20 Aralık 2017 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 30276

YÖNETMELİK

Milli Savunma Bakanlığından:

MİLLİ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONELİN SEÇİMİ,

ATANMASI, GÖREVLERİ VE GÖREVDE YÜKSELTİLMESİ

YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Milli Savunma Üniversitesinde görev alacak olan öğretim elemanlarının, bu görevlere seçilme, atanma ve yükseltilmeleri ile ilgili usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Milli Savunma Üniversitesi bünyesinde görev yapan öğretim elemanlarının seçilme, atanma ve yükseltilmeleri işlemlerini kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 9/11/2016 tarihli ve 6756 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması ve Milli Savunma Üniversitesi Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesi Hakkında Kanun, 11/5/2000 tarihli ve 4566 sayılı Harp Okulları Kanunu ve 27/7/1967 tarihli ve 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu ve 11/4/2002 tarihli ve 4752 sayılı Astsubay Meslek Yüksek Okulları Kanununa dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Akademik Birim: Milli Savunma Üniversitesi bünyesindeki harp okullarını, enstitüleri, astsubay meslek yüksekokullarını ve bunların alt akademik birimlerini,

b) Bakan: Millî Savunma Bakanını,

c) Dekanlık: Milli Savunma Üniversitesi bünyesindeki Kara Harp Okulu, Deniz Harp Okulu ve Hava Harp Okulu Dekanlıklarını,

ç) Kuvvet Komutanlıkları: Kara Kuvvetleri, Deniz Kuvvetleri ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarını,

d) Müdürlük: Milli Savunma Üniversitesi bünyesindeki Atatürk Stratejik Araştırmalar Enstitüsü, Alparslan Savunma Bilimleri Enstitüsü, Barbaros Deniz Bilimleri ve Mühendisliği Enstitüsü, Hezarfen Havacılık ve Uzay Teknolojileri Enstitüsü, Milli Savunma ve Güvenlik Enstitüsü, Fatih Harp Tarihi Araştırmaları Enstitüsü Müdürlükleri ile Kara Astsubay Meslek Yüksekokulu, Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulu ve Hava Astsubay Meslek Yüksekokulu Müdürlüklerini,

e) Müspet Nitelik Belgesi: Sicil amirleri tarafından ilgili askeri personel hakkında hazırlanan ve personelin uygunluğunu gösteren belgeyi,

f) Rektörlük: Milli Savunma Üniversitesi Rektör(lüğ)ünü,

g) Senato: Milli Savunma Üniversitesi Senatosunu,

ğ) Üniversite: Milli Savunma Üniversitesini,

h) Üniversite Yönetim Kurulu: Milli Savunma Üniversitesi yönetim kurulunu,

ifade eder.

(2) Diğer kavram ve terimler: Bu Yönetmelikte tanımlanmamış kavram ve terimler için 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 926 sayılı Kanun ile bağlı mevzuattaki tanımlar esas alınır.

İKİNCİ BÖLÜM

Öğretim Elemanlarının Seçimi, Atanması ve Yükseltilmesi

Öğretim elemanlarının seçimi ve atanması

MADDE 5 – (1) Öğretim elemanlarının seçim ve atamaları; ilgili akademik birimin ihtiyaç durumu dikkate alınarak yapılır.

(2) Asker öğretim elemanlarının seçim ve atamaları; akademik birimlerin ihtiyaç durumunun yanında, Türk Silahlı Kuvvetlerinde bu ihtiyaca cevap verecek uygun personelin mevcudu dikkate alınarak, bu Yönetmelikte belirlenen esaslara, yürürlükteki atama usul ve esaslarına ve Kuvvet Komutanlıklarınca yayımlanacak öğretim elemanı yetiştirme plan/programına uygun olarak yapılır.

(3) Yardımcı doçentlik, doçentlik ve profesörlüğe atanabilmek için 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 48 inci maddesindeki genel şartlara sahip olmak gerekir. 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Kanunun yabancı uyruklu öğretim elemanları hakkındaki 34 üncü madde hükmü saklıdır.

(4) Açıktan ve dış kaynaktan başvuran sivil öğretim elemanlarının Üniversite kadrolarında çalıştırılabilmesi için, haklarında yapılan güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının müspet sonuçlanması gereklidir.

