17 Aralık 2017 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 30273

YÖNETMELİK

Bartın Üniversitesinden:

BARTIN ÜNİVERSİTESİ KADIN SORUNLARI UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Bartın Üniversitesi Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Bartın Üniversitesi Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Bartın Üniversitesi Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Bartın Üniversitesi Rektörünü,

d) Senato: Bartın Üniversitesi Senatosunu,

e) Üniversite: Bartın Üniversitesini,

f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları; kadın sorunlarının çözümü ve toplumsal cinsiyet eşitsizliği konularında araştırma yapmak, akademik faaliyetlerde bulunmak, iyileştirme projeleri geliştirmek, farkındalık oluşturmak, öneride bulunmak, ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak, eğitim ve akademik danışmanlık hizmetleri vermektir.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkez, amaçları doğrultusunda aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:

a) Eğitim, bilim, sanat, spor, sağlık, siyasal, toplumsal, hukuksal ve ekonomik alanlara ilişkin konularda toplumsal cinsiyet bağlamında ulusal ve uluslararası düzeyde araştırma, inceleme ve projeler yapmak, yapılan çalışmalara katılmak ve desteklemek.

b) Toplumsal cinsiyet ve kadın sorunlarıyla ilgili ulusal ve uluslararası düzeyde seminer, konferans, panel, kongre, sempozyum, sergi ve benzeri her türlü bilimsel, sanatsal ve kültürel etkinlikler düzenlemek, bu tür etkinliklere katılmak.

c) Üniversite bünyesinde toplumsal cinsiyet ve kadın sorunlarıyla ilgili programlar açılmasını önermek ve mevcut lisans, yüksek lisans ve doktora programlarında toplumsal cinsiyet ve kadın çalışmalarıyla ilgili dersler açılmasını teşvik etmek.

ç) Toplumsal yapıda kadın hakları ve sorunları konusunda farkındalık yaratarak, kadınların yaşamın her alanında karşılaştığı ayrımcılığın, sorunların ve engellenmelerin azaltılmasını sağlamak.

d) Dezavantajlı kadın ve kız çocuklarının karşılaştıkları sorunların ve risklerin etkin bir şekilde araştırılması ve bu sorunların çözülmesine yönelik çalışmalarda bulunmak, strateji ve politikalar geliştirmek.

e) Kadınların kişisel ve mesleki bilgi, yetenek ve becerilerini geliştirecek,  aile hayatı, sosyal, siyasi ve ekonomik alanda karar mekanizmalarına katılımlarını güçlendirecek çalışmalarda bulunmak.

f) Kadın istihdamı ve girişimciliğinin desteklenmesini sağlayıcı, kadının ekonomik alanda varlığını, katkısını, etkinliğini artıracak ve ekonomik gücünü iyileştirecek eğitim çalışmaları yapmak.

g) Toplumsal cinsiyet ve kadın sorunları konusunda duyarlılığı arttırmak, kamuoyu oluşturmak üzere etkinliklerde bulunmak, bu amaç doğrultusunda basılı ve görsel yayın yapmak ve bu tür etkinliklere katılmak.

ğ) Üniversite kütüphanesi bünyesinde toplumsal cinsiyet ve kadın sorunları alanındaki kitap, dergi ve veri tabanı gibi araştırma kaynaklarının artırılmasına yardımcı olmak.

h) Toplumsal cinsiyet ve kadın sorunlarıyla doğrudan ya da dolaylı şekilde ilgili bütün yerel, ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak, çalışmalarına katılmak, eğitim ve akademik danışmanlık hizmetleri vermek.

ı) Kadınlar için özel yetişkin eğitim toplantıları düzenlemek, eğitim materyali hazırlamak.

i) Kadın merkezleri ve kuruluşları arasında işbirliği ve iletişimi sağlamak.

j) Merkezin amaçlarına ve Yükseköğretim Kanunu hükümlerine göre diğer faaliyetleri yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları; Müdür, Yönetim Kurulu ve Danışma Kuruludur.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, toplumsal cinsiyet ve kadın sorunları konusunda çalışmaları bulunan veya bu alanda çalışmak isteyen Üniversitenin kadrolu öğretim üyeleri arasından, Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi dolan Müdür aynı usulle tekrar görevlendirilebilir.  Müdürün altı aydan daha fazla süre ile görev başında bulunamaması durumunda görevi sona erer. Süresi dolmadan görevinden ayrılan Müdürün yerine Rektör tarafından aynı usulle yeniden görevlendirme yapılır.

(2) Müdür tarafından önerilen Üniversitenin iki öğretim elemanı, Rektör tarafından üç yıllığına Müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Müdür yardımcısı, Müdür tarafından verilen görevleri yapar ve Müdürün bulunmadığı zamanlarda ona vekâlet eder. Müdürün görevi sona erdiğinde, Müdür yardımcılarının da görevi sona erer.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdür; Merkezin amaçları doğrultusundaki çalışmaların düzenli bir şekilde yürütülmesinden, Merkezin tüm etkinliklerinin gözetim ve denetiminden ve bu konularda gerekli önlemlerin alınmasından Rektöre karşı birinci derecede sorumludur ve aşağıda belirtilen görevleri yapar:

a) Merkezi temsil etmek, Yönetim Kuruluna başkanlık etmek, Merkez çalışmalarının düzenli ve etkin bir şekilde yürütülmesini sağlamak.

b) Yönetim Kurulunun kararlarını bu Yönetmelik çerçevesinde uygulamak.

c) Merkez bünyesinde oluşturulan çalışma gruplarının ve gerekli hizmet birimlerinin faaliyetlerini düzenlemek, yürütmek ve denetlemek.

