17 Aralık 2017 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 30273

TEBLİĞ

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan:

NAKİT AKIŞ TABLOLARINA İLİŞKİN TÜRKİYE MUHASEBE STANDARDI (TMS 7)

HAKKINDA TEBLİĞ (SIRA NO: 4)’DE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(SIRA NO: 78)

MADDE 1 – 18/01/2005 tarihli ve 25704 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Nakit Akış Tablolarına İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 7) Hakkında Tebliğ (Sıra No: 4)’in 3 üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Dayanak

Madde 3 – Bu Tebliğ, 26/9/2011 tarihli ve 660 sayılı Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 9 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 4 üncü maddesinde yer alan “TMSK ve Kurul: Türkiye Muhasebe Standartları Kurulunu,” ibaresi “Başkan: Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Başkanını,” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Aynı Tebliğin 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 6 – Bu Tebliğ hükümlerini Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Başkanı yürütür.”

MADDE 4 – Aynı Tebliğin ekinde yer alan “Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 7) Nakit Akış Tabloları” Standardının;

a) 44 üncü paragrafından sonra gelmek üzere aşağıdaki başlık ile 44A, 44B, 44C, 44D ve 44E paragrafları eklenmiştir.

“Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan yükümlülüklerdeki değişiklikler

44A. İşletme, finansal tablo kullanıcılarının finansman faaliyetlerinden kaynaklanan yükümlülüklerdeki değişiklikleri değerlendirebilmeleri için gerekli açıklamaları, nakit akışlarından kaynaklanan değişiklikleri ve nakit akışı yaratmayan değişiklikleri içerecek şekilde sunar.

44B. İşletme, 44A paragrafında yer alan hükmü karşılamak için gerekli olduğu ölçüde finansman faaliyetlerinden kaynaklanan yükümlülüklerdeki aşağıdaki değişiklikleri açıklar:

(a) Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışlarındaki değişiklikler,

(b) Bağlı ortaklıkların veya diğer işletmelerin kontrolünün elde edilmesinden veya kaybedilmesinden kaynaklanan değişiklikler,

(c) Kur değişiminin etkileri,

(d) Gerçeğe uygun değerde meydana gelen değişiklikler ve

(e) Diğer değişiklikler.

44C. Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan yükümlülükler, nakit akış tablosunda finansman faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışları olarak sınıflandırılmış veya sınıflandırılacak olan yükümlülüklerdir. Bunun yanı sıra, finansal varlıklardan kaynaklanan nakit akışlarının finansman faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışlarına dahil edilmesi veya dahil edilecek olması durumunda, 44A paragrafındaki açıklama hükmü söz konusu finansal varlıklarda meydana gelen değişiklikler için de (örneğin, finansman faaliyetlerinden kaynaklanan yükümlülüklere ilişkin finansal riskten korunma varlıkları) uygulanır.

44D. 44A paragrafındaki açıklama hükmünü yerine getirmenin bir yöntemi, finansal durum tablosunda, 44B paragrafında belirtilen değişiklikler de dahil olmak üzere, finansman faaliyetlerinden kaynaklanan yükümlülüklerin açılış ve kapanış bakiyeleri arasında bir mutabakatın sağlanmasıdır. Bu tür bir mutabakatı açıklaması durumunda işletme, finansal tablo kullanıcılarının mutabakatta yer alan kalemlerle finansal durum tablosu ve nakit akış tablosu arasında bağlantı kurmasına yetecek düzeyde bilgi sunar.

44E. 44A paragrafında öngörülen açıklamayı diğer varlık ve yükümlülüklerdeki değişikliklere ilişkin açıklamalarla birlikte sunması durumunda işletme, finansman faaliyetlerinden kaynaklanan yükümlülüklerdeki değişiklikleri, diğer varlık ve yükümlülüklerdeki değişikliklerden ayrı olarak açıklar.”

b) 58 inci paragrafından sonra gelmek üzere aşağıdaki 59 ve 60 ıncı paragraflar eklenmiştir.

“59. “-”

60. Açıklama Hükümleri (TMS 7’ye ilişkin değişiklikler), 44A-44E paragraflarını eklemiştir. Söz konusu değişiklikler, 1 Ocak 2017 tarihinde veya sonrasında başlayan yıllık hesap dönemlerinde uygulanır. Erken uygulamaya izin verilmektedir. Söz konusu değişiklikler ilk kez uygulandığında, önceki dönemlere ilişkin karşılaştırmalı bilgi sunulması zorunlu değildir.”

MADDE 5 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6 – Bu Tebliğ hükümlerini Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Başkanı yürütür.