Yardımcı doçentliğe atanma

MADDE 6 – (1) Doktora öğrenimini tamamlamış akademik birim kadrosundaki öğretim yardımcıları ve akademik birim dışı öğretim üyesi adayları, öğretim üyelerinin seçim esaslarına tabi tutularak yardımcı doçent kadrolarına atanabilirler. Yardımcı doçentliğe atanma için kadroya talip adaylarda bilimsel yeterlilik şartları Senato tarafından belirlenir. Üniversitedeki boş yardımcı doçent kadrolarının sayısı ve adaylarda aranan nitelikler, Rektörlük tarafından ilan edilir. İlgili birimin Bakanlıkça onaylanmış teşkilat kadrosunda yer alan atama yapılacak kadro satırında asker ibaresi var ise, ilan ilgili Kuvvet Komutanlığı öncelikli olmak üzere Kuvvetlerin örün ağı (intranet) sayfası aracılığıyla yapılır. Söz konusu kadro satırında sivil ibaresi yer alması durumunda, ilan Resmî Gazete’de, Devlet Personel Başkanlığının ve Üniversitenin örün (internet) sayfasında yapılır. Asker ve sivil müşterek kodlu kadrolara yapılacak atamalarda, her iki ilan yöntemine başvurabilir. Bu ilanda adaylara en az on beş günlük başvurma süresi tanınır ve son başvurma tarihi belirtilir. Kadroya talip adaylar başvuru dosyalarını ilgili akademik birime ilanda belirtilen süre içerisinde teslim ederler.

(2) Yardımcı doçentliğe atanmak için, doktora unvanını veya Üniversitelerarası Kurulun önerisi üzerine Yükseköğretim Kurulunca tespit edilecek belli sanat dallarının birinde yeterlik kazanmış olmak gerekir.

(3) Yeterli şartları taşıdığı Dekanlıkça/Enstitü Müdürünce tespit edilenler, ilgili akademik birimin yönetim kurulunca seçilen ve biri o dilin öğretim üyesi olan üç kişilik bir jüri tarafından, sınava girenin kendi bilim dalında Türkçeden yabancı dile, yabancı dilden Türkçeye 150-200 kelimelik bir çeviriyi kapsayan yabancı dil sınavına alınırlar. Sınav, dört saat süreli olup, sınav sırasında aday sözlük kullanabilir. Bu sözlük, aynı dilde olabileceği gibi Türkçe dahil, iki ayrı dilde de olabilir. Sınav sonucunda başarı ve başarısızlığı belirten bir tutanak, sınav belgeleri ile birlikte Dekanlığa veya Müdürlüğe teslim edilir. Sınav sonucu adaya aynı gün tebliğ olunur. Üniversite tarafından yapılan bu sınava girmeyen adayların, Yükseköğretim Kurulu tarafından düzenlenen merkezi yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından en az 55 puan almış olmaları gerekmektedir. Yardımcı doçent adayları için yabancı dil sınavında aranan başarı puanı Senato tarafından yükseltilebilir. Bilim alanı bir yabancı dille ilgili olanlar, bu sınavı başka bir yabancı dilde vermek zorundadırlar. Adayların hangi yabancı dillerden sınava girebileceğine Senato karar verir.

(4) Yardımcı doçentlik için başvuran isteklilerden, yabancı dil sınavında Rektörlük tarafından belirlenen ve ilan edilen başarı kriterini yerine getiren adaylar, özgeçmişlerini, bilimsel çalışma ve varsa yayınlarını dört nüsha olarak ilgili dekanlık veya müdürlüğe, yabancı dil sınavı sonucunun tebliğini izleyen üç gün içinde teslim ederler. Adayların durumlarını incelemek üzere ilan edilen kadrolar için, Harp Okullarında dekanlar, Rektörlüğe bağlı enstitü veya meslek yüksekokulunda müdürler, biri o birimin yöneticisi, diğeri üniversitenin dışından olmak üzere, adayın başvurduğu bilim alanı ile ilgili olan üç profesör veya doçenti on beş gün içinde tespit eder ve bu öğretim üyelerine adaylarla ilgili dokümanları göndererek, bir ay içerisinde yazılı görüşlerini bildirmelerini ister. Bu öğretim üyelerinden gelen yazılı görüşler Dekanlık veya Müdürlük tarafından yapılan ilk yönetim kurulu toplantısından sonra kurul üyelerinin aday veya adaylar hakkındaki değerlendirmelerini ve gerekçeli tercihlerini, kendi görüş ve önerilerini de ekleyerek adayları dosyası ile birlikte Rektörlüğe sunar. Rektörün uygun görüp, teklifi üzerine, atama, Bakanın onayı ile yapılır. Kadro için uygun görülen aday, asker kişi ise 926 sayılı Kanuna göre boş kadroya atanır. Akademik birim kadrosuna ilk kez atanan yardımcı doçentler, iki yıl görev yaparlar. Her atama süresi sonunda görev kendiliğinden sona erer. Akademik birimin olumlu görüşü üzerine Rektörün teklifi ve Bakan onayı ile ilgili kişinin görevi aynı kadroda iki senelik sürelerle uzatabilir. Yardımcı doçentlik kadrosunda görev yapan muvazzaf subay öğretim üyelerinin görev süreleri, Bakan onayı ile uzatılabilir. Senato yardımcı doçent öğretim üyelerinin görev süresinin bitiminde bulundukları kadroya aynı yöntemle tekrar atanabilmeleri için, bilimsel yayın ölçütleri belirleyebilir.

