16 Aralık 2017 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30272 (Mükerrer)

TEBLİĞ

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan:

YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLERE İLİŞKİN TÜRKİYE MUHASEBE

STANDARDI (TMS 40) HAKKINDA TEBLİĞ SIRA NO: 27’DE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

(SIRA NO: 72)

MADDE 1 – 17/3/2006 tarihli ve 26111 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yatırım Amaçlı Gayrimenkullere İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 40) Hakkında Tebliğ Sıra No: 27’nin ekinde yer alan Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 40) Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Standardının;

a) 3 üncü paragrafının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(b) Yatırım amaçlı gayrimenkullerden elde edilen kiralama gelirlerinin muhasebeleştirilmesi (ayrıca TFRS 15 Müşteri Sözleşmelerinden Hasılat’a bakınız);”

b) 9 uncu paragrafının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(b) [Silinmiştir]”

c) 67 nci paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“67. Yatırım amaçlı bir gayrimenkulün elden çıkarılması satış veya finansal kiralama yoluyla olabilir. Yatırım amaçlı bir gayrimenkulün elden çıkarılma tarihi, teslim alan kişinin TFRS 15’te yer alan bir edim yükümlülüğünün ne zaman yerine getrildiğinin belirlenmesine ilişkin hükümler uyarınca varlığın kontrolünü elde ettiği tarihtir. TMS 17, satış ve geri kiralama yoluyla gerçekleştirilen elden çıkarma işlemlerinde uygulanır.”

ç) 70 inci paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“70. Yatırım amaçlı bir gayrimenkulün finansal tablo dışı bırakılmasından ortaya çıkan kazanç ya da kayba dâhil edilecek bedel, TFRS 15’in 47-72’nci paragraflarında yer alan işlem bedelinin belirlenmesine ilişkin hükümler uyarınca belirlenir. Kazanç ya da kayba dâhil edilen tahmini bedelde meydana gelen sonraki değişimler, TFRS 15’in işlem bedelindeki değişimlere ilişkin hükümleri uyarınca muhasebeleştirilir.”

d) 85D paragrafından sonra gelmek üzere aşağıdaki 85E paragrafı eklenmiştir.

“85E. TFRS 15 Müşteri Sözleşmelerinden Hasılat, 3(b), 9, 67 ve 70’inci paragrafları değiştirmiştir. TFRS 15 uygulandığında söz konusu değişiklikler de uygulanır.”

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Başkanı yürütür.