygulamalı olarak sınav yapılır. Ara sınav notu, staj notunun %10’unu oluşturur.

Staj bütünleme sınavı ve stajların tekrarı

MADDE 19 – (1) Dönem IV ve V’te staj sınavlarında başarılı olamayan veya sınava girme hakkı olduğu hâlde sınava giremeyen öğrenciler staj bütünleme sınavına girebilirler. Staj bütünleme sınavları, o dönemin son stajından en az 15 gün sonra başlayarak programlanır. Bütünleme sınav tarihleri ilgili dönem koordinatörünün önerisi ile sınavdan en az 15 gün önce Dekanlıkça açıklanır. 

(2) Staj bütünleme sınavında başarılı olamayan öğrenciler, 9 uncu maddedeki süreler elverdiği takdirde bu stajları bir sonraki eğitim öğretim yılında tekrar ederler. Bu tekrarlarda devam zorunluluğu vardır.

(3) Dönem IV ve V’te, o dönem programında yer alan tüm stajlar başarı ile tamamlanmadan üst sınıfa geçilemez. Önceden staj kaybı olup üst sınıfa geçebilecek durumda olan ve staj tekrarında başarısız olmaları nedeniyle bütünlemeye kalan öğrenciler, dilekçe ile başvurmaları hâlinde dönem sonu bütünleme sınavını beklemeden, devam eden programda, o anabilim dalının bir sonraki staj sınavını bütünleme sınavı olarak kullanabilirler. Bu sınavda başarılı oldukları takdirde üst sınıf programında ilk başlayan staja yerleştirilirler.

(4) Stajlardaki devam durumu, ilgili anabilim dalı başkanı tarafından stajın sonunda dönem koordinatörüne bildirilir. Mazeretli veya mazeretsiz olarak devamsızlık süresi o stajda %10'u aşanlar ile devamsızlık süresi %10’un altında olsa bile telafi yapmayan öğrenciler başarısız sayılarak staj sınavına ve/veya staj bütünleme sınavına alınmazlar ve FF notu ile stajı tekrar ederler.

(5) Staj bütünleme sınavı için mazeret sınavı açılmaz.

Staj notu

MADDE 20 – (1) Staj notu; staj teorik sınav puanı, NYKS, NYPS ve ara sınavdan alınan puanlar kullanılarak hesaplanır. Öğrencinin stajdan başarılı olması için staj notunun en az 60/100 puan olması gerekir.

(2) Staj sınavında başarılı olabilmek için aşağıdaki koşulların tamamını sağlamış olmak gerekir:

a) Staj teorik sınavından en az 60/100 puan almış olmak,

b) NYKS’den en az 60/100 puan almış olmak,

c) NYPS’den en az 60/100 puan almış olmak.

(3) İkinci fıkradaki koşulların tamamı ayrı ayrı sağlandığında, NYKS’nin %60’ı, teorik sınavın %25’i, NYPS’nin %15’i toplanarak staj notu hesaplanır. Ara sınav yapılmışsa, NYKS’nin %50’si, teorik sınavın %25’i, NYPS’nin %15’i ve ara sınavın %10’u toplanarak staj notu hesaplanır.

(4) Staj notları, devam çizelgeleri ile birlikte ilgili anabilim dalı başkanlığınca Dekanlığa bildirilir ve sonuçlar Dekanlıkça ilan edilir.

(5) Staj bütünleme sınavında, staj sınavı kuralları uygulanır.

Dönem notu

MADDE 21 –  (1) Dönem notu, o dönemde yapılan her bir anabilim dalı stajı sonunda alınan notların ortalamasından oluşur. Stajlarda başarılı olan öğrencilerin dönem notlarının saptanması için staj sınavı veya staj bütünleme sınavında aldıkları puanlar, 15 inci madde uyarınca nota çevrilir.

YEDİNCİ BÖLÜM

Ön Hekimlik Dönemi ile İlgili Esaslar

Ön hekimlik dönemi

MADDE 22 – (1) Ön hekimlik dönemi, öğretim programı kapsamında, dönem VI’da ağırlıklı olarak klinik öğrenme ortamlarında gerçekleştirilen ve alan çalışmalarını da kapsayan ve gözetim altında icra dönemi veya mezuniyet eşdeğeri yeterlik ve yetkinliklerin uygulaması ve tıp doktorluğu mesleğine geçiş niteliği taşıyan ve sonunda tıp doktorluğu diploması verilen, aralıksız on iki aylık dönemdir.

