16 Aralık 2017 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30272 (Mükerrer)

TEBLİĞ

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan:

FİNANSAL ARAÇLARA İLİŞKİN TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA

STANDARDI (TFRS 9) HAKKINDA TEBLİĞ SIRA NO: 172’DE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(SIRA NO: 60)

MADDE 1 – 27/4/2010 tarihli ve 27564 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Finansal Araçlara İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 9) Hakkında Tebliğ Sıra No: 172’nin Ek 1’inde yer alan “Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 9) Finansal Araçlar” Standardının;

a) 3.1.1 paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“3.1.1 İşletme, finansal bir varlığı sadece finansal araca ilişkin sözleşme hükümlerine taraf olduğunda finansal durum tablosuna alır (bakınız: TMS 39’un UR34 ve UR35 paragrafları). İşletme, finansal bir varlığı ilk defa finansal tablolara alması sırasında 4.1 - 4.5 paragraflarına göre sınıflandırır ve 5.1.1 - 5.1.2 paragraflarına göre ölçer.”

b) 5.1.1 paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“5.1.1 5.1.2 paragrafı kapsamındaki ticari alacaklar dışındaki bir finansal varlık ilk defa finansal tablolara alınırken gerçeğe uygun değerinden ölçülür. Gerçeğe uygun değer değişimleri kâr veya zarara yansıtılanlar dışındaki finansal varlıkların ilk ölçümünde, bunların edinimiyle doğrudan ilişkilendirilebilen işlem maliyetleri de gerçeğe uygun değere ilave edilir.”

c) 5.1.1A paragrafından sonra gelmek üzere aşağıdaki 5.1.2 paragrafı eklenmiştir.

“5.1.2 5.1.1. paragrafına bağlı kalınmaksızın, önemli bir finansman bileşenine (TFRS 15 Müşteri Sözleşmelerinden Hasılat’a göre belirlenen) sahip olmayan ticari alacaklar ilk defa finansal tablolara alınırken işlem bedeli üzerinden (TFRS 15’te açıklanan şekilde) ölçülür.”

ç) 5.4.1 paragrafından sonra gelmek üzere aşağıdaki 5.4.1A paragrafı eklenmiştir.

“5.4.1A Temettüler yalnızca aşağıdaki durumlarda kâr veya zarar olarak finansal tablolara alınır:

(a) İşletmenin temettü alma hakkının doğmuş olması,

(b) Temettüye ilişkin ekonomik yararların işletmeye girişinin muhtemel olması ve

(c) Temettü tutarının güvenilir bir şekilde ölçülebiliyor olması.”

d) 5.4.5 paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“5.4.5 5.4.4 paragrafında açıklanan tercihin yapılması durumunda, söz konusu yatırımdan elde edilen temettüler, 5.4.1A paragrafına göre kâr veya zarar olarak finansal tablolara alınır.”

e) 8.1.4 paragrafından sonra gelmek üzere aşağıdaki 8.1.5 paragrafı eklenmiştir.

“8.1.5 TFRS 15 Müşteri Sözleşmelerinden Hasılat, 3.1.1, 5.1.1, 5.4.5 ve B5.12 paragraflarını değiştirmiş, C13 paragrafını başlığıyla birlikte yürürlükten kaldırmıştır. 5.1.2 ve 5.4.1A paragrafları ile Ek A’ya bir tanım eklenmiştir. TFRS 15 uygulandığında söz konusu değişiklikler de uygulanır.”

f) Ek A’sında yer alan “Yeniden sınıflandırma tarihi Finansal varlıkların yeniden sınıflandırılmasıyla sonuçlanan yönetim modelindeki değişikliği takip eden ilk raporlama döneminin ilk günü” şeklindeki tanımından sonra gelmek üzere aşağıdaki “Temettüler” tanımı eklenmiştir.

“Temettüler Kârın, özkaynak aracı hamillerine, aracın ait olduğu sermaye sınıfı içindeki elde bulundurulan paylar oranında dağıtılmasıdır.”

g) Ek B’sindeki B5.12 paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“B5.12 5.4.4 paragrafı, ticari amaçla elde tutulmayan özkaynak aracına yapılan yatırımın gerçeğe uygun değerinde meydana gelen değişimlerin diğer kapsamlı gelirde sunulması konusunda geri dönülemeyecek bir tercihte bulunulmasına izin vermektedir. Söz konusu seçim, her bir finansal araç için ayrı ayrı (diğer bir ifadeyle, hisse bazında) yapılır. Diğer kapsamlı gelirde sunulan tutarlar, sonraki dönemlerde kâr veya zarara aktarılamaz. Ancak, toplam kazanç veya kayıp özkaynağa aktarılabilir. Bu tür yatırımlardan sağlanan temettüler, açıkça yatırımın maliyetinin bir kısmının geri kazanılması niteliğinde olmadıkça 5.4.5 paragrafına göre kâr veya zarar olarak finansal tablolara alınır.” 

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Başkanı yürütür.