Doçentliğe atanma

MADDE 7 – (1) Doçentliğe atanmak için; 2547 sayılı Kanunun ilgili maddelerine uygun olarak doçentlik unvanını almış bulunmak ve Türk Silahlı Kuvvetleri kadrolarında görevli personel için hakkında müspet nitelik belgesi doldurulmuş olmak gereklidir. Doçentliğe atanma için kadroya talip adaylarda bulunması gereken bilimsel yeterlilik şartları Senato tarafından belirlenir. İlgili akademik birimce ihtiyaç görülen doçent kadroları, Rektörlüğe bildirilir. Rektörlük uygun gördüğü boş doçentlik kadrolarının sayısını ve adaylarda aranan nitelikleri ilan eder. İlgili birimin Bakanlıkça onaylanmış teşkilat kadrosunda yer alan atama yapılacak kadro satırında asker ibaresi var ise, ilan ilgili Kuvvet Komutanlığı öncelikli olmak üzere Kuvvetlerin örün ağı (intranet) aracılığıyla yapılır. Kadro satırında sivil ibaresi yer alması durumunda, ilan Resmî Gazete’de, Devlet Personel Başkanlığının ve Üniversitenin örün (internet) sayfasında yapılır. Asker ve sivil müşterek kodlu kadrolara yapılacak atamalarda, her iki yönteme de sırayla başvurulabilir. İlanda adaylara en az on beş gün başvurma süresi tanınır ve son başvurma tarihi belirtilir. Adaylar özgeçmişlerini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan bir dosyayı dört nüsha olarak, ilanda belirtilen süre içerisinde Rektörlüğe teslim ederler. Rektör, ilan edilen doçentlik kadrosuna, başvuran adayların durumlarının incelenmesi için on beş gün içinde, varsa biri ilgili birim yöneticisi, en az biri de o üniversite dışından olmak üzere üç profesör tespit eder. İlgili birim yöneticisi bulunmaması halinde en yakın bilim alanından seçim yapılır. Aday veya adayların özgeçmişlerini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dosyaları bu profesörlere yollayarak, aday ve adayın hakkında bilimsel değerlendirme raporlarını bir ay içinde göndermelerini ister. Bu profesörler aday veya adaylar hakkında ayrı ayrı tercih ve görüşlerini Rektöre bildirirler. Gelen değerlendirmeler Üniversite Yönetim Kurulu tarafından incelendikten sonra uygun görülen aday gerekçesiyle birlikte Rektörlüğe bildirilir. Akademik yönden uygun görülen aday, Rektörün teklifi ve Bakan onayı ile atanır. Kadro için uygun görülen aday, asker kişi ise 926 sayılı Kanuna göre boş kadroya atanır. Doçentlik sınavında başarılı olarak doçentlik unvanını alan yabancı uyruklu öğretim elemanlarının sözleşme ile doçentliğe görevlendirilmelerinde de bu hüküm uygulanır, ancak ilan şartı aranmaz.

