23 Aralık 2017 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30279

TEBLİĞ

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:

5957 SAYILI SEBZE VE MEYVELER İLE YETERLİ ARZ VE TALEP DERİNLİĞİ

BULUNAN DİĞER MALLARIN TİCARETİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA

KANUNUN 10 UNCU MADDESİNDE YER ALAN PARASAL SINIRLARIN

ARTIRILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

Kapsam

MADDE 1 – (1) 11/11/2017 tarihli ve 30237 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 484)’nde yer alan % 14,47’lik (on dört virgül kırk yedi)  yeniden değerleme oranı esas alınarak 1/1/2018 tarihinden itibaren uygulanmak üzere, 11/3/2010 tarihli ve 5957 sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 10 uncu maddesinin beşinci ve altıncı fıkralarında belirtilen parasal sınır 77.402,08 TL olarak tespit edilmiştir.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 2 – (1) 22/12/2016 tarihli ve 29926 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 5957 sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 10 uncu Maddesinde Yer Alan Parasal Sınırların Artırılmasına İlişkin Tebliğ yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2018 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.