19 Aralık 2017 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 30275 (Mükerrer)

TEBLİĞ

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan:

VARLIKLARDA DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜNE İLİŞKİN TÜRKİYE MUHASEBE

STANDARDI (TMS 36) HAKKINDA TEBLİĞ SIRA NO: 28’DE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(SIRA NO: 105)

MADDE 1 – 18/3/2006 tarih ve 26112 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Varlıklarda Değer Düşüklüğüne İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 36) Hakkında Tebliğ Sıra No: 28’in ekinde yer alan “Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 36) Varlıklarda Değer Düşüklüğü”  Standardının;

a) 2 nci paragrafının (e) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(e) TFRS 9 Finansal Araçlar kapsamındaki finansal varlıklar;”

b) 4 üncü paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“4. Bu Standart aşağıdaki şekilde sınıflandırılan finansal varlıklara uygulanır:

(a) TFRS 10 Konsolide Finansal Tablolar’da tanımlanan bağlı ortaklıklar,

(b) TMS 28 İştiraklerdeki ve İş Ortaklıklarındaki Yatırımlar’da tanımlanan iştirakler ve

(c) TFRS 11 Müşterek Anlaşmalar’da tanımlanan iş ortaklıkları.

Diğer finansal varlıklardaki değer düşüklüklerine ilişkin olarak TFRS 9 hükümleri esas alınır.”

c) 5 inci paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“5.  Bu Standart; TFRS 9 kapsamındaki finansal varlıklara, TMS 40 kapsamında gerçeğe uygun değeri üzerinden ölçülen yatırım amaçlı gayrimenkullere, TMS 41 kapsamında gerçeğe uygun değerden satış maliyetleri düşülmek suretiyle ölçülen tarımsal faaliyetlere ilişkin canlı varlıklara uygulanmaz. Ancak, bu Standart, diğer Standartlar uyarınca, örneğin TMS 16 Maddi Duran Varlıklar ve TMS 38 Maddi Olmayan Duran Varlıklar’daki yeniden değerleme yöntemleri gibi, yeniden değerlenmiş tutarıyla (başka bir ifadeyle yeniden değerleme tarihindeki gerçeğe uygun değeri üzerinden, müteakip birikmiş amortisman ve müteakip birikmiş değer düşüklüğü zararlarının indirilmesi suretiyle bulunan değeriyle) izlenen varlıklara uygulanır. Bir varlığın gerçeğe uygun değeri ile elden çıkarma maliyetleri düşülmüş gerçeğe uygun değeri arasındaki tek fark, varlığın elden çıkarılmasıyla ilişkilendirilebilen ilave doğrudan maliyetlerdir.

(a) Elden çıkarma maliyetlerinin önemsiz olması durumunda; yeniden değerlenmiş varlığın geri kazanılabilir tutarı, yeniden değerlenmiş tutarına zorunlu olarak yakın ya da söz konusu tutardan daha büyük olacaktır. Bu durumda, yeniden değerleme esasları uygulandıktan sonra, yeniden değerlenmiş varlığın değer düşüklüğüne uğraması olası değildir ve geri kazanılabilir tutarın tahmin edilmesine gerek yoktur.

(b) [Silinmiştir]

(c) Elden çıkarma maliyetlerinin önemsiz olmaması durumunda; yeniden değerlenmiş varlığın elden çıkarma maliyetleri düşülmüş gerçeğe uygun değeri, söz konusu varlığın gerçeğe uygun değerinden zorunlu olarak daha düşük olacaktır. Bu nedenle, yeniden değerlenmiş varlık, kullanım değerinin yeniden değerlenmiş tutarından daha düşük olması durumunda değer düşüklüğüne uğrayacaktır. Bu durumda, yeniden değerleme esasları uygulandıktan sonra, işletme, ilgili varlığın değer düşüklüğüne uğrayıp uğramadığını belirlemek için bu Standardı uygular.”

ç) 140F paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve 140F paragrafından sonra gelmek üzere aşağıdaki 140G paragrafı eklenmiştir.

“140F. [Silinmiştir]

140G. [Silinmiştir]”

d) 140I paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“140I. TFRS 13; 5, 6, 12, 20, 22, 28, 78, 105, 111, 130 ve 134 üncü paragrafları değiştirmiş, 25-27 nci paragrafları silmiş ve 53A paragrafını eklemiştir. Söz konusu değişiklikler TFRS 13 uygulandığında uygulanır.”

e) 140K paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“140K. [Silinmiştir]”

f) 140L paragrafından sonra gelmek üzere aşağıdaki 140M paragrafı eklenmiştir.

“140M. TFRS 9 (2017 Sürümü)  2, 4 ve 5 inci paragrafları değiştirmiş, 140F, 140G ve 140K paragraflarını silmiştir. TFRS 9 uygulandığında söz konusu değişiklikler de uygulanır.”

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Başkanı yürütür.