Profesörlüğe yükseltilme ve atanma

MADDE 8 – (1) Profesörlüğe yükselebilmek için; 2547 sayılı Kanundaki profesörlüğe yükseltilme şartlarını yerine getirmek ve Türk Silahlı Kuvvetleri kadrolarında görevli personel için hakkında müspet nitelik belgesi doldurulmuş olmak gereklidir. Profesörlüğe atanma için kadroya talip adaylarda aranacak şartlar Senato tarafından belirlenir. İlgili akademik birimce ihtiyaç görülen profesör kadroları, Rektörlüğe bildirilir. Rektörlük, uygun gördüğü boş profesörlük kadrolarının sayısını ve adaylarda aranan şartları ilan eder. İlgili birimin Bakanlıkça onaylanmış teşkilat kadrosunda yer alan atama yapılacak kadro satırında asker ibaresi var ise, ilan ilgili Kuvvet Komutanlığı öncelikli olmak üzere Kuvvetlerin örün ağı (intranet) sayfası aracılığıyla yapılır. Atama yapılacak kadro satırlarında sivil ibaresi yer alması durumunda, ilan bilim dallarını ve adaylarda aranan nitelikleri, kadronun devamlı veya kısmi statüde olduğunu da belirterek Resmî Gazete’de, Devlet Personel Başkanlığının ve Üniversitenin örün (internet) sayfasında yapılır. Asker ve sivil müşterek kodlu kadrolara yapılacak atamalarda, her iki ilan yöntemine de sırayla başvurabilir. İlanda en az on beş gün olmak üzere başvuru süresi ve bitiş tarihi belirtilir. Adaylar, özgeçmişlerini, bilimsel yayın ve etkinlikleri ile sanat eserleri ve icraları ile bunlara ilişkin dokümanları, eğitim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora, sanatta yeterlik veya yüksek lisans (bilim uzmanlığı) çalışmalarını kapsayan ve belgeleyen bir dosya ile birlikte bir dilekçeyi Rektörlüğe ilanda gösterilen sayıda en az beş nüsha olarak teslim ederler. Adaylar, bu başvurularında yayınlarından birini başlıca araştırma eseri olarak gösterirler.

(2) Profesörlüğe yükseltilmek için aşağıdaki şartlar aranır:

a) Açık bulunan profesörlük kadrosu ile ilgili bilim alanında doçentlik unvanını aldıktan sonra en az beş yıl çalışmış olmak,

b) Kendi bilim alanında uluslararası düzeyde özgün eserler vermiş olmak ve uygulama alanı bulunan dallarda uygulamaya yönelik çalışmaları bulunmak,

c) Boş bir profesörlük kadrosu bulunmak.

(3) Profesörlük kadrosuna başvuran adayların durumlarını ve bilimsel veya sanatsal niteliklerini tespit etmek için bir ay içinde Üniversite Yönetim Kurulunca en az ikisi başka üniversitelerden olmak üzere ilan edilen kadronun bilim veya sanat alanı ile ilgili en az beş profesör seçilir. Bu profesörler belgelerin kendilerine verildiği tarihi izleyen iki ay içinde her aday için ayrı ayrı olmak üzere birer rapor yazarlar ve kadroya atanmak üzere müracaat eden birden fazla aday varsa tercihlerini bildirirler. Bu raporlarda adayların bilimsel veya sanatsal nitelikleri ve çalışmaları değerlendirilir, yöneticilik, yapıcılık ve geliştiricilik özellikleri ile bilim ve sanat adamı yetiştirme konusundaki çabaları ayrıntılı olarak belirtilir. Üniversite Yönetim Kurulu bu raporları göz önünde tutarak başvuran doçentin profesörlüğe yükseltilerek atanmasına veya profesörün atanmasına karar verir ve uygun görülen adayı gerekçesiyle birlikte Rektörlüğe bildirilir. Akademik yönden uygun görülen aday, Rektörün teklifi ve Bakan onayı ile atanır. Kadro için uygun görülen aday, asker kişi ise 926 sayılı Kanuna göre boş kadroya atanır. Yabancı ülke vatandaşı olan öğretim elemanlarına profesörlüğe yükseltilme ile ilgili bu maddede yer alan şartları sağlamaları kaydıyla, bu Yönetmelikle belirlenen ilan şartı dışındaki usul ve esaslar uygulanır.

Yabancı ülkelerde alınan doçentlik ve profesörlük unvanları

MADDE 9 – (1) Yabancı ülkelerde alınan doçentlik ve profesörlük unvanlarının kabul edilmesi, 2547 sayılı Kanunun 27 inci ve 28 inci maddeleri uyarınca Üniversitelerarası Kurul tarafından kararlaştırılır.

Akademik unvanların korunması

MADDE 10 – (1) Asker ve sivil öğretim üyelerinden, başka bir göreve atanmak, başka bir işe geçmek, emekli olmak, çekilmek, işten çekilmiş sayılmak, istifa etmek ya da müstafi sayılmak suretiyle öğretim  görevinden ayrılanlar, akademik unvanlarını taşıyabilirler. Ancak profesörlük, doçentlik veya yardımcı doçentlik unvanlarını kazananlar, her unvan dönemi içinde Üniversite akademik birimlerinde fiilen iki yıl görev yapmadıkları takdirde; yükseköğretim kurumları  dışındaki çalışmalarında bu unvanları kullanamazlar.

