22 Aralık 2017 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 30278

YÖNETMELİK

İstanbul Arel Üniversitesinden:

İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 27/10/2008 tarihli ve 27037 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul Arel Üniversitesi Ana Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Mütevelli Heyet; kendi üyeleri arasından bir başkan, başkan da bir başkan yardımcısı seçer. Süresi biten başkan ve başkan yardımcısı yeniden seçilebilir. Mütevelli Heyet; Üniversite yöneticilerine uygun gördüğü ölçüde yetkilerini devredebilir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Üniversitede görevlendirilecek yöneticiler ve öğretim elemanları ile diğer personelin sözleşmelerini yapmak, atamalarını ve görevden alınmalarını onaylamak, Üniversitenin bütçesini onaylamak ve uygulamalarını izlemek,  Vakıfça hazırlanan yönetmelik hükümlerine göre diğer görevleri yürütmek,”

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Arel Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

27/10/2008

27037

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

14/12/2015

29562