17 Aralık 2017 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 30273

TEBLİĞ

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan:

TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARININ İLK

UYGULAMASINA İLİŞKİN TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARDI

(TFRS 1) HAKKINDA TEBLİĞ (SIRA NO: 146)’DE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

 (SIRA NO: 75)

MADDE 1 – 3/5/2009 tarihli ve 27217 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Finansal Raporlama Standartlarının İlk Uygulamasına İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 1) Hakkında Tebliğ (Sıra No: 146)’in ekinde yer alan “Türkiye Finansal Raporlama Standardı 1 (TFRS 1) Türkiye Finansal Raporlama Standartlarının İlk Uygulaması” Standardının;

a) 39L paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“39L. TMS 19 Çalışanlara Sağlanan Faydalar (Mart 2013’te değiştirilen şekliyle) D1 paragrafını değiştirmiş, D10 ve D11 paragraflarını silmiştir. Söz konusu değişiklikler, TMS 19 (Mart 2013’te değiştirilen şekliyle) uygulandığında uygulanır.”

b) 39T paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“39T. Yatırım İşletmeleri (TFRS 10, TFRS 12 ve TMS 27’ye ilişkin değişiklikler) değişikliğiyle D16 ve D17 paragrafları ile Ek C değiştirilmiştir. Söz konusu değişiklikler 1 Ocak 2014 tarihinde veya sonrasında başlayan yıllık hesap dönemlerinde uygulanır. Yatırım İşletmeleri değişikliğinin erken uygulanmasına izin verilmektedir. Söz konusu değişikliklerin erken uygulanması halinde, aynı zamanda Yatırım İşletmeleri’nde yer alan tüm değişiklikler de uygulanır.”

c) 39AA paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, 39AA paragrafından sonra gelmek üzere aşağıdaki 39AB, 39AC ve 39AD paragrafları eklenmiştir.

“39AA. [Silinmiştir]

39AB. “-”    

39AC. TFRS Yorum 22 Yabancı Para İşlemleri ve Avans Bedeli D36 paragrafını eklemiş ve D1 paragrafını değiştirmiştir. Söz konusu değişiklikler TFRS Yorum 22 uygulandığında uygulanır.

39AD. 2014-2016 Dönemine İlişkin Yıllık İyileştirmeler değişikliğiyle 39L, 39T paragrafları değiştirilmiş, 39D, 39F, 39AA, E3–E7 paragrafları silinmiştir. Söz konusu değişiklikler 1 Ocak 2018 tarihinde veya sonrasında başlayan yıllık hesap dönemlerinde uygulanır.”

ç) D1 paragrafının (t) ve (u) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, (u) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki (v) bendi eklenmiştir.

“(t) “ – ”,

(u) Hasılat (D34 ve D35 paragrafları) ve

(v) Yabancı Para İşlemleri ve Avans Bedeli (D36 paragrafı).”

d) D35 paragrafından sonra gelmek üzere aşağıdaki başlık ile D36 paragrafı eklenmiştir.

“Yabancı para işlemleri ve avans bedeli

D36. TFRS’leri ilk kez uygulayan bir işletmenin, TFRS Yorum 22 Yabancı Para İşlemleri ve Avans Bedeli’nin kapsamına giren ve TFRS Standartlarına geçiş tarihinden önce ilk defa finansal tablolara alınan varlıklar, giderler ve gelirler için söz konusu Yorum’u uygulaması zorunlu değildir.”

e) E3, E4, E4A, E5, E6 ve E7 paragrafları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve söz konusu paragraflardan önce gelen başlıklar silinmiştir.

“E3-E7. [Silinmiştir]”

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Başkanı yürütür.