19 Aralık 2017 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 30275 (Mükerrer)

TEBLİĞ

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan:

FİNANSAL ARAÇLAR STANDARDINA İLİŞKİN TÜRKİYE FİNANSAL

RAPORLAMA STANDARDI (TFRS 9) HAKKINDA TEBLİĞ’DE

(SIRA NO: 55) DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(SIRA NO: 113)

MADDE 1 – 19/1/2017 tarih ve 29953 sayılı mükerrer Resmî Gazete’de yayımlanan Finansal Araçlar Standardına İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 9) Hakkında Tebliğ (Sıra No: 55)’in ekinde yer alan “Türkiye Finansal Raporlama Standardı 9 Finansal Araçlar” Standardının;

a) 5.1.3 paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“5.1.3 5.1.1 paragrafına bağlı kalınmaksızın, ticari alacakların TFRS 15 uyarınca önemli bir finansman bileşenine sahip olmaması (veya işletmenin TFRS 15’in 63’üncü paragrafına göre kolaylaştırıcı uygulamayı seçmesi) durumunda, bu alacaklar ilk defa finansal tablolara alınması sırasında işlem bedeli üzerinden (TFRS 15’te tanımlandığı şekliyle) ölçülür.”

b) 7.1.4 paragrafından sonra gelmek üzere aşağıdaki 7.1.5, 7.1.6 ve 7.1.7 paragrafları eklenmiştir.

“7.1.5 “-”

7.1.6 “-”

7.1.7 Negatif Bedele Yol Açan Erken Ödeme (TFRS 9’a İlişkin Değişiklikler), 7.2.29–7.2.34 ve B4.1.12A paragraflarını eklemiş, B4.1.11(b) ve B4.1.12(b) paragraflarını değiştirmiştir. Söz konusu değişiklikler 1 Ocak 2019’da veya sonrasında başlayan yıllık hesap dönemlerinde uygulanır. Erken uygulamaya izin verilir. Erken uygulama halinde, bu husus dipnotlarda açıklanır.”

c) 7.2.28 paragrafından sonra gelmek üzere aşağıdaki başlık ve 7.2.29-7.2.34 paragrafları eklenmiştir.

“Negatif Bedele Yol Açan Erken Ödeme Değişikliğine İlişkin Geçiş Hükümleri

7.2.29 Negatif Bedele Yol Açan Erken Ödeme (TFRS 9’a İlişkin Değişiklikler), 7.2.30–7.2.34 paragraflarında belirtilen durumlar dışında TMS 8 uyarınca geriye dönük olarak uygulanır.

7.2.30 Söz konusu değişikliklerin, bu Standart ilk kez uygulandığında uygulanması durumunda, işletme 7.2.31–7.2.34 paragrafları yerine 7.2.1–7.2.28 paragraflarını uygular.

7.2.31 Söz konusu değişikliklerin, bu Standart ilk kez uygulandıktan sonra uygulanması durumunda, işletme 7.2.32–7.2.34 paragraflarını uygular. İşletme, bu Standartta yer alan ve söz konusu değişikliklerin uygulanması için gerekli olan diğer geçiş hükümlerini de uygular. Bu amaçla, ilk uygulama tarihine yapılan atıflar, işletmenin bu değişiklikleri ilk kez uyguladığı raporlama döneminin başlangıcı olarak dikkate alınır (söz konusu değişikliklerin ilk kez uygulandığı tarih).

7.2.32 Bir finansal varlık veya yükümlülüğün gerçeğe uygun değer değişimi kâr veya zarara yansıtılarak ölçülen olarak tanımlanması açısından:

(a) Daha önce 4.1.5 paragrafında yer alan şart uyarınca bir finansal varlığın gerçeğe uygun değer değişimi kâr veya zarara yansıtılarak ölçülen olarak tanımlanması, ancak bu şartın söz konusu değişikliklerin uygulanması sonucunda artık karşılanmaması durumunda, varlığın gerçeğe uygun değer değişimi kâr veya zarara yansıtılarak ölçülmesine yönelik önceki tanımlama iptal edilir,

(b) Daha önce 4.1.5 paragrafında yer alan şartı karşılamayan bir finansal varlığın bu şartı söz konusu değişikliklerin uygulanması sonucunda artık karşılaması durumunda, ilgili varlık gerçeğe uygun değer değişimi kâr veya zarara yansıtılan olarak tanımlanabilir,

(c) Daha önce 4.2.2(a) paragrafında yer alan şart uyarınca bir finansal yükümlülüğün gerçeğe uygun değer değişimi kâr veya zarara yansıtılan olarak tanımlanması, ancak bu şartın söz konusu değişikliklerin uygulanması sonucunda artık karşılanmaması durumunda, yükümlülüğün gerçeğe uygun değer değişimi kâr veya zarara yansıtılarak ölçülmesine yönelik önceki tanımlama iptal edilir ve

(d) Daha önce 4.2.2(a) paragrafında yer alan şartı karşılamayan bir finansal yükümlülüğün, bu şartı söz konusu değişikliklerin uygulanması sonucunda artık karşılaması durumunda, ilgili yükümlülük gerçeğe uygun değer değişimi kâr veya zarara yansıtılarak ölçülen olarak tanımlanabilir.

