18 Aralık 2017 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30274

YÖNETMELİK

Necmettin Erbakan Üniversitesinden:

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ OTİZM ÇALIŞMALARI UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 30/1/2017 tarihli ve 29964 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Necmettin Erbakan  Üniversitesi Otizm Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin 10 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“ (1) Yönetim Kurulu; Müdür, müdür yardımcıları ile Rektör tarafından otizm alanından, yoksa otizmle ilişkili alanlardan en az biri özel eğitim bölümü ve bir diğeri çocuk psikiyatrisi alanlarından görevlendirilen dört öğretim elemanı olmak üzere toplam yedi kişiden oluşur. Yönetim Kurulu üyeleri üç yıllık süreyle görevlendirilir. Görev süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni üye görevlendirilir.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

30/1/2017

29964