22 Aralık 2017 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 30278

YÖNETMELİK

Sağlık Bilimleri Üniversitesinden:

SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ BAĞIMLILIKLA MÜCADELE

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 31/10/2016 tarihli ve 29874 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bağımlılıkla Mücadele Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Bağımlılığın sebepleri ve bağımlılıkla mücadele konusunda toplumu bilinçlendiren ve farkındalık oluşturan çalışmalar yapmak.

b) Bağımlılığın nedenleri, tedavisi ve sonuçları konusunda bilimsel araştırmalar yapmak.

c) Merkezin faaliyet alanına giren konularda topluma hizmet niteliğinde yapılan çalışmaları desteklemek.

ç) Merkezin faaliyet alanına giren konularda yapılan çalışma ve uygulamaları değerlendirmek ve önerilerde bulunmak.

d) Merkezin faaliyet alanına yönelik konularda araştırmacı ve uygulayıcı yetiştirmek ve bu alanda eğitimler düzenlemek.

e) SBÜ öğrencilerine bağımlılıkla mücadele konusunda bilinç oluşturmak amacıyla eğitim vermek.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Bağımlılıkla mücadele konusunda bilimsel araştırmalar yapmak ve bu konuda yeni araştırmaların yapılmasını teşvik etmek.

b) Bağımlılıkla mücadele konusunda yapılan çalışmaların tedavi sonuçlarına katkı sunabilmesi için gereken akademik ve uygulama altyapılarını geliştirmek.

c) Merkezin amaçları doğrultusunda kurslar, meslek içi eğitimler ve sertifika programları düzenlemek.

ç) Bağımlılıkla mücadele konusunda ulusal ve uluslararası toplantı, konferans, kongre ve sempozyum gibi bilimsel etkinlikler düzenlemek ve merkez adına katılım sağlamak.

d) Araştırma, inceleme, proje ve benzeri çalışmaları gerçekleştirmek üzere gerektiğinde geçici ya da sürekli çalışma grupları oluşturmak.

e) Bağımlılığın toplumda yaygınlığını değerlendirmeye ve risk gruplarını belirlemeye yönelik çalışmalar yapmak.

f) Bağımlılıkla mücadele konusunda uygulanan tedavi ve güncel yaklaşımlar ile ilgili çalışmalar yapmak.

g) Bağımlılıkla mücadele konusunda sanat/spor faaliyetlerinin etkinliğini araştırmak, sanatsal kuruluşlarla iş birliği yapmak.”

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

31/10/2016

29874