18 Aralık 2017 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30274

TEBLİĞ

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan:

İŞTİRAKLERDEKİ VE İŞ ORTAKLIKLARINDAKİ YATIRIMLARA İLİŞKİN

TÜRKİYE MUHASEBE STANDARDI (TMS 28) HAKKINDA TEBLİĞ

SIRA NO: 215’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(SIRA NO: 83)

MADDE 1 – 28/10/2011 tarihli ve 28098 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İştiraklerdeki ve İş Ortaklıklarındaki Yatırımlara İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 28) Hakkında Tebliğ Sıra No: 215’in ekinde yer alan “Türkiye Muhasebe Standardı 28 (TMS 28) İştiraklerdeki ve İş Ortaklıklarındaki Yatırımlar” Standardının;

a) 14 üncü paragrafından sonra gelmek üzere aşağıdaki paragraf eklenmiştir.

“14A İşletme, özkaynak yönteminin uygulanmadığı iştirak ya da iş ortaklığındaki diğer finansal araçlara da TFRS 9’u uygular. Bunlar, özü itibarıyla işletmenin iştiraki ya da iş ortaklığındaki net yatırımının bir parçasını oluşturan uzun vadeli payları da (bakınız: 38’inci paragraf)  kapsar. İşletme, bu tür uzun vadeli paylara bu Standardın 38’inci paragrafı ile 40-43’üncü paragraflarını uygulamadan önce TFRS 9’u uygular. İşletme, bu Standardın uygulanmasından kaynaklanan uzun vadeli payların defter değerine ilişkin düzeltmeleri TFRS 9’u uygularken dikkate almaz.”

b) 41 inci paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“41 [Silinmiştir]”

c) 45E paragrafından sonra gelmek üzere aşağıdaki paragraflar eklenmiştir.

“45F “-”

45G İştirak ve İş Ortaklıklarındaki Uzun Vadeli Paylar değişikliği, 14A paragrafını eklemiş ve 41’inci paragrafı silmiştir. Söz konusu değişiklikler, 45H – 45K paragraflarında belirtilen durumlar dışında, 1 Ocak 2019’da veya sonrasında başlayan yıllık hesap dönemlerinde TMS 8 uyarınca geriye dönük olarak uygulanır. Erken uygulamaya izin verilmektedir. Söz konusu değişikliklerin erken uygulanması durumunda, bu husus dipnotlarda açıklanır.

45H 45G paragrafındaki değişiklikleri ilk kez uygulayan işletmenin TFRS 9’u da ilk kez uygulaması durumunda, 14A paragrafında tanımlanan uzun vadeli paylara TFRS 9’da yer alan geçiş hükümleri uygulanır.

45I TFRS 9’u ilk kez uyguladıktan sonra 45G paragrafındaki değişiklikleri ilk kez uygulayan işletme, uzun vadeli paylara, 14A paragrafında düzenlenen hükümleri uygulaması için gerekli olan TFRS 9 geçiş hükümlerini uygular. Bu amaçla, TFRS 9’da ilk uygulama tarihine yapılan atıflar, değişikliklerin ilk kez uygulandığı (değişikliklerin ilk uygulama tarihi) yıllık raporlama döneminin başlangıcına yapılmış sayılır. İşletme, değişiklikleri yansıtmak için önceki dönemleri yeniden düzenlemek zorunda değildir. Önceki dönemler yalnızca bu değişikliklerin sonraki dönemlere ilişkin durumlar dikkate alınmaksızın yeniden düzenlenmesinin mümkün olması durumunda, TMS 8 uyarınca geriye dönük olarak yeniden düzenlenir.

45J 45G’de yer alan değişikliklerin ilk uygulamasında, TFRS 4 Sigorta Sözleşmeleri uyarınca TFRS 9’a ilişkin geçici muafiyetten yararlanan işletme, söz konusu değişikliklerin uygulamasını yansıtmak için önceki dönemleri yeniden düzenlemek zorunda değildir. Önceki dönemler yalnızca bu değişikliklerin sonraki dönemlere ilişkin durumlar dikkate alınmaksızın yeniden düzenlenmesinin mümkün olması durumunda, TMS 8 uyarınca geriye dönük olarak yeniden düzenlenir.

45K 45I ve 45J paragraflarını uygulayarak önceki dönemleri yeniden düzenlemeyen işletme, değişikliklerin ilk uygulama tarihinde:

(a) 14A paragrafında belirtilen uzun vadeli payların o tarih itibarıyla önceki defter değeri ve

(b) Söz konusu uzun vadeli payların o tarih itibarıyla defter değeri

arasındaki farkı dağıtılmamış kârların (ya da uygun olması durumunda, başka bir özkaynak kaleminin) açılış bakiyesinde finansal tablolarına yansıtır.”

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Başkanı yürütür.