17 Aralık 2017 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 30273

TEBLİĞ

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan:

YABANCI PARA İŞLEMLERİ VE AVANS BEDELİNE İLİŞKİN TÜRKİYE

FİNANSAL RAPORLAMA STANDARDI YORUMU (TFRS YORUM 22)

HAKKINDA TEBLİĞ

(SIRA NO: 82)

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; ekte yer alan “Yabancı Para İşlemleri ve Avans Bedeline İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı Yorumu”nun (TFRS Yorum 22) yürürlüğe konulmasıdır.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğin kapsamı ekte yer alan TFRS Yorum 22 metninde belirlenmiştir.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ 26/9/2011 tarihli ve 660 sayılı Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen;

a) Kurul: Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunu,

b) TMS: Türkiye Muhasebe Standartlarını,

c) TFRS: Türkiye Finansal Raporlama Standartlarını,

ç) Yorum: Türkiye Finansal Raporlama Standartları ile ilgili olarak uygulamaya yön vermek veya standartlara açıklık kazandırmak üzere Kurul tarafından kamuoyuna duyurulan metni,

ifade eder.

Yürürlük

MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Başkanı yürütür.

 

Eki için tıklayınız.