19 Aralık 2017 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 30275 (Mükerrer)

TEBLİĞ

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan:

KARŞILIKLAR, KOŞULLU BORÇLAR VE KOŞULLU VARLIKLARA İLİŞKİN

TÜRKİYE MUHASEBE STANDARDI (TMS 37) HAKKINDA TEBLİĞ

SIRA NO: 20’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(SIRA NO: 106)

MADDE 1 – 15/2/2006 tarih ve 26081 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karşılıklar, Koşullu Borçlar ve Koşullu Varlıklara İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 37) Hakkında Tebliğ Sıra No: 20’nin ekinde yer alan “Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 37) Karşılıklar, Koşullu Borçlar ve Koşullu Varlıklar”  Standardının;

a) “Amaç” başlığından sonra gelen cümle aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Bu Standardın amacı; uygun finansal tablolara alma kıstaslarının ve ölçüm esaslarının karşılıklar, koşullu borçlar ve koşullu varlıklara uygulanmasını ve kullanıcıların bunların nitelikleri, zamanlamaları ve tutarlarını anlamaları için gerekli olan bilgilerin dipnotlarda açıklanmasını sağlamaktır.”

b) 2 nci paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“2. Bu Standart TFRS 9 Finansal Araçlar kapsamındaki finansal araçlara (teminatlar dâhil) uygulanmaz.”

c) 96 ncı paragrafından sonra gelmek üzere aşağıdaki 97 ve 98 inci paragraflar eklenmiştir.

“97. [Silinmiştir]

98. [Silinmiştir]”

ç) 100 üncü paragrafından sonra gelmek üzere aşağıdaki 101 inci paragraf eklenmiştir.

“101. TFRS 9 (2017 Sürümü) 2’nci paragrafı değiştirmiş, 97 ve 98’inci paragrafları silmiştir. TFRS 9 uygulandığında söz konusu değişiklikler de uygulanır.”

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Başkanı yürütür.