21 Aralık 2017 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 30277

YÖNETMELİK

Başbakanlık (Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü)’tan:

BASIN-YAYIN VE ENFORMASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNİN

YURTDIŞI SÜREKLİ GÖREVE ATANMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİKTE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 6/1/2012 tarihli ve 28165 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Başbakanlık Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü Personelinin Yurtdışı Sürekli Göreve Atanmasına İlişkin Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Yurtdışı görev süresi, ilk defa sürekli görevle yurtdışına atanacaklar için 5 yıl, daha önce sürekli görevle yurtdışında bulunmuş olanlar için 4 yıldır. Bu süre, hizmetin gerektirdiği hallerde Genel Müdürlüğün bağlı bulunduğu Bakanın onayı ile en çok iki yıla kadar uzatılabilir. Ancak, toplam görev süresi her halükarda 9 yılı geçemez. Hizmetine ihtiyaç duyulanlar ile hizmette başarılı olmadıklarına kanaat getirilenler bu süreden önce geri çekilebilir.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünün bağlı bulunduğu Bakan yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

6/1/2012

28165