16 Aralık 2017 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30272 (Mükerrer)

TEBLİĞ

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan:

TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARI YORUMLARI HAKKINDA

TEBLİĞ SIRA NO: 43’TE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

İLİŞKİN TEBLİĞ

(SIRA NO: 74)

MADDE 1 – 9/3/2007 tarihli ve 26457 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Muhasebe Standartları Yorumları Hakkında Tebliğ Sıra No: 43’ün 3 üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 26/9/2011 tarihli ve 660 sayılı Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 9 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Başkanı yürütür.”

MADDE 3 – Aynı Tebliğin Ek-7’sinde yer alan “TMS Yorum 27 Yasal Açıdan Kiralama Görünümündeki İşlemlerin Özünün Değerlendirilmesi” Yorumunun;

a)                “İlgili düzenlemeler” bölümü aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“• TMS 8 Muhasebe Politikaları, Muhasebe Tahminlerinde Değişiklikler ve Hatalar

• TMS 17 Kiralama İşlemleri

• TMS 37 Karşılıklar, Koşullu Borçlar ve Koşullu Varlıklar

• TMS 39 Finansal Araçlar: Muhasebeleştirme ve Ölçme

• TFRS 4 Sigorta Sözleşmeleri

• TFRS 15 Müşteri Sözleşmelerinden Hasılat”

b) 8 inci paragrafının ilk cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“TFRS 15’te yer alan hükümler, işletmenin elde etme olasılığı bulunduğu ücretin ne zaman gelir olarak finansal tablolara alınması gerektiğinin belirlenmesi amacıyla her bir anlaşmaya ilişkin durum ve şartlar için uygulanır.”

c) “Açıklamalar” bölümünden sonra gelmek üzere aşağıdaki “Yürürlük tarihi” bölümü eklenmiştir.

“Yürürlük tarihi

TFRS 15 Müşteri Sözleşmelerinden Hasılat, ‘İlgili düzenlemeler’ bölümü ve 8’inci paragrafı değiştirmiştir. TFRS 15 uygulandığında söz konusu değişiklikler de uygulanır.”

MADDE 4 – Aynı Tebliğin Ek-10’unda yer alan “TMS Yorum 32 Maddi Olmayan Duran Varlıklar – İnternet Sitesi Maliyetleri” Yorumunun;

a) “İlgili düzenlemeler” bölümü aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“• TFRS 3 İşletme Birleşmeleri

• TFRS 15 Müşteri Sözleşmelerinden Hasılat

• TMS 1 Finansal Tabloların Sunuluşu (2008 yılında yayımlanan)

• TMS 2 Stoklar

• TMS 16 Maddi Duran Varlıklar

• TMS 17 Kiralama İşlemleri

• TMS 36 Varlıklarda Değer Düşüklüğü

• TMS 38 Maddi Olmayan Duran Varlıklar”

b) 6 ncı paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“6. TMS 38, bir işletmenin olağan iş sürecinde satış amacıyla elinde bulundurduğu maddi olmayan duran varlıklara (bakınız: TMS 2 ve TFRS 15) veya TMS 17 kapsamındaki kiralama işlemlerine uygulanmaz. Dolayısıyla, bu Yorum başka bir işletmeye satılacak bir internet sitesine (veya internet sitesi yazılımına) ilişkin olarak yapılan geliştirme veya işletim harcamalarına uygulanmaz. Bu Yorum, bir internet sitesinin faaliyet kiralaması yoluyla kiralanması durumunda kiraya veren tarafından uygulanır. Bu Yorum, bir internet sitesinin finansal kiralama yoluyla kiralanması durumunda, kiralanan varlığın ilk muhasebeleştirilmesinin ardından kiracı tarafından uygulanır.”

c) “Görüş birliği” bölümünden sonra gelmek üzere aşağıdaki “Yürürlük tarihi” bölümü eklenmiştir.

 “Yürürlük tarihi

TFRS 15 Müşteri Sözleşmelerinden Hasılat, “İlgili düzenlemeler” bölümünü ve 6’ncı paragrafı değiştirmiştir. TFRS 15 uygulandığında söz konusu değişiklikler de uygulanır.”

MADDE 5 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6 – Bu Tebliğ hükümlerini Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Başkanı yürütür.