19 Aralık 2017 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 30275 (Mükerrer)

TEBLİĞ

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan:

HİSSE BAZLI ÖDEMELERE İLİŞKİN TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA

STANDARDI (TFRS 2) HAKKINDA TEBLİĞ SIRA NO: 36’DA

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(SIRA NO: 86)

MADDE 1 – 31/3/2006 tarih ve 26125 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hisse Bazlı Ödemelere İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 2) Hakkında Tebliğ Sıra No: 36’nın ekinde yer alan “Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 2) Hisse Bazlı Ödemeler” Standardının;

a) 6 ncı paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“6. Bu TFRS, işletmenin TMS 32 Finansal Araçlar: Açıklamalar ve Sunum’un 8-10’uncu paragrafları ya da TFRS 9 Finansal Araçlar’ın 2.4-2.7 paragrafları kapsamındaki bir sözleşme çerçevesinde mal veya hizmet aldığı veya edindiği hisse bazlı ödeme işlemlerine uygulanmaz.”

b) 63C paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“63C. TFRS 9 (2017 Sürümü) 6’ncı paragrafı değiştirmiştir. TFRS 9 uygulandığında söz konusu değişiklik de uygulanır. ”

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Başkanı yürütür.