Öğretim görevlileri ve okutmanlar

MADDE 11 – (1) Üniversitenin akademik birimlerinde atanmış öğretim üyesi bulunmayan dersler veya herhangi bir dersin özel bilgi ve uzmanlık isteyen konularının eğitim, öğretim ve uygulamaları için kendi uzmanlık alanlarındaki çalışma ve/veya eserleriyle tanınmış asker veya sivil kişiler görevlendirilebilirler. Asker öğretim görevlileri 926 sayılı Kanuna göre atama veya geçici görevle, sivil öğretim görevlileri ise iki yıl için, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması müspet sonuçlandığı takdirde, bu Yönetmelik ile belirlenen esaslara uygun olarak seçilir ve Rektörün teklifi üzerine Bakan onayı ile boş öğretim görevlisi kadrolarına atanabilirler veya sözleşmeli olarak çalıştırılabilirler.

(2) Bu Yönetmelik kapsamındaki sivil öğretim görevlisi ve okutman kadrolarına yapılacak atamalarda genel olarak aşağıdaki şartlar aranır:

a) 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

b) Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına naklen veya açıktan yapılan her türlü atamada ALES’den en az 70, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi veya Yüksek Öğretim Kurulunca düzenlenen yabancı dil sınavlarından, Senato kararıyla daha yüksek bir asgari puan belirlenmediği takdirde en az 50 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan buna muadil bir puan almış olması gerekir,

c) Beden eğitimi öğretmeni kadrolarına yapılan başvuru ve atamalarda yabancı dil notu şartı aranmaz.

(3) Rektörlük, uygun gördüğü boş öğretim görevlisi ve/veya okutman kadrolarını Resmî Gazete’de, Devlet Personel Başkanlığının ve Üniversitenin örün (internet) sayfasında ilan eder. İlan metninde adaylarda aranan şartlar, son başvuru tarihi, ön değerlendirme sonuçlarının ilan tarihi, giriş sınavı tarihi ve sonuçlarının açıklanacağı günleri içeren sınav takvimi de belirtilir. Son başvuru tarihi ilan tarihinden itibaren on beş günden az olarak belirlenemez. Kadroya talip adaylar ilanda belirtilen şekilde Rektörlük/Dekanlık/Müdürlüğe başvuruda bulunurlar. Yeterli şartları taşıdığı tespit edilenler ilanda belirtilen şekilde değerlendirilir.

(4) Giriş sınavı jürisi; harp okullarında Dekanın; enstitüler ve meslek yüksekokullarında Müdürün önereceği en az sekiz öğretim üyesi arasından (biri ilgili anabilim dalı başkanı, anabilim dalı başkanı yoksa bölüm başkanı olmak üzere) ilgili birimin yönetim kurulunca seçilecek üç asıl bir yedek üyeden oluşur. Önerilen üyelerin, atama yapılacak öğretim elemanı kadro unvanının gerektirdiği görev alanı ile ilgili olması esastır. Jüri, üyeleri arasından birini raportör olarak belirler.

(5) Sınav jürisi; müracaat eden adaylar arasından ilan edilen kadro sayısının on katına kadar adayı, ALES puanının %60’ını (merkezi sınavdan muaf olan adayların son iki yıla ait ALES notunun bulunmaması halinde, ALES puanı 70 olarak kabul edilir) ve yabancı dil puanının %40’ını; meslek yüksekokullarına müracaatlarda ise ALES puanının %70’ini ve lisans mezuniyet notunun %30’unu dikkate alarak belirler ve üniversite örün ağı (internet) sayfasında ilan eder. Bu sıralamaya göre son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın olması halinde, bu kişilerin tamamı sınava çağrılır. Başvuru sayısının ilan edilen kadronun on katından az olması halinde, adayların tamamı giriş sınavına alınır.

(6) Giriş sınavları bu Yönetmelikte belirtilen jüri tarafından sözlü ve/veya yazılı olarak yapılır. Sınavda adayın mesleki ifade becerisi, analitik düşünme ve akademik yeteneği, genel kültür düzeyi ve başvurduğu alanla ilgili beceri ve ilgi düzeyi değerlendirilir. Raportör olarak belirlenen üye, giriş sınavının soru ve cevaplarını tutanak altına alır.