ç) Bir yıl içinde verilecek hizmetleri, yapılacak etkinlikleri, bu hizmet ve etkinliklerde görev alacak kişileri belirlemek, yıllık çalışma plan ve program taslağını hazırlamak ve Yönetim Kurulu kararı alındıktan sonra Rektör onayına sunmak.

d) Merkezde görev yapacak tam-zamanlı ve yarı-zamanlı personel ile gönüllü uzmanları belirlemek ve görevlendirmek için Yönetim Kurulu kararı ile Rektörlüğe öneride bulunmak.

e) Merkezin çalışmaları konusunda hazırlanan yıllık raporları Yönetim Kurulunun görüşü alındıktan sonra Rektöre sunmak.

f) İlgili mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, Müdür yardımcıları ve Müdürün önerisi ile Rektör tarafından üç yıllığına seçilen dört kişi olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur. Süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni bir üye görevlendirilir.

(2) Süresi dolan üyeler yeniden görevlendirilebilirler. Süresi bitmeden ayrılanların ve altı aydan fazla Üniversite dışında görevlendirilenlerin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni üyeler görevlendirilir.

(3) Yönetim Kurulu, Müdürün başkanlığında ve çağrısı üzerine yılda en az iki kez olağan toplantı yapar. Müdür, Merkezin faaliyetleri veya diğer konularla ilgili olarak yazılı çağrı ile Yönetim Kurulunu toplantıya çağırabilir. Yönetim Kurulunda kararlar toplantıya katılanların oy çokluğu ile alınır; oyların eşitliği durumunda Müdürün kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış kabul edilir.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin eğitim, proje, bilimsel araştırma, danışmanlık, yayın faaliyetlerini ve bu faaliyetlerle ilgili esasları kararlaştırmak.

b) Merkezin çalışmalarıyla ilgili plan ve programların hazırlanmasını ve uygulanmasını sağlamak.

c) Eğitim, uygulama, araştırma, danışmanlık ve yayın konularındaki önerileri değerlendirip karara bağlamak.

ç) Gerekli hallerde Merkezin faaliyetleri ile ilgili geçici çalışma grupları kurmak ve bunların görevlerini düzenlemek.

d) Yurt içi ve dışındaki kamu ve özel kurum ve kuruluşlar ile ortaklaşa yürütülecek çalışmaların temel ilke, esas ve usullerini tespit etmek.

e) Müdürün, Merkezin yönetimi ile ilgili getireceği konuları değerlendirerek karara bağlamak.

Danışma Kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu, Üniversitede kadın sorunları ve toplumsal cinsiyet konularında çalışan öğretim elemanları ile Bartın kentinde kadın sorunları ve toplumsal cinsiyet konularında çalışan veya çalışmak isteyen kişi, kamu ve özel kurum ve kuruluş üyeleri arasından Yönetim Kurulunca seçilecek en az beş, en fazla dokuz üyeden oluşur.

(2) Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi dolmadan ayrılan üyelerin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yenileri seçilir. Süresi biten üyeler yeniden seçilebilir. Danışma Kurulu toplantılarına üç kez üst üste mazeretsiz katılmayan üyelerin üyeliği düşer.

(3) Danışma Kuruluna, Rektör veya Rektör tarafından görevlendirilen Rektör yardımcısı veya Danışma Kurulu üyesi Üniversitede profesör olarak görev yapan bir öğretim üyesi başkanlık yapar. Danışma Kurulu, başkanın yazılı çağrısı üzerine yılda iki kez salt çoğunlukla olağan olarak toplanır. Başkan gerekli gördüğü hallerde Danışma Kurulunu olağanüstü olarak da toplantıya çağırabilir.  

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulu, Merkezin danışma organı olup, kararları istişarî niteliktedir. Danışma Kurulu; Merkezin çalışmalarına önerileri ile katkıda bulunur.

(2) Danışma Kurulu; Merkezin faaliyetleriyle ilgili eğitim ve proje önerilerinde bulunur, Merkezin eğitim ve projelerinin gerçekleştirilmesine yardımcı olur ve toplumsal cinsiyet ve kadın sorunları konularında uzman kişilerin Merkeze destek olmasını sağlamak üzere çalışmalar yapar.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 14  – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, Müdürün önerisi üzerine, Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Araç, gereç, ekipman ve demirbaşlar

MADDE 15 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırmalar kapsamında alınan her türlü alet, ekipman ve demirbaş Merkezin demirbaşına kaydedilerek kullanımına tahsis edilir.

Harcama yetkilisi

MADDE 16 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Müdüre devredebilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, Yükseköğretim Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato ve Yönetim Kurulu kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bartın Üniversitesi Rektörü yürütür.