16 Aralık 2017 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30272 (Mükerrer)

TEBLİĞ

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan:

VARLIKLARDA DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜNE İLİŞKİN TÜRKİYE MUHASEBE

STANDARDI (TMS 36) HAKKINDA TEBLİĞ (SIRA NO: 28)’DE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(SIRA NO: 68)

MADDE 1 – 18/3/2006 tarihli ve 26112 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Varlıklarda Değer Düşüklüğüne İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 36) Hakkında Tebliğ (Sıra No: 28)’in ekinde yer alan “Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 36) Varlıklarda Değer Düşüklüğü”  Standardının;

a) 2 nci paragrafının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(b) Sözleşme varlıkları ile TFRS 15 Müşteri Sözleşmelerinden Hasılat uyarınca finansal tablolara alınan bir sözleşmenin yapılması veya yerine getirilmesi için katlanılan maliyetlerden doğan varlıklar,”

b) 140J paragrafından sonra gelmek üzere aşağıdaki 140K ve 140 L paragrafları eklenmiştir.

“140K. “-”

140L. TFRS 15 Müşteri Sözleşmelerinden Hasılat, 2’nci paragrafı değiştirmiştir. TFRS 15 uygulandığında söz konusu değişiklik de uygulanır.”

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Başkanı yürütür.