23 Aralık 2017 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30279

KANUN

GEÇİCİ İTHALAT SÖZLEŞMESİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERE İLİŞKİN BELGELERİN
ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

Kanun No. 7065                                                                                                     Kabul Tarihi: 6/12/2017

 MADDE 1 ‒ (1) “Geçici İthalat Sözleşmesi (İstanbul Sözleşmesi)’nde 11-12 Mart 2002, 3-4 Mart 2008 ve 25-26 Mart 2013 Tarihlerinde Yapılan Değişikliklere İlişkin Belgeler”in onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2 ‒ (1) 31/3/2004 tarihli ve 5108 sayılı Geçici İthalat Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanunun 1 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Geçici İthalat Sözleşmesinin eklerinde yapılacak değişiklikleri onaylamaya Bakanlar Kurulu yetkilidir.”

MADDE 3 ‒ (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 ‒ (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

22/12/2017