19 Aralık 2017 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 30275 (Mükerrer)

TEBLİĞ

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan:

TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI YORUMLARI

HAKKINDA TEBLİĞ SIRA NO: 44’TE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(SIRA NO: 108)

MADDE 1 – 15/6/2007 tarih ve 26553 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Finansal Raporlama Standartları Yorumları Hakkında Tebliğ Sıra No: 44’ün Ek 2’sinde yer alan “TFRS Yorum 2 Üyelerin Kooperatif İşletmelerdeki Hisseleri ve Benzeri Finansal Araçlar” Yorumunun;

a) “İlgili düzenlemeler” bölümü aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“• TFRS 9 Finansal Araçlar

• TFRS 13 Gerçeğe Uygun Değer Ölçümü

• TMS 32 Finansal Araçlar: Sunum”

b) 14A paragrafından sonra gelmek üzere aşağıdaki 15 inci paragraf eklenmiştir.

“15 [Silinmiştir]”

c) 17 nci paragrafından sonra gelmek üzere aşağıdaki 18 ve 19 uncu paragraflar eklenmiştir.

“18 [Silinmiştir]

19 TFRS 9 (2017 Sürümü), A8 ve A10 paragraflarını değiştirmiş, 15 ve 18 inci paragrafları silmiştir. TFRS 9 uygulandığında söz konusu değişiklikler de uygulanır.”

ç) A8 paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“A8 Geri alıma yönelik sınırlama dışında kalan üye hisseleri finansal yükümlülük niteliğindedir. Kooperatif, söz konusu finansal yükümlülüğü, ilk defa finansal tablolara alırken gerçeğe uygun değeri üzerinden ölçer. Bu hisseler talep hâlinde geri alınacağından, kooperatif, bu tür finansal yükümlülüklerin gerçeğe uygun değerini “Talep hâlinde ödenmesi gereken finansal yükümlülüğün (örneğin bir vadesiz mevduat) gerçeğe uygun değeri, talep halinde ödenmesi gereken tutardan düşük olmamak üzere ...” hükmünü içeren TFRS 13’ün 47 nci paragrafı uyarınca ölçer. Buna göre, kooperatif, geri alım hükümleri uyarınca, talep hâlinde ödenecek azami tutarı finansal yükümlülük olarak sınıflandırır.”

d) A10 paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“A10 Ana sözleşmede yapılan değişikliğin ardından, kooperatifin, üyelerin elinde bulunan hisselerin azami yüzde 25’ini veya azami 50.000 adet hissenin herbirini 20 TL’den geri alması gerekebilir. Buna bağlı olarak, kooperatif 1 Ocak 20X3 tarihinde, TFRS 13’ün 47 nci paragrafı uyarınca belirlenen talep hâlinde ödenecek azami tutar olan 1.000.000 TL’yi finansal yükümlülük olarak sınıflandırır. Bu nedenle işletme, 1 Ocak 20X3 tarihinde 200.000 TL’lik tutarı özkaynaktan finansal yükümlülüklere aktarır ve 2.000.000 TL’lik tutar özkaynak olarak sınıflandırılmış şekilde bırakılır. Bu örnekte, işletme, söz konusu aktarmaya ilişkin herhangi bir kazanç veya kaybı finansal tablolara almaz.”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin Ek 4’ünde yer alan “TFRS Yorum 5 Hizmetten Çekme, Restorasyon ve Çevre Rehabilitasyon Fonlarından Kaynaklanan Paylar Üzerindeki Haklar” Yorumunun;

a) “İlgili düzenlemeler” bölümü aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“• TFRS 9 Finansal Araçlar

