16 Aralık 2017 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30272 (Mükerrer)

TEBLİĞ

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan:

İŞLETME BİRLEŞMELERİNE İLİŞKİN TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA

 STANDARDI (TFRS 3) HAKKINDA TEBLİĞ SIRA NO: 67’DE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(SIRA NO: 58)

MADDE 1 – 13/8/2008 tarihli ve 26966 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İşletme Birleşmelerine İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 3) Hakkında Tebliğ Sıra No: 67’nin Ek 1’inde yer alan “Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 3) İşletme Birleşmeleri” Standardının;

a) 56 ncı paragrafının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(b) İlk defa finansal tablolara alınan tutardan, varsa, TFRS 15 Müşteri Sözleşmelerinden Hasılat’taki ilkelere göre finansal tablolara aktarılmış olan toplam gelir tutarının düşülmesiyle bulunan tutar.”

b) 64J paragrafından sonra gelmek üzere aşağıdaki 64K paragrafı eklenmiştir.

“64K. TFRS 15 Müşteri Sözleşmelerinden Hasılat, 56’ncı paragrafı değiştirmiştir. TFRS 15 uygulandığında söz konusu değişiklik de uygulanır.”

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Başkanı yürütür.