19 Aralık 2017 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 30275 (Mükerrer)

TEBLİĞ

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan:

İŞTİRAKLERDEKİ VE İŞ ORTAKLIKLARINDAKİ YATIRIMLARA İLİŞKİN

TÜRKİYE MUHASEBE STANDARDI (TMS 28) HAKKINDA

TEBLİĞ SIRA NO: 215’TE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(SIRA NO: 102)

MADDE 1 – 28/10/2011 tarih ve 28098 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İştiraklerdeki ve İş Ortaklıklarındaki Yatırımlara İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 28) Hakkında Tebliğ Sıra No: 215’in EK 1’inde yer alan “Türkiye Muhasebe Standardı 28 (TMS 28) İştiraklerdeki ve İş Ortaklıklarındaki Yatırımlar” Standardının;

a) 40 ncı paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“40 38’inci paragraf uyarınca, iştirak veya iş ortaklığının zararlarının finansal tablolara alınması da dâhil olmak üzere; özkaynak yönteminin uygulanması sonrasında işletme, iştirak veya iş ortaklığındaki net yatırımının değer düşüklüğüne uğramış olduğuna dair tarafsız bir kanıt olup olmadığını belirlemek için 41A ve 41C paragraflarını uygular.”

b) 41 inci paragrafından sonra gelmek üzere aşağıdaki 41A-41C paragrafları eklenmiştir.

“41A Net yatırım ilk defa finansal tablolara alındıktan sonra meydana gelen bir veya daha fazla olay (“zarara neden olan olay”) sebebiyle değer düşüklüğüne dair tarafsız bir kanıtın bulunması ve söz konusu zarara neden olan olayın (olayların), net yatırımdan elde edilecek, güvenilir olarak tahmin edilebilen, gelecekteki tahmini nakit akışları üzerinde etkisinin bulunması durumunda, iştirak veya iş ortaklığındaki net yatırım değer düşüklüğüne uğrar ve değer düşüklüğü zararı meydana gelir. Değer düşüklüğüne neden olan tek ve münferit bir olayı belirlemek mümkün olmayabilir. Bundan ziyade, birkaç olayın birleşik etkisi, değer düşüklüğüne sebep olmuş olabilir. Gelecekteki olaylar sonucunda ortaya çıkması beklenen zararlar, söz konusu olayların gerçekleşme olasılıklarına bakılmaksızın, finansal tablolara alınmaz. Net yatırımın değer düşüklüğüne uğradığına dair tarafsız kanıt, aşağıdaki zarara neden olan olaylar hakkında işletmenin dikkatini çeken gözlemlenebilir verileri içerir:

(a) İştirak veya iş ortaklığının önemli finansal sıkıntı içinde olması,

(b) Ödemede temerrüde düşülmesi veya vadenin aşılması gibi nedenlerle iştirak veya iş ortaklığı tarafından sözleşmenin ihlal edilmesi,

(c) Ekonomik veya sözleşmeye bağlı nedenlerden dolayı iştirakinin ve iş ortaklığının içine düştüğü finansal sıkıntıdan dolayı işletmenin, iştirakine veya iş ortaklığına normal şartlarda düşünmediği bir ayrıcalık tanıması,

(d) İştirakin veya iş ortaklığının iflasının veya başka bir finansal yeniden yapılanmaya gireceğinin muhtemel olması veya

(e) İştirakin veya iş ortaklığının finansal sıkıntıları nedeniyle, net yatırıma ilişkin aktif piyasanın ortadan kalkması.

41B İştirakin veya iş ortaklığının özkaynakları veya finansal araçları artık halka açık şekilde işlem görmediği için aktif piyasanın ortadan kalkması, değer düşüklüğüne dair kanıt oluşturmaz. İştirakin veya iş ortaklığının kredi derecesindeki düşüş veya iştirakin veya iş ortaklığının gerçeğe uygun değerindeki azalış, diğer uygun bilgilerle beraber değerlendirildiğinde değer düşüklüğüne dair kanıt oluşturabilirken, tek başına bir kanıt oluşturmaz.

41C  41A paragrafında yer alan olaylara ek olarak, iştirakin veya iş ortaklığının özkaynak araçlarına yapılan net yatırımın değer düşüklüğüne uğradığına dair tarafsız kanıt, iştirakin veya iş ortaklığının faaliyet gösterdiği piyasada ve teknolojik, ekonomik ve yasal çevrede meydana gelen ve olumsuz etkileri olan önemli değişiklikler hakkında bilgiler içerir ve özkaynak araçlarına yapılan yatırımın maliyetinin geri kazanılamayabileceğini gösterir. Ayrıca, özkaynak aracına yapılan yatırımının gerçeğe uygun değerinde meydana gelen önemli veya uzun süren bir azalış sonucunda gerçeğe uygun değerin maliyetin altında kalması, söz konusu özkaynak aracının değer düşüklüğüne uğradığına dair tarafsız bir kanıttır.”

c) 42 nci paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“42 Bir iştirakteki veya iş ortaklığındaki net yatırımın defter değerinin bir bölümünü oluşturan şerefiye ayrı olarak finansal tablolara alınmadığından, şerefiyenin değer düşüklüğünün testine ilişkin olarak TMS 36 Varlıklarda Değer Düşüklüğü’nde yer alan hükümlerin uygulanması suretiyle ayrı bir değer düşüklüğü testine tabi tutulmaz. Bunun yerine, 41A-41C paragraflarının uygulanmasının net yatırımda değer düşüklüğü olabileceğini göstermesi durumunda, net yatırımın geri kazanılabilir tutarı (kullanım değeri ile gerçeğe uygun değerinden satış maliyetlerinin düşülmesi sonucu bulunan tutardan büyük olanı) ile defter değeri karşılaştırılarak, net yatırımın defter değerinin tamamı TMS 36’ya göre değer düşüklüğü açısından tek bir varlık gibi test edilir. Bu tür durumlarda finansal tablolara alınan değer düşüklüğü zararı, iştirakteki veya iş ortaklığındaki net yatırımın defter değerinin bir bölümünü oluşturan şerefiye de dahil olmak üzere, herhangi bir varlık kalemine dağıtılmaz. Buna bağlı olarak, net yatırımın geri kazanılabilir tutarının sonradan artması durumunda, söz konusu değer düşüklüğü zararına ilişkin olarak iptal edilen herhangi bir tutar, TMS 36 uyarınca finansal tablolara alınır. Net yatırımın kullanım değerini belirlerken işletme;

(a) İştirak veya iş ortaklığının faaliyetlerinden elde edilecek nakit akışları ve söz konusu yatırımın elden çıkarılmasından elde edilecek getiriler de dâhil olmak üzere, gelecekte elde edilmesi beklenen tahmini nakit akışlarının bugünkü değerinden kendine düşen payı veya

(b) Yatırıma ilişkin kâr paylarının elde edilmesi ve söz konusu yatırımın elden çıkarılması sonucunda ortaya çıkması beklenen gelecekteki tahmini nakit akışlarının bugünkü değeri.

ç) 45A paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“45A TFRS 9 (2017 Sürümü) 40-42’nci paragrafları değiştirmiş ve 41A-41C paragraflarını eklemiştir. TFRS 9 uygulandığında söz konusu değişiklikler de uygulanır.”

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Başkanı yürütür.