(2) Dönem VI’daki eğitimin amacı, öğrencinin daha önceki dönemlerde edindiği bilgilerin klinik uygulamalarını yaptırarak, hekimlik sanatının uygulanmasında deneyim ve beceri kazandırmak, hekim adayını hekimlik sanatını en iyi uygulayabileceği düzeye getirmektir. Dönem VI ile ilgili esaslar şunlardır:

a) Fakülte Kurulu kararı ile belirlenen anabilim dallarında yapılan staj dilimleri ile yapılır.

b) Bu dönemde öğrenci, klinik, poliklinik, laboratuvar ve saha çalışmalarında öğretim üyesi ile öğretim görevlisi gözetiminde çalışır.

c) Öğrenciler eğitim gördüğü anabilim ve bilim dallarının şartlarına uymak, hasta hazırlamak ve hasta takibi yapmak, nöbet tutmak, ameliyat, laboratuvar çalışması, olgu sunumu, konferans, seminer ve diğer bilimsel etkinliklere katılmak zorundadır.

ç) Bu dönemde öğrencilerin çalıştıkları her anabilim dalına ait poliklinik, klinik, laboratuvar ve sahada yaptığı tüm çalışmalar, ilgili anabilim dalı öğretim üyeleri tarafından ön hekim karnesi ile değerlendirilir. Ön hekim karneleri anabilim dalları tarafından staj bitimini takiben iki iş günü içerisinde Fakültenin öğrenci işleri bürosuna iletilir. Öğrencinin aldığı puan 100 üzerinden 60’ın altında olursa, öğrenci ilgili stajdan başarısız sayılır. Öğrenci ilgili stajı alacağı son stajdan sonra tekrarlar.

d) Ön hekimlik dönemi, Fakültenin anabilim/bilim dallarında yapılır. Stajlar, Fakülte Yönetim Kurulunun onayı ile yurt içi veya yurt dışında eğitim veren fakültelerde de yapılabilir. Yurt dışından alınan sertifikanın geçerliliğine Fakülte Yönetim Kurulu karar verir. Yurt içindeki tıp fakültelerinin son sınıf öğrencileri, fakültelerinin izni ve Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile eğitim dilimlerinden bir veya birkaçını Fakültede yapabilir.

e) Ön hekimlik döneminde başarılı olmak için, öğrencilerin bu dönemdeki dilimlerde Fakülte Kurulunca belirtilen sürelerle bilfiil çalışmış olmaları ve süreyi tamamlamaları, zorunlu hâller dolayısıyla eksik kalan çalışmalarını da başarı ile tamamlamaları gerekir. Başarısız oldukları takdirde bu stajları normal süreleri kadar tekrar ederler. Bir stajın %10’una mazeretsiz devam etmeyenler o dilimi tam süre ile tekrar ederler. Seçmeli stajlarda başarısız olan öğrenciler, başarısız oldukları stajlarda değiştirmek isterlerse yeni staja tam süre ile devam ederler.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Diplomalar ve Başarı Derecesi

Diplomalar

MADDE 23 – (1) Fakültede aşağıdaki diplomalar verilir:

a) Temel Tıp Bilimleri Ön Lisans Diploması: Temel tıp bilimleri ön lisans kademesini (dönem I ve II) en çok dört yılda başarı ile tamamlayanlara Üniversiteden ayrıldıkları ve ayrılmaya karar verdikleri takdirde Temel Tıp Bilimleri Ön Lisans Diploması verilir. Bu diplomayı belirtilen koşullarla alanlar herhangi bir yolla tekrar aynı programa döndükleri takdirde aldıkları diplomayı kayıt sırasında Üniversiteye geri vermek zorundadırlar. Aksi hâlde kayıtları yapılmaz.

b) Klinik Bilimleri Yüksek Lisans Diploması: Temel tıp bilimleri ön lisans ve klinik bilimleri yüksek lisans kademesini toplamda en çok sekiz yılda başarıyla tamamlayanlara Klinik Bilimleri Yüksek Lisans Diploması verilir. Bu diplomayı belirtilen koşullarla alanlar herhangi bir yolla tekrar aynı programa döndükleri takdirde kayıt sırasında alınan diplomayı Üniversiteye geri vermek zorundadırlar. Aksi hâlde kayıtları yapılmaz.

c) Tıp Doktoru Diploması: Tıp doktorluğu için öngörülen altı dönemlik eğitim süresini başarı ile tamamlayan öğrencilere Tıp Doktoru Diploması verilir.

