21 Aralık 2017 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 30277

YÖNETMELİK

Türkiye Taşkömürü Kurumundan:

TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMUNA İLK DEFA SÖZLEŞMELİ OLARAK

ATANACAK PERSONELE İLİŞKİN SINAV YÖNETMELİĞİNİN

YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 10/3/1995 tarihli ve 22223 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Taşkömürü Kurumu İlk Defa Sözleşmeli Olarak Atanacak Personele İlişkin Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürü yürütür.