17 Aralık 2017 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 30273

TEBLİĞ

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan:

İŞTİRAKLERDEKİ VE İŞ ORTAKLIKLARINDAKİ YATIRIMLARA İLİŞKİN

TÜRKİYE MUHASEBE STANDARDI (TMS 28) HAKKINDA TEBLİĞ

(SIRA NO: 215)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR TEBLİĞ

(SIRA NO: 80)

MADDE 1 – 28/10/2011 tarihli ve 28098 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İştiraklerdeki ve İş Ortaklıklarındaki Yatırımlara İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 28) Hakkında Tebliğ (Sıra No: 215)’in ekinde yer alan “Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 28) İştiraklerdeki ve İş Ortaklıklarındaki Yatırımlar” Standardının;

a) 18 inci paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“18. İştirakteki veya iş ortaklığındaki yatırım, bir girişim sermayesi kuruluşu veya fon, yatırım ortaklığı ve yatırım amaçlı sigorta fonlarını kapsayan benzeri işletmeler yoluyla dolaylı olarak ya da bu işletmelerce doğrudan elde tutuluyorsa, işletme bu yatırımı TFRS 9 uyarınca gerçeğe uygun değer farkı kâr veya zarara yansıtılan olarak ölçmeyi seçebilir. İşletme bu seçimi, iştirak veya iş ortaklığı ilk defa finansal tablolara alınırken her iştirak veya iş ortaklığı için ayrı ayrı yapar.”

b) 36A paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“36A. 36’ncı paragrafta yer alan hükme bağlı kalınmaksızın, kendisi yatırım işletmesi olmayan bir işletmenin yatırım işletmesi olan bir iştirak ya da iş ortaklığında payı varsa, işletme özkaynak yöntemini uygularken, yatırım işletmesi iştiraki veya iş ortaklığı tarafından bunların bağlı ortaklıklarındaki paylarına uygulanan gerçeğe uygun değer yöntemini uygulamaya devam etmeyi seçebilir. Bu seçim her bir yatırım işletmesi iştiraki veya iş ortaklığı için (a) yatırım işletmesi iştirakinin veya iş ortaklığının ilk defa finansal tablolara alındığı, (b) iştirak veya iş ortaklığının bir yatırım işletmesi haline geldiği ve (c) yatırım işletmesi iştiraki veya iş ortaklığı ilk defa ana ortaklık haline geldiği tarihten sonra ayrı ayrı yapılır.”

c) 45C paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“45C. Yatırımcı ile İştirak veya İş Ortaklığı Arasındaki Varlık Satışları veya Ayni Sermaye Katkıları (TFRS 10 ve TMS 28’e ilişkin değişiklikler) 28 ve 30’uncu paragrafları değiştirmiş ve 31A-31B paragraflarını eklemiştir. Bu değişiklikler, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından belirlenecek bir tarihte ve bu tarihten sonra başlayan yıllık hesap dönemlerinde gerçekleşen varlık satışlarına veya varlık şeklindeki sermaye katkılarına ileriye yönelik olarak uygulanır. Erken uygulamaya izin verilmektedir. Söz konusu değişikliklerin erken uygulanması halinde bu husus dipnotlarda açıklanır.”

ç) 45D paragrafından sonra gelmek üzere aşağıdaki 45E paragrafı eklenmiştir.

“45E. 2014-2016 Dönemine İlişkin Yıllık İyileştirmeler değişikliğiyle 18 ve 36A paragrafları değiştirilmiştir. Bu değişiklikler 1 Ocak 2018 tarihinde veya sonrasında başlayan yıllık hesap dönemlerinde TMS 8 uyarınca geçmişe dönük olarak uygulanır. Erken uygulamaya izin verilmektedir. Söz konusu değişikliklerin erken uygulanması durumunda, bu husus dipnotlarda açıklanır.”

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Başkanı yürütür.