• TFRS 10 Konsolide Finansal Tablolar

• TFRS 11 Müşterek Anlaşmalar

• TMS 8 Muhasebe Politikaları, Muhasebe Tahminlerinde Değişiklikler ve Hatalar

• TMS 28 İştiraklerdeki ve İş Ortaklıklarındaki Yatırımlar

• TMS 37 Karşılıklar, Koşullu Borçlar ve Koşullu Varlıklar”

b) 5 inci paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“5 Hizmetten çekme tümüyle tamamlandığında veya fon tasfiye edildiğinde sözleşme kapsamında dağıtımdan pay alma hakkı gibi tazminat hakkından fazla olan ve fonda yer alan bir kalıntı pay, TFRS 9 kapsamındaki bir özkaynak aracı olabilir ve bu Yorum kapsamına girmez.”

c) 14 üncü paragrafından sonra gelmek üzere aşağıdaki 14A paragrafı eklenmiştir.

“14A [Silinmiştir]”

ç) 14B paragrafından sonra gelmek üzere aşağıdaki 14C ve 14D paragrafları eklenmiştir.

“14C [Silinmiştir]

14D TFRS 9 (2017 Sürümü), 5 inci paragrafı değiştirmiş, 14A ve 14C paragraflarını silmiştir. TFRS 9 uygulandığında söz konusu değişiklikler de uygulanır.”

MADDE 3 – Aynı Tebliğin Ek 9’unda yer alan “TFRS Yorum 10 Ara Dönem Finansal Raporlama ve Değer Düşüklüğü” Yorumunun;

a) “İlgili düzenlemeler” bölümü aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“• TFRS 9 Finansal Araçlar

• TMS 34 Ara Dönem Finansal Raporlama

• TMS 36 Varlıklarda Değer Düşüklüğü”

b) 1 inci paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“1 Her raporlama dönemi sonunda şerefiyenin değer düşüklüğü açısından değerlendirilmesi ve gerektiğinde TMS 36’ya göre söz konusu tarihte değer düşüklüğü zararının finansal tablolara alınması gerekir. Ancak, değer düşüklüğü değerlendirmesinin sadece sonraki bir raporlama dönemi sonunda yapılmış olması hâlinde, o tarihteki şartlar değer düşüklüğünün azaltılmasını veya değer düşüklüğünün önüne geçilmesini sağlayacak şekilde değişmiş olabilir. Bu Yorum, bu tür değer düşüklüğü zararlarının iptal edilip edilmeyeceğini düzenler.”

c) 2 nci paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“2 Bu Yorum, TMS 34 hükümleri ile TMS 36’da yer alan şerefiyedeki değer düşüklüğü zararlarının finansal tablolara alınmasına ilişkin hükümler arasındaki etkileşimi ve bu etkileşimin bir sonraki ara dönem ve yıllık finansal tablolar üzerindeki etkilerini düzenler.”

ç) 5 ve 6 ncı paragrafları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“5 [Silinmiştir]

6 [Silinmiştir]”

d) 7 nci paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“7 Bu Yorum aşağıdaki konuyu düzenler:

Değer düşüklüğü değerlendirmesinin sadece sonraki bir raporlama dönemi sonunda yapılacak olması durumunda, bir zararın finansal tablolara alınmaması veya daha düşük tutarda bir zararın finansal tablolara alınması söz konusu olacaksa; ara dönemde şerefiye için finansal tablolara alınan değer düşüklüğü zararı iptal edilmeli midir?”

e) 8 inci paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“8 İşletme, bir önceki ara dönemde şerefiyeye ilişkin olarak finansal tablolara almış olduğu değer düşüklüğü zararını iptal edemez.”

f) 11 inci paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve bu paragraftan sonra gelmek üzere 12, 13 ve 14 üncü paragraflar eklenmiştir.

“11-13 [Silinmiştir]

14 TFRS 9 (2017 Sürümü) 1, 2, 7 ve 8 inci paragrafları değiştirmiş, 5, 6 ve 11-13 paragraflarını silmiştir. TFRS 9 uygulandığında söz konusu değişiklikler de uygulanır.”

MADDE 4 – Bu Tebliğ yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Tebliğ hükümlerini Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Başkanı yürütür.