19 Aralık 2017 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 30275 (Mükerrer)

TEBLİĞ

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan:

YURT DIŞINDAKİ İŞLETMEDE BULUNAN NET YATIRIMIN FİNANSAL

RİSKTEN KORUNMASINA İLİŞKİN TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA

STANDARDI YORUMU (TFRS YORUM 16) HAKKINDA TEBLİĞ

SIRA NO: 125’TE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR TEBLİĞ

(SIRA NO: 110)

MADDE 1 – 31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmî Gazete’de (4.Mükerrer) yayımlanan Yurt Dışındaki İşletmede Bulunan Net Yatırımın Finansal Riskten Korunmasına İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı Yorumu (TFRS Yorum 16) Hakkında Tebliğ Sıra No: 125’in Ek 1’inde yer alan “TFRS Yorum 16 Yurt Dışındaki İşletmede Bulunan Net Yatırımın Finansal Riskten Korunması” Yorumunun;

a) “İlgili düzenlemeler” bölümü aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“• TFRS 9 Finansal Araçlar

• TMS 8 Muhasebe Politikaları, Muhasebe Tahminlerinde Değişiklikler ve Hatalar

• TMS 21 Kur Değişiminin Etkileri”

b) 3 üncü paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“3 TFRS 9, korunma muhasebesi ilişkisi kapsamında uygun bir korunan kalem ve uygun korunma araçlarının tanımlanmasını gerektirmektedir. Net yatırımın korunmasına ilişkin tanımlanmış bir korunma ilişkisinin olması durumunda, net yatırıma etkin bir şekilde korunma sağladığı tespit edilen bir korunma aracına ilişkin kazanç veya kayıp diğer kapsamlı gelirde finansal tablolara alınır ve yurt dışındaki işletmenin faaliyet sonuçlarının ve finansal durumunun çevrilmesinden kaynaklanan kur farkları ile birlikte gösterilir.”

c) 5, 6 ve 7 nci paragrafları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“5 TFRS 9, işletmenin türev veya türev olmayan (ya da türev ve türev olmayan finansal araçların bir bileşimi niteliğindeki) bir finansal aracı, döviz kuru riskinden korunma aracı olarak tanımlamasına izin verir. Bu Yorum, yurt dışındaki işletmede bulunan net yatırımın korunmasına ilişkin, bir grup içerisindeki korunma araçlarının hangi durumda korunma muhasebesine uygun olduğunun belirlenmesinde rehberlik sağlar.

6 TMS 21 ve TFRS 9, ana işletme yurt dışındaki işletmeyi elden çıkardığında, hem yurt dışındaki işletmenin faaliyet sonuçlarının ve finansal durumunun çevrilmesinden kaynaklanan kur farkları hem de net yatırımı etkin bir şekilde koruduğu tespit edilen bir korunma aracına ilişkin kazanç veya kayıp ile ilgili diğer kapsamlı gelir içerisinde finansal tablolara alınan toplam tutarların, yeniden sınıflandırma düzeltmesi olarak özkaynaktan çıkarılarak kâr veya zarar içerisinde yeniden sınıflandırılmasını gerektirir. Bu Yorum, işletmenin hem korunma aracı hem de korunan kalem için özkaynaktan çıkarılarak kâr veya zarar içerisinde yeniden sınıflandırılacak tutarları nasıl belirleyeceğine ilişkin rehberlik sağlar.

7 Bu Yorum, yurt dışındaki bir işletmede bulunan net yatırımlardan kaynaklanan kur riskinden korunan işletmeye uygulanır ve TFRS 9 çerçevesinde korunma muhasebesinin uygulanmasını amaçlar. Kolaylık sağlaması açısından bu Yorum, bu tür bir işletme ile ana işletmeyi, yurt dışındaki işletmelerin net varlıklarının dahil olduğu finansal tablolar ile konsolide finansal tabloları kastetmektedir. Ana işletmeye yapılan her atıf, yurt dışındaki bir iş ortaklığı, iştirak veya şubede net yatırımı bulunan işletmelere de aynı şekilde uygulanır.”

ç) 14 üncü paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“14 Bir türev veya türev olmayan araç (veya türev ve türev olmayan araçların bir bileşimi), yurt dışındaki bir işletmede bulunan net yatırıma ilişkin korunma aracı olarak tanımlanabilir.  Korunma aracı (araçları), TFRS 9’un 6.4.1 paragrafında yer alan net yatırımın korunmasına ilişkin tanımlama, belgeleme ve etkinlik gereklilikleri yerine getirildiği sürece, grup içerisindeki herhangi bir işletme veya birden çok işletme tarafından elde bulundurulabilir. Grubun çeşitli seviyelerinde farklı tanımlamalar olma olasılığı nedeniyle, özellikle grubun korunma stratejisi açıkça belgelendirilmelidir.”

d) 16 ncı paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“16 Korunan yurt dışındaki bir işletme elden çıkarıldığında, korunma aracına ilişkin olarak ana işletmenin konsolide finansal tablolarında yabancı para çevrim farkından çıkarılarak kâr veya zararda yeniden sınıflandırma düzeltmesi olarak yeniden sınıflandırılan tutar, TFRS 9’un 6.5.14 paragrafının tanımlanmasını gerektirdiği tutardır. Söz konusu tutar, etkin bir korunma sağladığı tespit edilen korunma aracına ilişkin toplam kazanç veya kayıp tutarıdır.”

e) 18 inci paragrafından sonra gelmek üzere aşağıdaki 18A ve 18B paragrafları eklenmiştir.

“18A [Silinmiştir]

18B  TFRS 9 (2017 Sürümü), 3, 5-7, 14, 16, UR1 ve UR8 paragraflarını değiştirmiş ve 18A paragrafını silmiştir. TFRS 9 uygulandığında söz konusu değişiklikler de uygulanır.”

f) Ek bölümünde yer alan UR1 paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“UR1 Bu Ek, aşağıda örneklendirilen kurumsal yapıyı kullanarak bu Yorum’un uygulamasını örneklendirir. Bu Ek’te ele alınmamış olmasına rağmen, tanımlanan korunma ilişkileri tüm durumlarda TFRS 9’a göre etkinlik açısından test edilir. Ana ortaklık, nihai ana ortaklık olup konsolide finansal tablolarını ağırlıkla kullandığı para birimi olan Avro (EUR) cinsinden sunmaktadır. Ana ortaklık bağlı ortaklıkların her birinin tamamına sahiptir. Ana ortaklığın bağlı ortaklık B’de bulunan (ağırlıkla kullanılan para birimi İngiliz Sterlini (GBP)) 500 milyon GBP net yatırımı, bağlı ortaklık B’nin bağlı ortaklık C’de (ağırlıkla kullanılan para birimi ABD Doları (USD)) bulunan 300 milyon USD net yatırımının eşdeğeri olan 159 milyon GBP net yatırımını içermektedir. Diğer bir deyişle, bağlı ortaklık B’nin bağlı ortaklık C’de bulunan yatırımı dışındaki net varlıkları 341 milyon GBP’dir

g) Ek bölümünde yer alan UR8 paragrafının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(a) Bağlı ortaklık A’nın 300 milyon USD dış borçlanmasına ilişkin olarak, TFRS 9 uyarınca belirlenmesi gereken tutar, başka bir ifadeyle korunmanın etkin kısmı olarak diğer kapsamlı gelirde finansal tablolara alınmış olan kur riskinin değerindeki toplam değişikliktir ve”

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Başkanı yürütür.