(7) Sınav jürisi değerlendirmesinde; ALES notunun %30’unu (merkezi sınavdan muaf tutulacak adayların değerlendirilmesinde; son iki yıla ait merkezi sınav notunun bulunmaması halinde ALES puanı 70 olarak kabul edilir), lisans mezuniyet notunun %30’unu, yabancı dil puanının %10’unu ve giriş sınavı notunun %30’unu; meslek yüksekokullarında ise ALES notunun %35’ini (merkezi sınavdan muaf tutulacak adayların değerlendirilmesinde; son iki yıla ait merkezi sınav notunun bulunmaması halinde ALES puanı 70 olarak kabul edilir), lisans mezuniyet notunun %30’unu ve giriş sınavı notunun %35’ini hesaplayarak ilan edilen kadro sayısı kadar adayı başarı sırasına göre belirler.

(8) Sınavlarda başarılı olan adaylar, başarı puanları esas alınarak ilan edilir. İlan edilen kadro sayısını geçmemek şartıyla yedek aday da ilan edilebilir. Atamalar yürürlükteki mevzuata göre yapılır.

(9) Askeri öğretim görevlileri ve okutmanlar tayinle veya geçici görevli, sivil okutmanlar ise iki yıl için Rektörün teklifi üzerine Bakan onayı ile atanırlar. Süreli olarak atanan sivil okutmanların atama süresi sonunda görevleri kendiliğinden sona erer. Bunların aynı yöntemle yeniden atanmaları mümkündür.

Öğretim yardımcıları

MADDE 12 – (1) Akademik birimlerin araştırma görevlisi, uzman çevirici ve eğitim-öğretim planlamacısı olarak ihtiyaç duyacağı öğretim yardımcılarından asker veya Bakanlık/Türk Silahlı Kuvvetleri kadrosunda devlet memuru olanlar, Türk Silahlı Kuvvetlerinin ve Bakanlığın atanmaya ilişkin esas ve usullerine uygun olarak atanırlar. Sivil olanlar ise, Rektörün teklifi üzerine Bakan onayı ile öğretim yardımcısı kadrolarına iki yıl süre ile atanırlar. Adaylarda son başvuru tarihinin yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibariyle 35 yaşından gün almamış olmak şartı aranır. Atama süresi sonunda görevleri kendiliğinden sona erer. Bunlar aynı usulle yeniden atanabilirler. Bu kapsamda Rektörlük, uygun gördüğü boş araştırma görevlisi kadrolarını Resmî Gazete’de, Devlet Personel Başkanlığının ve Üniversitenin örün (internet) sayfasında ilan eder. İlan metninde adaylarda bu Yönetmelik kapsamında belirlenen şartlar, son başvuru tarihi, ön değerlendirme sonuçlarının ilan tarihi, giriş sınavı tarihi ve sonuçlarının açıklanacağı günleri içeren sınav takvimi de belirtilir. Son başvuru tarihi ilan tarihinden itibaren on beş günden az olarak belirlenemez. Kadroya talip adaylar ilanda belirtilen şekilde Rektörlüğe veya Dekanlığa/Müdürlüğe başvuruda bulunurlar. Yeterli şartları taşıdığı Rektörlükçe/Dekanlıkça/Müdürlükçe tespit edilenler ilanda belirtilen esaslarla değerlendirilir. Adayların ilan edilmesinde bu Yönetmeliğin 11 inci maddesinin ikinci fıkrasının (8) numaralı bendindeki esaslar uygulanır.

(2) Uzmanlar, çeviriciler ve eğitim-öğretim planlamacılarının atanmasında da, araştırma görevlilerinin atanmasındaki yöntem izlenir. Araştırma görevlileri bir yıl için atanır. Uzmanlar, öğretim ve araştırma-geliştirme faaliyetlerinin özel bilgi veya uzmanlığa ihtiyaç gösteren alanlarda görevlendirilen öğretim yardımcılarıdır. Uzmanlar, uygulama alanları ve araştırma çalışmaları kapsamında ilgili akademik birim yöneticisinin vereceği proje yönetimi, eğitim-öğretim işbirliği anlaşmaları, analiz, değerlendirme, rapor hazırlama ve benzeri görevleri yerine getirirler.

(3) Kuvvet nam ve hesabına Üniversite Enstitülerinde lisansüstü öğrenim gören askeri personel, kadro görev yerleri öğrenim görecekleri enstitü ile aynı garnizonda bulunmaması durumunda derslere düzenli olarak devam edebilmesini sağlama, özlük haklarının korunması ve idari işlerin yürütülebilmesi maksadıyla, öğrenim süreleri boyunca ilgili Enstitü Müdürlüğü emrine atanırlar ve öncelikle öğrenim görecekleri programın açıldığı ana bilim dalı başkanlıkları bünyesinde öğretim yardımcısı olarak görevlendirilirler.

