16 Aralık 2017 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30272 (Mükerrer)

TEBLİĞ

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan:

İMTİYAZLI HİZMET ANLAŞMALARINA İLİŞKİN TÜRKİYE FİNANSAL

RAPORLAMA STANDARDI YORUMU (TFRS YORUM 12) HAKKINDA

TEBLİĞ SIRA NO: 65’TE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

(SIRA NO: 73)

MADDE 1 – 15/7/2007 tarihli ve 26583 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İmtiyazlı Hizmet Anlaşmalarına İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı Yorumu (TFRS Yorum 12) Hakkında Tebliğ Sıra No: 65’in 3 üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 26/9/2011 tarihli ve 660 sayılı Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 9 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 4 üncü maddesinde geçen “TMSK ve Kurul: Türkiye Muhasebe Standartları Kurulunu,” ibaresi “Başkan: Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Başkanını,” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Aynı Tebliğin 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Başkanı yürütür.”

MADDE 4 – Aynı Tebliğin Ek-1’inde yer alan “TFRS Yorum 12 İmtiyazlı Hizmet Anlaşmaları” Yorumunun;

a) “İlgili Düzenlemeler” bölümü aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“• Finansal Tabloların Hazırlanma ve Sunulma Esaslarına İlişkin Kavramsal Çerçeve

• TFRS 1 Türkiye Finansal Raporlama Standartlarının İlk Uygulaması

• TFRS 7 Finansal Araçlar: Açıklamalar

• TFRS 15 Müşteri Sözleşmelerinden Hasılat

• TMS 8 Muhasebe Politikaları, Muhasebe Tahminlerinde Değişiklikler ve Hatalar

• TMS 16 Maddi Duran Varlıklar

• TMS 17 Kiralama İşlemleri

• TMS 20 Devlet Teşviklerinin Muhasebeleştirilmesi ve Devlet Yardımlarının Açıklanması

• TMS 23 Borçlanma Maliyetleri

• TMS 32 Finansal Araçlar: Sunum

• TMS 36 Varlıklarda Değer Düşüklüğü

• TMS 37 Karşılıklar, Koşullu Borçlar ve Koşullu Varlıklar

• TMS 38 Maddi Olmayan Duran Varlıklar

• TMS 39 Finansal Araçlar: Muhasebeleştirme ve Ölçme

• TFRS Yorum 4 Sözleşmenin Kiralama İşlemi Kapsayıp Kapsamadığının Belirlenmesi

• TMS Yorum 29 İmtiyazlı Hizmet Anlaşmaları – Açıklamalar1

1TMS Yorum 29’un daha önceden Açıklama-İmtiyazlı Hizmet Anlaşmaları olan başlığı TFRS Yorum 12 tarafından değiştirilmiştir”

b) 13, 14 ve 15 inci paragrafları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“13 İşletmeci, gerçekleştirdiği hizmetler için TFRS 15 uyarınca hâsılatını muhasebeleştirir ve ölçer. Söz konusu bedelin niteliği, daha sonra nasıl muhasebeleştirileceğini belirler. Finansal varlık ve maddi olmayan duran varlık olarak elde edilen bedelin daha sonra muhasebeleştirilmesi, aşağıda yer alan 23-26’ncı paragraflarda detaylı bir şekilde açıklanmıştır.

İnşaat veya yenileme hizmetleri

14 İşletmeci, inşaat veya yenileme hizmetlerine ilişkin hâsılatı ve maliyetlerini TFRS 15’e göre muhasebeleştirir.

İmtiyazı tanıyan tarafından işletmeciye verilen bedel

15 İşletmeci, inşaat veya yenileme hizmeti veriyorsa, işletmeci tarafından alınan veya alınacak bedel, TFRS 15’e göre muhasebeleştirilir. Söz konusu bedel,

(a) Bir finansal varlık veya

(b) Bir maddi olmayan duran varlık hakları olabilir.”

c) 18, 19 ve 20 nci paragrafları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“18 İşletmeciye, sunduğu inşaat hizmetleri karşılığında kısmen finansal varlıklarla kısmen de maddi olmayan duran varlıklarla ödeme yapılıyorsa, işletmecinin elde ettiği bedelin her bir unsurunun ayrı ayrı muhasebeleştirilmesi gereklidir. Her iki unsur için alınan veya alınacak bedel başlangıçta TFRS 15’e göre finansal tablolara alınır.

19 İmtiyazı tanıyan tarafından işletmeciye verilen bedelin niteliği, sözleşme şartları ve var olduğu zamandaki ilgili borçlar hukuku hükümleri esas alınarak belirlenir. Bedelin niteliği, 23-26’ncı paragraflarda açıklandığı şekilde sonraki muhasebeleştirmeyi belirler. Ancak her iki bedel de TFRS 15 uyarınca inşaat veya yenileme dönemi boyunca sözleşme varlığı olarak sınıflandırılır.

İşletme Hizmetleri

20 İşletmeci, işletme hizmetlerini TFRS 15’e göre muhasebeleştirir.”

ç) 27 nci paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“27 11’inci paragraf uyarınca, hizmet anlaşmasının amacı doğrultusunda imtiyazı tanıyan tarafından işletmeciye imtiyaz hakkı tanınan altyapı kalemleri, işletmecinin maddi duran varlığı olarak finansal tablolara alınmaz. İmtiyazı tanıyan aynı zamanda, işletmecinin istediği gibi elinde tutabileceği veya tasarrufta bulunabileceği diğer kalemleri de işletmeciye sağlayabilir. Bu varlıklar, imtiyazı tanıyan tarafından hizmetlerin karşılığı olarak ödenecek bedelin bir kısmını oluşturuyorsa, bu varlıklar TMS 20’de tanımlandığı gibi devlet teşvikleri değildir. Bunun yerine, bu varlıklar TFRS 15’te açıklandığı şekilde işlem bedelinin bir parçası olarak muhasebeleştirilir.”

d) 28B paragrafından sonra gelmek üzere aşağıdaki 28C ve 28D paragrafları eklenmiştir.

“28C “-”

28D TFRS 15 Müşteri Sözleşmelerinden Hasılat,  “İlgili Düzenlemeler” bölümünü ve 13-15, 18-20, 27’nci paragrafları değiştirmiş, 28D paragrafını eklemiştir. TFRS 15 uygulandığında söz konusu değişiklikler de uygulanır.”

MADDE 5 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6 – Bu Tebliğ hükümlerini Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Başkanı yürütür.