16 Aralık 2017 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30272 (Mükerrer)

TEBLİĞ

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan:

TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARININ İLK UYGULAMASINA

İLİŞKİN TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARDI (TFRS 1)

HAKKINDA TEBLİĞ SIRA NO: 146’DA DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(SIRA NO: 57)

MADDE 1 – 3/5/2009 tarihli ve 27217 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Finansal Raporlama Standartlarının İlk Uygulamasına İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 1) Hakkında Tebliğ Sıra No: 146’nın Ek 1’inde yer alan “Türkiye Finansal Raporlama Standardı 1 (TFRS 1) Türkiye Finansal Raporlama Standartlarının İlk Uygulaması” Standardının;

a) 39X paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

“39X. TFRS 15 Müşteri Sözleşmelerinden Hasılat, D1 paragrafını değiştirmiş, D24 paragrafını ve başlığını yürürlükten kaldırmış ve D34-D35 paragraflarını ve başlıklarını eklemiştir. TFRS 15 uygulandığında söz konusu değişiklikler de uygulanır.”

b) Ek D’sindeki D1 paragrafının (p), (q), (r) ve (s) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, (s) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki (t) ve (u) bentleri eklenmiştir:

“(p) Finansal borçların özkaynağa dayalı finansal araçlarla ödenmesi (D25 paragrafı),

(q) Aşırı oranda yüksek enflasyon (D26 – D30 paragrafları),

(r) Müşterek anlaşmalar (D31 paragrafı),

(s) Yüzey madeninin üretim aşamasındaki dekapaj maliyetleri (D32 paragrafı),

(t) “ – ” ve

(u) Hasılat (D34 ve D35 paragrafları).”

c) Ek D’sindeki D24 paragrafının başlığı yürürlükten kaldırılmış ve aynı paragraf aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

 “D24. [Silinmiştir]”

ç) Ek D’sindeki D32 paragrafından sonra gelmek üzere aşağıdaki D33 paragrafı, başlığı ile birlikte D34 paragrafı ve D35 paragrafı eklenmiştir.

“D33. “ – ”

Hasılat

D34. TFRS’leri ilk kez uygulayan işletme, TFRS 15’in C5 paragrafındaki geçiş hükümlerini uygulayabilir. Bu paragraflarda “ilk uygulama tarihi”ne yapılan atıflar, ilk TFRS raporlama döneminin başlangıcına yapılmış sayılır. Söz konusu geçiş hükümlerini uygulamaya karar vermesi durumunda, TFRS’leri ilk kez uygulayan işletme, TFRS 15’in C6 paragrafını da uygular.

D35. TFRS’leri ilk kez uygulayan işletmenin, sunulan en erken dönemden önce tamamlanmış olan sözleşmeler için düzeltme yapması gerekli değildir. Tamamlanmış sözleşme, işletmenin önceki genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine göre belirlenen mal veya hizmetlerin tamamını devrettiği sözleşmedir.”

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Başkanı yürütür.