19 Aralık 2017 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 30275 (Mükerrer)

TEBLİĞ

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan:

İMTİYAZLI HİZMET ANLAŞMALARINA İLİŞKİN TÜRKİYE FİNANSAL

RAPORLAMA STANDARDI YORUMU (TFRS YORUM 12)

HAKKINDA TEBLİĞ SIRA NO: 65’TE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(SIRA NO: 109)

MADDE 1 – 15/7/2007 tarih ve 26583 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İmtiyazlı Hizmet Anlaşmalarına İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı Yorumu (TFRS Yorum 12) Hakkında Tebliğ Sıra No: 65’in EK 1’inde yer alan “TFRS Yorum 12 İmtiyazlı Hizmet Anlaşmaları” Yorumunun;

a) “İlgili düzenlemeler” bölümü aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“• Finansal Tabloların Hazırlanma ve Sunulma Esaslarına İlişkin Kavramsal Çerçeve1

• TFRS 1 Türkiye Finansal Raporlama Standartlarının İlk Uygulaması

• TFRS 7 Finansal Araçlar: Açıklamalar

• TFRS 9 Finansal Araçlar

• TFRS 15 Müşteri Sözleşmelerinden Hasılat

• TMS 8 Muhasebe Politikaları, Muhasebe Tahminlerinde Değişiklikler ve Hatalar

• TMS 16 Maddi Duran Varlıklar

• TMS 17 Kiralama İşlemleri

• TMS 20 Devlet Teşviklerinin Muhasebeleştirilmesi ve Devlet Yardımlarının Açıklanması

• TMS 23 Borçlanma Maliyetleri

• TMS 32 Finansal Araçlar: Sunum

• TMS 36 Varlıklarda Değer Düşüklüğü

• TMS 37 Karşılıklar, Koşullu Borçlar ve Koşullu Varlıklar

• TMS 38 Maddi Olmayan Duran Varlıklar

• TFRS Yorum 4 Bir Anlaşmanın Kiralama İşlemi İçerip İçermediğinin Belirlenmesi

• TMS Yorum 29 İmtiyazlı Hizmet Anlaşmaları – Açıklamalar2

1 Ocak 2011’de yayımlanan Finansal Raporlamaya İlişkin Kavramsal Çerçeve bu Çerçevenin yerini almıştır.

2 TMS Yorum 29’un daha önce Açıklama- İmtiyazlı Hizmet Anlaşmaları olan başlığı TFRS Yorum 12 tarafından değiştirilmiştir ”

b) 23-25 inci paragrafları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“23 16 ve 18’inci paragraflar uyarınca finansal tablolara alınan finansal varlıklara TMS 32, TFRS 7 ve TFRS 9 uygulanır.

24 İmtiyazı tanıyan tarafından veya imtiyazı tanıyanın talimatı ile ödenmesi gereken tutar, TFRS 9 uyarınca:

(a) İtfa edilmiş maliyetinden,

(b) Gerçeğe uygun değer değişimi diğer kapsamlı gelire yansıtılan olarak veya

(c) Gerçeğe uygun değer değişimi kâr veya zarara yansıtılan olarak

ölçülerek muhasebeleştirilir.

25 İmtiyazı tanıyan tarafından ödenmesi gereken tutarın, itfa edilmiş maliyetinden veya gerçeğe uygun değer değişimi diğer kapsamlı gelire yansıtılan olarak ölçülmesi durumunda, TFRS 9, etkin faiz yöntemi kullanılarak hesaplanan faizin kâr veya zararda finansal tablolara alınmasını gerektirir.”

c) 28A-28C paragrafları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“28A-28C  [Silinmiştir]”

ç) 28D paragrafından sonra gelmek üzere aşağıdaki 28E paragrafı eklenmiştir.

“28E TFRS 9 (2017 sürümü), 23-25 paragraflarını değiştirmiş ve 28A-28C paragraflarını silmiştir. TFRS 9 uygulandığında söz konusu değişiklikler de uygulanır.”

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Başkanı yürütür.