19 Aralık 2017 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 30275 (Mükerrer)

TEBLİĞ

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan:

FİNANSAL BORÇLARIN ÖZKAYNAĞA DAYALI FİNANSAL ARAÇLARLA

ÖDENMESİNE İLİŞKİN TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA

STANDARDI YORUMU (TFRS YORUM 19) HAKKINDA

TEBLİĞ SIRA NO: 192’DE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(SIRA NO: 111)

MADDE 1 – 27/4/2010 tarih ve 27564 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Finansal Borçların Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlarla Ödenmesine İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı Yorumu (TFRS Yorum 19)  Hakkında Tebliğ Sıra No: 192’nin EK 1’inde yer alan “TFRS Yorum 19 Finansal Borçların Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlarla Ödenmesi” Yorumunun;

a) “İlgili düzenlemeler” bölümü aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“• Finansal Tabloların Hazırlanma ve Sunulma Esaslarına İlişkin Kavramsal Çerçeve

• TFRS 2 Hisse Bazlı Ödemeler

• TFRS 3 İşletme Birleşmeleri

• TFRS 9 Finansal Araçlar

• TFRS 13 Gerçeğe Uygun Değer Ölçümü

• TMS 1 Finansal Tabloların Sunuluşu

• TMS 8 Muhasebe Politikaları, Muhasebe Tahminlerindeki Değişiklikler ve Hatalar

• TMS 32 Finansal Araçlar: Sunum”

b) 4 üncü paragrafının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(a) Finansal yükümlülüğün tamamının ya da bir kısmının ödenmesi amacıyla ihraç edilen özkaynak araçları, TFRS 9’un 3.3.3 paragrafı uyarınca “ödenen tutar” mıdır?”

c) 5 inci paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“5 Finansal yükümlülüğün tamamının ya da bir kısmının ödenmesi amacıyla gerçekleştirilen özkaynak aracı ihracı, TFRS 9’un 3.3.3 paragrafı uyarınca ödenen tutardır. İşletme bir finansal yükümlülüğü (ya da finansal yükümlülüğün bir kısmını) sadece TFRS 9’un 3.3.1 paragrafında belirtildiği üzere finansal yükümlülük ortadan kalktığında finansal durum tablosundan çıkarabilir.”

ç) 7 nci paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“7 İhraç edilen özkaynak araçlarının gerçeğe uygun değerinin güvenilir bir şekilde ölçülememesi durumunda, özkaynak araçları, ortadan kalkan finansal yükümlülüğün gerçeğe uygun değerini yansıtacak şekilde ölçülür. Ortadan kalkan, talep halinde ödenmesi gereken finansal yükümlülüğün (vadesiz mevduat gibi), gerçeğe uygun değerinin ölçümünde TFRS 13’ün 47 nci paragrafı uygulanmaz.”

d) 9 uncu paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“9 Ortadan kalkan finansal yükümlülüğün (ya da finansal yükümlülüğün bir kısmının) defter değeri ile ödenen bedel arasındaki fark, TFRS 9’un 3.3.3 paragrafı uyarınca kâr veya zararda finansal tablolara alınır.  İhraç edilen özkaynak araçlarının ilk defa finansal tablolara alınması ve ölçümü, finansal yükümlülüğün (ya da finansal yükümlülüğün bir kısmının) ortadan kalktığı tarihte gerçekleştirilir.”

e) 10 uncu paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“10 Finansal yükümlülüğün sadece bir kısmının ortadan kalktığı durumda, bedel, 8 inci paragraf uyarınca dağıtılır. Yükümlülüğün kalan kısmına yapılan dağıtımın tutarı, kalan yükümlülüğe ilişkin şartların önemli ölçüde değiştirilip değiştirilmediğine yönelik değerlendirmenin bir parçasını oluşturur. Kalan yükümlülüğün şartlarında önemli düzeyde değişiklik yapıldığının belirlenmesi durumunda, söz konusu değişiklik, TFRS 9’un 3.3.2 paragrafı uyarınca başlangıçtaki yükümlülüğün ortadan kalkması ve yeni bir yükümlülüğün finansal tablolara alınması olarak değerlendirilir.”

f) 13 üncü paragrafından sonra gelmek üzere aşağıdaki 14 üncü paragraf eklenmiştir.

“14 [Silinmiştir]”

g) 15 inci paragraftan sonra gelmek üzere aşağıdaki 16 ncı ve 17 nci paragraflar eklenmiştir.

“16 [Silinmiştir]

17 TFRS 9 (2017 Sürümü), 4, 5, 7, 9 ve 10 uncu paragrafları değiştirmiş, 14 ve 16 ncı paragrafları silmiştir. TFRS 9 uygulandığında söz konusu değişiklikler de uygulanır.”

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Başkanı yürütür.