24 Aralık 2017 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 30280

YÖNETMELİK

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesinden:

ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ AHMET ÖZSOY

DEMOKRASİ ARAŞTIRMALARI UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Ahmet Özsoy Demokrasi Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, organlarına, organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Ahmet Özsoy Demokrasi Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Fakülte Akademik Kurulu: Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Akademik Kurulunu,

c) Merkez: Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Ahmet Özsoy Demokrasi Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezini,

ç) Müdür: Merkezin Müdürünü,

d) Rektör: Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörünü,

e) Üniversite: Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesini,

f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Demokrasi kavramının içerdiği konularla ilgili olarak ulusal ve uluslararası bilimsel araştırma, inceleme, uygulama, eğitim-öğretim ve dokümantasyon çalışmaları yapmak,

b) Merkezin çalışma alanlarıyla ilgili resmî ve özel kuruluşlarla işbirliği yapmak,

c) Bilimsel araştırma ve incelemelerin, uygulamanın ihtiyaçları doğrultusunda yönlendirilmesi ve bilimsel araştırma ve inceleme sonuçlarının uygulamada benimsenmesini sağlamak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Demokrasi alanında araştırmalar yapmak, bu konularda raporlar hazırlamak, projeler yürütmek, yayın yapmak,

b) Demokrasi üzerine ulusal ve uluslararası konferans, sempozyum, seminer ve benzeri faaliyetleri düzenlemek,

c) Demokrasi kavramı içerisinde yer alan farklı alanlarda faaliyette bulunan ulusal ve uluslararası, resmî veya özel kuruluşlarla Merkezin amacı doğrultusunda ortak çalışmalar yürütmek, bu kuruluşlarla işbirliği yapmak,

ç) Demokrasi ile doğrudan doğruya veya dolaylı olarak ilgili sektörlerde çalışanların meslek içi eğitimlerine yönelik ve demokrasinin gelişimini sağlayacak nitelikte programlar hazırlamak ve uygulamak,

d) Uluslararası mevzuatı ve meydana gelen gelişmeleri takip ederek, Türkiye’deki durumunu saptamak ve mevzuat karşılaştırması ve uyumlaştırması hususunda inceleme ve benzeri çalışmalar yapmak,

e) Merkez bünyesinde, demokrasi ile ilgili bir dokümantasyon merkezi kurmak,

f) Demokrasi alanında araştırma ve uygulama yapılmasını özendirecek faaliyetlerde bulunmak,

g) Merkezin amacının gerçekleştirilmesi yolunda Türkçe veya yabancı dillerde yayınlar yapmak, Merkeze ait yayınları hazırlayıp yayımlamak,

ğ) Merkezin amaçları doğrultusunda yapılacak araştırma, inceleme ve eğitim çalışmalarının gerçekleşmesinde yerli ve yabancı uzmanlardan yararlanmak,

h) Merkezin amacıyla ilgili olan benzeri diğer faaliyetlerde bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu,

c) Danışma Kurulu.

Müdür ve müdür yardımcısı

MADDE 8 – (1) Müdür; Üniversitenin kadrolu elemanları arasından üç yıl süreyle Rektör tarafından görevlendirilir. Görev süresi dolan Müdür yeniden görevlendirilebilir.

(2) Müdürün altı aydan fazla süreyle görevi başında bulunamadığı durumlarda üç ay içinde yeni bir Müdür görevlendirilir. Rektör, yeni Müdür görevlendirinceye kadar, bu görevi vekâleten yürütmek üzere Üniversitenin kadrolu elemanlarından birini görevlendirebilir.

(3) Müdür, görevlendirilmesindeki usule göre görevden alınabilir. Müdürün teklifi üzerine, Üniversitenin kadrolu elemanlarından bir kişi Müdür Yardımcısı olarak Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilebilir. Müdürün görev süresinin dolması veya herhangi bir nedenle görevinden ayrılması halinde, Müdür Yardımcısının da görevi sona erer. Müdür Yardımcısı, Müdürün bulunmadığı zamanlarda Müdürün görevlerini yerine getirir.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi yönetmek ve temsil etmek,

b) Yönetim Kurulu ve Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak,

c) Merkez faaliyetlerinin, amaçları doğrultusunda yürütülmesini sağlamak,

ç) Yönetim Kuruluna ve Danışma Kuruluna başkanlık etmek ve alınan kararları uygulamak,