(4) Kuvvet Komutanlıklarınca yüksek lisansa tefrik edilen subayların öğrenim süresi hiçbir koşulda üç yılı (altı yarıyıl) geçemez.

Yabancı uyruklu öğretim elemanları

MADDE 13 – (1) Akademik birimlerde görevlendirilecek yabancı uyruklu öğretim elemanları; ilgili akademik birimin talebi ve Rektörlüğün ihtiyaç göstermesi üzerine, onayı ile sözleşmeli olarak çalıştırılırlar. Bu şekilde sözleşmeli olarak çalıştırılacak yabancı öğretim elemanlarına ödenecek ücret, 11/10/1983 tarihli ve 2914 sayılı Yüksek Öğretim Personel Kanununun 16 ncı maddesi uyarınca, Bakanlar Kurulunca belirlenecek esaslar dahilinde Bakanlıkça tespit edilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çalışma ve Denetim

Çalışma esasları

MADDE 14 ­ (1) Akademik birimlerde görevli öğretim elemanlarının haftalık ve günlük çalışma şekli ve süresi konusunda; 2547 sayılı Kanun, 657 sayılı Kanun, 926 sayılı Kanun ile 4/1/1961 tarihli ve 211 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu hükümleri uygulanır.

(2) Öğretim üyelerinin maaş karşılığı haftalık ders yükü en az on saattir. Ders yükünün on saati aşması durumunda yirmi saati geçmemek kaydıyla ek ders ücreti ödenir. Akademik birimlerdeki kadrolu öğretim görevlileri ile okutmanlar için haftalık ders yükü on iki saatten az olamaz. Dekan yardımcıları ile Bölüm/Anabilim Dalı Başkanları için haftalık ders yükü, öğretim üyeleri ders yükünün yarısı kadardır. Dekan ve akademik birimde öğretim elemanı kadrosu dışındaki görevlerde çalışanlardan ders yükü verilenler için haftalık ders yükü zorunluluğu aranmaz.

Kurumlararası yardımlaşma

MADDE 15 – (1) Öğretim elemanları, ilgili kurumların isteği, kendilerinin muvafakati, Rektörün teklifi ve Bakan onayıyla, ihtiyaç duyulan konularda, diğer yükseköğretim kurumlarıyla kamu kurum ve kuruluşlarında geçici olarak görevlendirilebilirler. Bu konuda 926 sayılı Kanunun 124 üncü maddesi hükümleri saklıdır.

(2) Ayrıca, idari mercilerin talebi ile öğretim elemanları, bilirkişi olarak Milli Savunma Bakanlığının izniyle görevlendirilebilir.

(3) Akademik birimler, ihtiyacı olan öğretim elemanlarını Rektörlük aracılığıyla ilgili yükseköğretim kurumlarından, bir kurumda çalışmayanları ise şahsın kendisi ile görüşerek talep edebilir. Yükseköğretim kurumları dışındaki kurum ve kuruluşlardan yapılacak ilave öğretim elemanı talepleri, Rektörlük kanalı ile yapılır.

(4) Akademik birimlerde ek dersle görevlendirilecek öğretim elemanlarının sözleşmeleri, Milli Savunma Bakanlığı  tarafından onaylanır.

Yurt içinde ve yurt dışında görevlendirme

MADDE 16 – (1) Öğretim elemanlarının yolluklu veya yolluk olmaksızın yurt içinde ve yurt dışında kongre, konferans, seminer ve benzeri bilimsel toplantılarla bilim ve meslekleri ile ilgili diğer toplantılara katılmaları, yurt içinde araştırma ve inceleme görevleri yapmaları, Rektörün onayına tabidir. Ancak yurt dışı araştırma ve inceleme görevlerine Rektörün teklifi üzerine Bakan onayıyla katılım sağlanabilir. Yurt içinde yapılacak bilimsel toplantılara katılmak üzere öğretim elemanlarınca yapılan 5 iş gününe kadar yolluksuz izin taleplerine, ilgili akademik birim yöneticisi izin verir. Bu süreyi geçen izin taleplerinde Rektör onayı gereklidir.

(2) Yurt içi ve yurt dışında görevlendirilecek öğretim üyelerine 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümlerine göre harcırah ödenir.

