19 Aralık 2017 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 30275 (Mükerrer)

TEBLİĞ

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan:

TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARI YORUMLARI HAKKINDA

TEBLİĞ SIRA NO: 43’TE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(SIRA NO: 112)

MADDE 1 – 9/3/2007 tarih ve 26457 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Muhasebe Standartları Yorumları Hakkında Tebliğ Sıra No:43’ün Ek 7’sinde yer alan “TMS Yorum 27 Yasal Açıdan Kiralama Görünümündeki İşlemlerin Özünün Değerlendirilmesi” Yorumunun;

a) “İlgili düzenlemeler” bölümü aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“• TMS 8 Muhasebe Politikaları, Muhasebe Tahminlerinde Değişiklikler ve Hatalar

• TMS 17 Kiralama İşlemleri

• TMS 37 Karşılıklar, Koşullu Borçlar ve Koşullu Varlıklar

• TFRS 4 Sigorta Sözleşmeleri

• TFRS 9 Finansal Araçlar

• TFRS 15 Müşteri Sözleşmelerinden Hasılat”

b) 7 nci paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“7 Sağlanan garantiler ve anlaşmanın feshi nedeniyle oluşan mükellefiyetler de dâhil olmak üzere anlaşmadan kaynaklanan diğer mükellefiyetler, şartlarına bağlı olarak TMS 37, TFRS 4 veya TFRS 9’a göre muhasebeleştirilir.”

c) “Yürürlük tarihi” bölümü aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Yürürlük tarihi

TFRS 9 (2017 Sürümü), 7’nci paragrafı değiştirmiştir. TFRS 9 uygulandığında söz konusu değişiklik de uygulanır.

TFRS 15 Müşteri Sözleşmelerinden Hasılat, “İlgili düzenlemeler” bölümü ve 8’inci paragrafı değiştirmiştir. TFRS 15 uygulandığında söz konusu değişiklikler de uygulanır.”

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Başkanı yürütür.