16 Aralık 2017 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30272 (Mükerrer)

TEBLİĞ

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan:

MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLARA İLİŞKİN TÜRKİYE MUHASEBE

STANDARDI (TMS 38) HAKKINDA TEBLİĞ SIRA NO: 26’DA

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

(SIRA NO: 70)

MADDE 1 – 17/3/2006 tarihli ve 26111 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Maddi Olmayan Duran Varlıklara İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 38) Hakkında Tebliğ Sıra No: 26’nın ekinde yer alan “Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 38) Maddi Olmayan Duran Varlıklar” Standardının;

a) 3 üncü paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“3. Diğer bir Standardın belli türde bir maddi olmayan duran varlığa ilişkin muhasebeleştirme yöntemini tanımlamış olması durumunda, işletme, bu Standart yerine söz konusu Standardı uygular. Örneğin, bu Standart aşağıdakilere uygulanmaz:

(a) Olağan iş sürecinde işletme tarafından satış amaçlı elde tutulan maddi olmayan duran varlıklar (bakınız: TMS 2 Stoklar).

(b) Ertelenmiş vergi varlıkları (bakınız: TMS 12 Gelir Vergileri).

(c) TMS 17 Kiralama İşlemleri Standardı kapsamındaki kiralamalar.

(d) Çalışanlara sağlanan faydalardan doğan varlıklar (bakınız: TMS 19 Çalışanlara Sağlanan Faydalar).

(e) TMS 32’de tanımlandığı şekliyle finansal varlıklar. Bazı finansal varlıkların muhasebeleştirme ve ölçme esasları TFRS 10 Konsolide Finansal Tablolar, TMS 27 Bireysel Finansal Tablolar ve TMS 28 İştiraklerdeki ve İş Ortaklıklarındaki Yatırımlar kapsamındadır.

(f) Bir işletme birleşmesinde elde edilen şerefiye (bakınız: TFRS 3 İşletme Birleşmeleri).

(g) TFRS 4 Sigorta Sözleşmeleri Standardı kapsamındaki, sigortacının sigorta sözleşmelerinden doğan haklarından kaynaklanan ertelenmiş elde etme maliyetleri ve maddi olmayan duran varlıklar. TFRS 4, ertelenmiş elde etme maliyetleri ile ilgili yapılması gereken özel açıklamaları belirler, ancak maddi olmayan duran varlıklarla ilgili yapılması gereken herhangi bir açıklamayı içermez. Bu nedenle, bu Standarttaki açıklamalara ilişkin zorunluluklar, bu tür maddi olmayan duran varlıklara da uygulanır.

(h) TFRS 5 Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklar ve Durdurulan Faaliyetler Standardına göre, satış amaçlı elde tutulan olarak sınıflandırılan (veya satış amaçlı elde tutulan olarak sınıflanan elden çıkarılacak bir varlık grubuna dahil edilen) maddi olmayan duran varlıklar.

(i) TFRS 15 Müşteri Sözleşmelerinden Hasılat uyarınca finansal tablolara yansıtılan müşterilerle yapılan sözleşmelerden doğan varlıklar.”

b) 86 ncı paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“86. Bir maddi olmayan duran varlığın defter değerinin yeniden değerleme sonucunda azalmış olması durumunda, söz konusu azalış kâr veya zararda muhasebeleştirilir. Bununla birlikte, söz konusu azalışın aynı varlık için yeniden değerleme fazlasında mevcut olan tutar kadarlık kısmı diğer kapsamlı gelirde muhasebeleştirilir. Diğer kapsamlı gelirde muhasebeleştirilen azalış, yeniden değerleme fazlası başlığı altında özkaynakta birikmiş tutarı azaltır.”

c) 114 üncü paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“114. Bir maddi olmayan duran varlığın elden çıkarılması çeşitli yollarla (örneğin satılması, finansal kiralama işlemine konu olması ya da bağışlanması) gerçekleşebilir. Bir maddi olmayan duran varlığın elden çıkarma tarihi, teslim alan kişinin TFRS 15 Müşteri Sözleşmelerinden Hasılat’ta yer alan bir edim yükümlülüğünün ne zaman yerine getirildiğinin belirlenmesine ilişkin hükümler uyarınca varlığın kontrolünü elde ettiği tarihtir. TMS 17, satış ve geri kiralama yoluyla gerçekleştirilen elden çıkarma işlemlerinde uygulanır.”

ç) 116 ncı paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“116. Bir maddi olmayan duran varlığın finansal tablo dışı bırakılmasından ortaya çıkan kazanç ya da kayba dâhil edilecek bedel, TFRS 15’in 47-72’nci paragraflarındaki işlem bedelinin belirlenmesine ilişkin hükümler uyarınca belirlenir. Kazanç ya da kayba dâhil edilen tahmini bedelde meydana gelen sonraki değişimler, TFRS 15’in işlem bedelindeki değişimlere ilişkin hükümleri uyarınca muhasebeleştirilir.”

d) 130J. paragrafından sonra gelmek üzere aşağıdaki 130K paragrafı eklenmiştir.

“130K. TFRS 15 Müşteri Sözleşmelerinden Hasılat, 3, 114 ve 116’ncı paragrafları değiştirmiştir. TFRS 15 uygulandığında söz konusu değişiklikler de uygulanır.”

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Başkanı yürütür.