Tıp doktorluğu eğitimi başarı derecesi

MADDE 24 – (1) Mezun olan öğrencilerin mezuniyet başarı derecelerinin saptanması için okudukları tüm dönemlerin notlarının ortalaması aşağıdaki şekilde dereceye çevrilir:

          Dönem notları ortalaması             Başarı derecesi

                      3,51-4,00                                Pekiyi

                      3,00-3,50                                   İyi

                      2,50-2,99                                 Orta

DOKUZUNCU BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Ön şart ve dönem tekrarı

MADDE 25 – (1) Tıp Doktorluğu eğitiminde bir dönem bir sonraki dönemin ön şartıdır. Bu nedenle bir dönemi geçemeyen öğrenci bir üst döneme devam edemez. Öğrenci dönem I, II ve III’te kaldığı dönemi, dönem IV, V ve VI’da kaldığı stajları aynen tekrarlar.

Sınav günleri ve şekli

MADDE 26 – (1) Sınav günleri ve şekline ilişkin esaslar şunlardır:

a) Sınavların tarihleri eğitim-öğretim yılının başında belirlenir ve eğitim-öğretim kitapçığında yayımlanır. Sınav tarihleri Fakülte Kurulunun kararı ile zorunlu hâllerde değiştirilebilir.

b) Sınavlar, dönem I, II ve III’te teorik (yazılı, çoktan seçmeli, açık uçlu, çoklu seçmeli, boşluk doldurma, eşleştirme) ve pratik (yazılı ve/veya yapılandırılmış sözlü, NYPS) olarak yapılır. Dönem IV ve V’te sınavlar staj sonu sınavları şeklinde yapılır. Bu sınavlarda NYKS, NYPS ve teorik (yazılı, çoktan seçmeli, çoklu seçmeli, boşluk doldurma, eşleştirme, açık uçlu) olarak yapılır.

c) Elektronik sistemler kullanılarak yapılan sınavlarda, sınav yapılan bilgisayarın veya cihazların ayarlarında değişiklik yapılması kopya sayılır ve öğrenci hakkında Dekanlık tarafından disiplin soruşturması açılır.

ç) Öğrenciler Senato tarafından kabul edilen ilkeler doğrultusunda ayrıca ortak zorunlu dersleri almak ve başarmak zorundadırlar. Ortak zorunlu dersler için ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Sınav sonuçlarına itiraz

MADDE 27 – (1) Öğrenciler dönem I, II ve III’te sınav sonuçları açıklandıktan sonraki iki iş günü içinde sınav sorularına ve sonuçlarına bilimsel gerekçeleri ile birlikte yazılı olarak itirazlarını yaparlar. Güncel tıp kitaplarındaki bilimsel verilerle desteklenmeyen itirazlar değerlendirmeye alınmaz. Değerlendirme sonucu bir tutanakla Dekanlığa bildirilir. Tüm teorik sınavlarda, iptal edilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak, puanlama kalan sorular üzerinden hesaplanır ve kesin sonuçlar ilan edilir.

Öğrencilerin genel görünüşü ve giyinişi

MADDE 28 – (1) Öğrencinin genel görünüşü ve giyinişinin hekimlik mesleğinin özel şartlarına uygun olması gerekir.

İlişik kesme

MADDE 29 – (1) Tam teşekküllü hastaneden alınacak sağlık kurulu raporu ile hekimlik mesleğini icra edemeyecek düzeyde özürlü olduğu belirlenen öğrencilerin Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile Üniversite ile ilişiği kesilir.

Onur öğrenciliği

MADDE 30 – (1) Dönem ortalama notu 95-100 arasında olan öğrenciler, ceza almamış olma koşulu ile yıl sonunda Dekanlık önerisiyle Rektörlükçe onur öğrencisi olarak ilan edilir.

Danışman öğretim üyesi

MADDE 31 – (1) Öğretim döneminin başında eğitim-öğretim çalışmaları ile ilgili sorunlarda rehberlik yapmak üzere Dekanlık tarafından her öğrenci için bir öğretim üyesi akademik danışman olarak görevlendirilir.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 32 – (1) 28/12/2015 tarihli ve 29576 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Hüküm bulunmayan hâller

MADDE 33 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hâllerde ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Fakülte Kurulu ve Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 34 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 35 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İnönü Üniversitesi Rektörü yürütür.