17 Aralık 2017 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 30273

TEBLİĞ

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan:

DİĞER İŞLETMELERDEKİ PAYLARA İLİŞKİN AÇIKLAMALARLA İLGİLİ

TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARDI (TFRS 12) HAKKINDA

TEBLİĞ (SIRA NO: 218)’DE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(SIRA NO: 77)

MADDE 1 – 28/10/2011 tarihli ve 28098 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Diğer İşletmelerdeki Paylara İlişkin Açıklamalarla İlgili Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 12) Hakkında Tebliğ (Sıra No: 218)’in ekinde yer alan “Türkiye Finansal Raporlama Standardı 12 (TFRS 12) Diğer İşletmelerdeki Paylara İlişkin Açıklamalar” Standardının;

a) 5 inci paragrafından sonra gelmek üzere aşağıdaki 5A paragrafı eklenmiştir.

“5A. B17 paragrafında belirlenen durum hariç olmak üzere, bu TFRS’de yer alan hükümler, 5’inci paragrafta sayılan ve TFRS 5 Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklar ve Durdurulan Faaliyetler uyarınca satış amaçlı elde tutulan veya durdurulan faaliyet olarak sınıflandırılan (ya da bu şekilde sınıflandırılmış elden çıkarılacak varlık grubunda yer alan) işletme paylarına uygulanır.”

b) B17 paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“B17. İşletme bir bağlı ortaklığındaki, iş ortaklığındaki veya iştirakindeki payını (veya iş ortaklığındaki ya da iştirakindeki payının bir bölümünü) TFRS 5 uyarınca satış amaçlı elde tutulan olarak sınıflandırdığında (ya da bu şekilde sınıflandırılan elden çıkarılacak varlık grubuna dahil ettiğinde), söz konusu bağlı ortaklık, iş ortaklığı veya iştirak için B10–B16 paragrafları uyarınca özet finansal bilgi sunmak zorunda değildir.”

c) C1C paragrafından sonra gelmek üzere aşağıdaki C1D paragrafı eklenmiştir.

“C1D. 2014-2016 Dönemine İlişkin Yıllık İyileştirmeler değişikliğiyle, 5A paragrafı eklenmiş ve B17 paragrafı değiştirilmiştir. Bu değişiklikler, 1 Ocak 2017 tarihinde veya sonrasında başlayan yıllık hesap dönemlerinde, TMS 8 Muhasebe Politikaları, Muhasebe Tahminlerinde Değişiklikler ve Hatalar uyarınca geriye dönük olarak uygulanır.”

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Başkanı yürütür.