d) Merkezin idarî işlerini yürütmek,

e) Merkezin faaliyetleriyle ilgili yurt içi ve yurt dışı kurum ve kuruluşlarla temasa geçerek, Merkezin amacına uygun olarak Merkez organlarının belirleyeceği çerçevede yürütülecek faaliyetlerin projelendirilmesi ve bunlara ulusal ve uluslararası zeminde destek ve malî kaynak sağlanması için girişimlerde bulunmak,

f) Yıllık çalışma, faaliyet programları ve faaliyet raporlarını hazırlayıp, Yönetim Kuruluna sunmak ve kabul edilen faaliyet raporları ve programlarını onay için Rektöre sunmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdürün başkanlığında, Müdür Yardımcısı ve Müdürün teklifi üzerine Merkezin faaliyet konularıyla ilgili alanlarda çalışan Üniversite öğretim elemanları arasından Fakülte Akademik Kurulu tarafından üç yıllık süreyle görevlendirilen üç üye olmak üzere toplam beş kişiden oluşur. Üyelik süresi sona eren Yönetim Kurulu üyeleri aynı usulle yeniden görevlendirilebilirler.

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine iki ayda en az bir kez, Müdürün belirleyeceği gündemle üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır ve oy çokluğuyla karar alır. Geçerli bir mazereti olmadan üst üste yapılan üç toplantıya veya mazereti olsa dahi altı ay içinde yapılan toplantıların en az yarısına katılmayan üyeler üyelikten çekilmiş sayılırlar. Oyların eşitliği halinde Başkanın oyuna itibar edilir.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin amaçları çerçevesinde Merkezin faaliyetlerine ilişkin kararlar almak ve bunları yürütmek,

b) Merkezin faaliyetleriyle ilgili esaslar ile faaliyet plan ve programlarını karara bağlamak,

c) Merkezi ilgilendiren konularda, yetkili organlarda görüşülmek üzere Rektörlüğe önerilerde bulunmak,

ç) Ortak çalışmalar için kurumlar arası işbirliğinin ilke ve kurallarını belirlemek ve gereken durumlarda hazırlanan protokolleri incelemek ve onaylamak,

d) Yıllık faaliyet programları ile yıllık faaliyet raporlarını kabul etmek.

Danışma Kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu, Müdürün başkanlığında, Yönetim Kurulunca uygun görülen sayıda üyeden oluşur. Üyeler, aşağıdaki gruplara mensup kişiler arasından, Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlendirilir:

a) Üniversitenin veya diğer üniversitelerin, Merkezin faaliyet konularıyla ilgili alanlarda çalışan öğretim elemanları,

b) Demokrasi alanında tecrübesi, bilgisi veya uzmanlığı nedeniyle Danışma Kurulu üyesi olmasında yarar görülen kişiler,

c) Demokrasi alanında faaliyet gösteren kamu veya özel hukuk tüzel kişileri, meslek birlikleri veya diğer organizasyonlara mensup olan veya bunları temsilen Merkezin çalışmalarına aktif destek vermesi arzu edilen kişiler,

ç) Yabancı uyruklu kişilerden uygun görülenler.

(2) Danışma Kurulu üyelerinin belirlenmesi ve ilgili kurullardan üyelik için teklifte bulunulmasına Yönetim Kurulunca karar verilir. Üyelik süresi sona erenler, aynı usulle yeniden görevlendirilebilir.

(3) Danışma Kurulu; uzun vadeli bilimsel ve idarî faaliyet planlarını değerlendirerek Yönetim Kuruluna önerilerde bulunur ve Merkez çalışmalarına bilimsel ve idarî bilgi ve deneyimlerini katarak danışmanlık faaliyeti yapar. Müdür; gerektiğinde Danışma Kurulu üyelerini, düşünce ve deneyimlerinden yararlanmak, görüşlerini almak ve Merkezin faaliyetleri hakkında bilgi vermek üzere Yönetim Kurulu toplantılarına davet edebilir.

(4) Yönetim Kurulunun uygun gördüğü kişiler ile sektör ve kurum temsilcileri de Danışma Kurulu toplantılarına katılabilir. Danışma Kurulu, yılda en az bir kez, Müdürün daveti üzerine toplanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Çalışma ve proje grupları

MADDE 13 – (1) Merkezde, ihtiyaç duyulması halinde Yönetim Kurulu kararı ile çalışma ve proje grupları oluşturulabilir.

(2) Çalışma ve proje gruplarının kuruluş ve çalışmaları, Yönetim Kurulunca belirlenen esaslara göre yürütülür.

Personel ihtiyacı

MADDE 14 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idarî personel ihtiyacı, Müdürün önerisi üzerine, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca, Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Yürürlük

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörü yürütür.