21 Aralık 2017 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 30277

TEBLİĞ

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:

HAVA AROMATİZE EDİCİ ÜRÜNLERİN ÜRETİMİ, İTHALATI, PİYASA

GÖZETİMİ VE DENETİMİ İLE BİLDİRİM ESASLARINA DAİR

TEBLİĞİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA

İLİŞKİN TEBLİĞ

MADDE 1 – 31/10/2013 tarihli ve 28807 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hava Aromatize Edici Ürünlerin Üretimi, İthalatı, Piyasa Gözetimi ve Denetimi ile Bildirim Esaslarına Dair Tebliğ yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Tebliğ 23/12/2017 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.