19 Aralık 2017 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 30275 (Mükerrer)

TEBLİĞ

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan:

DİĞER İŞLETMELERDEKİ PAYLARA İLİŞKİN AÇIKLAMALARLA İLGİLİ

TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARDI (TFRS 12) HAKKINDA

TEBLİĞ SIRA NO: 218’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(SIRA NO: 115)

MADDE 1 – 28/10/2011 tarih ve 28098 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Diğer İşletmelerdeki Paylara İlişkin Açıklamalarla İlgili Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 12) Hakkında Tebliğ Sıra No: 218’in Ek 1’inde yer alan “Türkiye Finansal Raporlama Standardı 12 (TFRS 12) Diğer İşletmelerdeki Paylara İlişkin Açıklamalar” Standardının;

a) 9 uncu paragrafının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(c) Vekil mi yoksa asil mi olduğunu (bakınız: TFRS 10’un B58–B72 paragrafları).”

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Başkanı yürütür.