19 Aralık 2017 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 30275 (Mükerrer)

TEBLİĞ

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan:

NAKİT AKIŞ TABLOLARINA İLİŞKİN TÜRKİYE MUHASEBE STANDARDI

(TMS 7) HAKKINDA TEBLİĞ SIRA NO: 4’TE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(SIRA NO: 116)

MADDE 1 – 18/1/2005 tarih ve 25704 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Nakit Akış Tablolarına İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 7) Hakkında Tebliğ Sıra No: 4’ün ekinde yer alan “Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 7) Nakit Akış Tabloları” Standardının;

a) 17 nci paragrafının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“c. Borç senetleri, krediler, senetler, tahvil, ipotek ve diğer kısa vadeli ya da uzun vadeli borçlanma araçlarının ihracından sağlanan nakit girişleri,”

b) 23 üncü paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“23. 22(a) paragrafında belirtilen nakit tahsilatlar ve ödemelere ilişkin örnekler şu şekilde sıralanabilir:

(a) Bir banka açısından vadesiz mevduat olarak yatırılan ve çekilen paralar,

(b) Bir aracı kurumun müşterileri adına tuttuğu fonlarla ilgili nakit akışları,

(c) Mülk sahipleri adına tahsil edilen ve daha sonra bunlara ödenen kiralar.”

c) 23 üncü paragrafından sonra gelmek üzere aşağıdaki 23A paragrafı eklenmiştir.

“23A. Aşağıdakiler için verilen avanslar ve yapılan ödemeler, 22(b) paragrafında belirtilen nakit tahsilatlar ve ödemelere örnek olarak verilebilir:

(a) Kredi kartı müşterilerine ilişkin anapara ödemeleri,

(b) Yatırımların alım ve satımı ve

(c) Vadesi üç ay veya daha kısa olan diğer kısa vadeli borçlanmalar.”

ç) 39 uncu paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“39. İşletmenin bağlı ortaklık veya diğer birimlerinin kontrolünün elde edilmesi veya kaybedilmesi sonucunda ortaya çıkan toplam nakit akışları, ayrı olarak gösterilir ve yatırım faaliyeti olarak sınıflandırılır.”

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Başkanı yürütür.