(3) Yurt dışında bu maksatla görevlendirilen öğretim elemanlarına yabancı kuruluşlardan burs veya benzeri katkı sağlanmışsa bile, bunlar görev yapacakları sürece maaşlı izinli sayılırlar.

(4) Dış ülkede kalınacak sürenin uzatılması, Rektörün teklifi üzerine Bakan onayına bağlıdır.

(5) Akademik birimler, Rektörlüğün teklifi üzerine Bakanlık onayıyla yurt dışındaki üniversiteler ve muadil yükseköğretim kurumlarıyla öğretim üyesi değişim programları gerçekleştirebilirler.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Öğretim elemanlarının özlük hakları

MADDE 17 – (1) İstihdam esasları Yönetmelikte belirlenmiş olan akademik birimlerde atamalı veya sözleşmeli olarak görevli öğretim elemanlarına, 6756 sayılı Kanunun 8 ve 8/A maddesi gereği sağlanan hak ve yükümlülükler, disiplin ve cezai hükümler ile bu Kanunda düzenlenmemiş diğer hak ve yükümlülükler açısından Türk Silahlı Kuvvetlerinde görevli devlet memurlarına uygulanan mevzuat hükümleri tatbik edilir. Bunlar, Türk Silahlı Kuvvetleri sosyal tesislerinden ve kamu konutlarından görevlendirildikleri kadro derecesindeki subaylar gibi istifade ederler, askeri personel ile aralarındaki protokol münasebetlerinin düzenlenmesinde de aynı esas uygulanır. Haftalık okutulması mecburi ders yükü dışında, akademik birimlerde görevli öğretim elemanlarına, Rektörlük tarafından belirlenecek esaslar çerçevesinde, haftada en çok yirmi saate kadar verilecek dersler için 2914 sayılı Kanunun 11 inci maddesine uygun olarak ek ders ücreti ödenir. Bir akademik birim ile diğer yükseköğretim kurumları arasında karşılıklı olarak ders vermekle görevlendirilen öğretim elemanlarına, 2547 sayılı Kanunun 40 ıncı ve 41 inci maddeleri hükümlerine göre ek ödeme yapılır.

(2) 6756 sayılı Kanun kapsamında, Üniversitede görevli asker öğretim elemanlarının özlük haklarına ilişkin ödemelerde 926 sayılı Kanun hükümleri uygulanır. Ancak asker öğretim elemanlarına, 2914 sayılı Kanunun 12 nci maddesine göre hesaplanacak üniversite ödeneği ile 926 sayılı Kanunun Ek-17 nci maddesine göre ödenen Türk Silahlı Kuvvetleri hizmet tazminatından hangisi fazla ise o ödenir. Öğretim elemanlarından 28/2/1982 tarihli ve 2629 Uçuş, Paraşüt, Denizaltı, Dalgıç ve Kurbağa Adam Hizmetleri Tazminat Kanunundan istifade edenlerin, bu Kanuna göre ödenen tazminatlarının, Türk Silahlı Kuvvetleri hizmet tazminatı ile üniversite ödeneğinden fazla olması halinde, tazminat ödemeleri 2629 sayılı Kanun hükümlerine göre ödenir. Ayrıca 4566 ve 4752 sayılı Kanun kapsamında, Harp Okulu Komutanı, dekan, dekan yardımcıları ve bölüm başkanlarına 2914 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre idarî görev ödeneği verilir. Harp Okulu Komutanına verilecek idarî görev ödeneği, Rektöre ödenecek miktar kadardır.

Üniversite dışındaki kıt’a, karargâh ve kurumlara atanma ve görevlendirilme

MADDE 18 – (1) Akademik birimlerde görevli subay öğretim elemanları doktora derecesine sahip olmaları ve öğretim-araştırma görevlerini başarıyla sürdürmeleri durumunda, Milli Savunma Üniversitesi dışındaki kıt’a, karargâh ve kurumlara atanmaksızın ilgili akademik birim tarafından talep edildiği sürece görevlerine devam edebilirler.

(2) Üniversite dışına atanan asker öğretim üyeleri için, bu Yönetmeliğin emeklilik yaş haddi ile ilgili hükümleri uygulanmaz.

(3) Üniversitede görevli asker öğretim elemanları; Üniversitece uygun görülen hallerde, olağanüstü hal, sıkıyönetim, seferberlik ve savaş hallerinde Milli Savunma Bakanlığınca, özlük hakları saklı kalmak kaydıyla Üniversite dışında da görevlendirilebilirler.

Yürürlük

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Savunma Bakanı yürütür.