Bu tür bir tanımlama ve iptal işlemi, söz konusu değişikliklerin ilk uygulama tarihinde geçerli olan durum ve şartlar dikkate alınarak yapılır. Sözü edilen sınıflama geriye dönük olarak uygulanır.

7.2.33 Söz konusu değişikliklerin uygulamasını yansıtmak için önceki dönem bilgilerinin yeniden düzenlenmesi zorunlu değildir. Önceki dönemler, yalnızca sonraki dönemlere ilişkin durumlar dikkate alınmaksızın yeniden düzenlemenin mümkün olması ve yeniden düzenlenen finansal tabloların bu Standardın bütün hükümlerini yansıtması durumunda yeniden düzenlenebilir. Önceki dönem bilgilerinin yeniden düzenlenmemesi durumunda, önceki defter değeri ile söz konusu değişikliklerin ilk uygulama tarihini içeren raporlama döneminin başındaki defter değeri arasındaki fark, söz konusu değişikliklerin ilk uygulama tarihini içeren raporlama dönemine ilişkin dağıtılmamış kârların (ya da uygun olması durumunda, diğer bir özkaynak bileşeninin) açılış bakiyesine yansıtılır.

7.2.34 Söz konusu değişikliklerin ilk uygulama tarihini içeren raporlama döneminde, işletme ilk uygulama tarihi itibarıyla söz konusu değişikliklerden etkilenen her bir finansal varlık ve yükümlülük sınıfına ilişkin aşağıdaki bilgileri açıklar:

(a) Söz konusu değişikliklerin uygulanmasından hemen önce belirlenen önceki ölçüm sınıfı ve defter değeri,

(b) Söz konusu değişikliklerin uygulanmasından sonra belirlenen yeni ölçüm sınıfı ve defter değeri,

(c) Finansal durum tablosunda daha önce gerçeğe uygun değer değişimi kâr veya zarara yansıtılarak ölçülen olarak tanımlanan ancak artık bu şekilde tanımlanmayan finansal varlık ve yükümlülüklerin defter değerleri ve

(d) Gerçeğe uygun değer değişimi kâr veya zarara yansıtılarak ölçülen finansal varlık veya yükümlülüklere ilişkin tanımlamaların veya tanımlama iptallerinin nedenleri.”

ç) B4.1.11 paragrafının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(b) İhraççıya (diğer bir ifadeyle borçluya) bir borçlanma aracını erken ödeme imkânı sağlayan veya hamile (diğer bir ifadeyle alacaklıya) bir borçlanma aracını vadesinden önce ihraççıya geri verme imkânı sağlayan ve peşin ödenen tutarların büyük ölçüde anaparanın ve anapara bakiyesine ilişkin faizlerin ödenmemiş tutarını yansıttığı sözleşme şartları. Bununla birlikte, peşin ödenen tutarlar, sözleşme vadesinden önce sonlandırıldığı için makul bir bedel içerebilir.”

d) B4.1.12 paragrafının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(b) Erken ödeme tutarı büyük ölçüde sözleşmeye bağlı nominal değeri ve tahakkuk eden (ancak ödenmemiş olan) faizi yansıtmaktadır (bununla birlikte, peşin ödenen tutarlar, sözleşme vadesinden önce sonlandırıldığı için makul bir bedel içerebilir) ve”

e) B4.1.12 paragrafından sonra gelmek üzere aşağıdaki B4.1.12A paragrafı eklenmiştir.

“B4.1.12A B4.1.11(b) ve B4.1.12(b) paragraflarının uygulanması açısından, sözleşmenin vadesinden önce sonlandırılmasına neden olan olay veya şartlar dikkate alınmaksızın, sözleşmenin taraflarından biri erken sonlandırma için makul bir tazminat ödemiş veya almış olabilir. Örneğin, sözleşmenin taraflarından biri sözleşmeyi vadesinden önce sonlandırmayı tercih ettiğinde (veya erken sonlandırmanın meydana gelmesine sebep olduğunda) makul bir tazminat ödeyebilir veya alabilir.”

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Başkanı yürütür.